งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการ เกษตรกรรม จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการ เกษตรกรรม จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการ เกษตรกรรม จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

2 ความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดินใน การปลูกพืชเศรษฐกิจ การซ้อนทับ ข้อมูล ขอบเขตความ เหมาะสมชุดดิน สภาพการใช้ที่ดินของ พืชปัจจุบัน เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูก พืชเศรษฐกิจ S1 เหมาะสมสูง S2 เหมาะสมปาน กลาง S3 เหมาะสม เล็กน้อย N ไม่เหมาะสม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปทุมธานี

3 การจัดการด้านพื้นที่ตามเขตเหมาะสมสำหรับการ ปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านการผลิตให้เพียงพอ กับอุปสงค์ - อุปทาน ผลผลิตไม่เพียงพอกับ ความต้องการ เพิ่มพื้นที่ปลูก / เพิ่มการ จัดการที่ดีในบริเวณที่ เหมาะสม (S1+S2) ผลผลิตล้นตลาด / ราคา ตกต่ำ ลดพื้นที่ปลูกบริเวณที่ไม่ เหมาะสม (S3,N) วิเคราะห์ทัศนคติ / ความ ต้องการของเกษตรกร เกษตรกรยอมรับ เปลี่ยนชนิดพืชที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ เปลี่ยนรูปแบบการใช้ที่ดิน ( ปศุสัตว์ ประมง พืช พลังงาน ) เพิ่มเทคโนโลยี และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตรกรไม่ยอมรับ ปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ใน การจัดการที่ดี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปทุมธานี

4 การจัดการด้านพื้นที่ตามเขตการใช้ที่ดินพืช เศรษฐกิจ ( ข้าว ) จ. ปทุมธานี ผลผลิตไม่เพียงพอกับ ความต้องการ เพิ่มพื้นที่ปลูก / เพิ่มการ จัดการที่ดีในบริเวณที่ เหมาะสม (S1+S2) ผลผลิตล้นตลาด / ราคา ตกต่ำ ลดพื้นที่ปลูกบริเวณที่ไม่ เหมาะสม (S3,N) พื้นที่เหมาะสมในบริเวณที่มีการปลูกข้าว ชั้นความเหมาะสม ของดิน เนื้อที่ ( ไร่ ) ผลผลิตเฉลี่ย ( กก./ ไร่ ) พื้นที่ปลูก ( ไร่ ) 623,980732 S1 เหมาะสมสูง S2 เหมาะสม ปานกลาง 444,0 98 152,8 65 S3 เหมาะสม เล็กน้อย N ไม่เหมาะสม 13,22 4 13,79 3 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปทุมธานี

5 แนวทางประสานกับจังหวัด เพื่อ วางแผนการผลิต เขตเหมาะสม สำหรับพืชเศรษฐกิจ ความต้องการของจังหวัด ( ความต้องการบริโภค / ความ ต้องการตลาด ) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใน เขตเหมาะสม (S1+S2) - ถ่ายทอดองค์ความรู้ - ลดต้นทุน - เพิ่มรายได้ ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต (S3,N) - ปรับเปลี่ยนชนิดพืช / พืชพลังงาน - เปลี่ยนเป็นพื้นที่เลี้ยง สัตว์ / เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการของ จังหวัด การวางแผนการผลิตระดับ จังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปทุมธานี

6 พื้นที่จังหวัด 955,535 ไร่ พื้นที่รับน้ำชลประทาน 855,520 ไร่ เมือง ลาดหลุม แก้ว สาม โคก คลอง หลวง หนอง เสือ ธัญบุ รี ลำ ลูก กา ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปทุมธานี

7 พื้นที่ปลูกข้าวนาปี 319,959 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 328,758 ไร่ ผลผลิตข้าวนาปี นาปรังปี 2555 ผลผลิตรวม 447,211 ตันต่อปี กำลังการผลิตรวม 2,120 ตัน (ตาม รง.4) การผลิตจริง 2,360 ตัน เมือง ลาดหลุม แก้ว สาม โคก คลอง หลวง หนอง เสือ ธัญบุ รี ลำ ลูก กา ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร จำนวนโรงสี 10 โรง (ในคก.รับจำนำ) แหล่งแปรรูปข้าว 12 แห่ง

8 พื้นที่ ZONING จำนวน 623,980 ไร่ พื้นที่ LANDUSE จำนวน 336,925 ไร่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปทุมธานี

9 ชนิดพืชมากปานกลางน้อยไม่เหมาะสม ข้าว444,098 152,86513,22413,793 ชนิดพืชพื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ข้าว336,925 ZoningLanduse ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 623,980 ไร่รวมพื้นที่ ข้า ว

10 ภาพแสดงพื้นที่เหมาะสมมาก S1 กับ พื้นที่ปลูกจริง ชนิดพืชS1ปลูกจริง ข้าว444,098 ไร่268,208 ไร่ เมือง ลาดหลุมแก้ว สามโคก คลองหลวง หนองเสือ ธัญบุรี ลำลูกกา ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

11 ชนิดพืชS2ปลูกจริง ข้าว152,865 ไร่56,639 ไร่ ภาพแสดงพื้นที่เหมาะสมปานกลาง S2 กับ พื้นที่ปลูกจริง เมือง ลาดหลุมแก้ว สามโคก คลองหลวง หนองเสือ ธัญบุรี ลำลูกกา ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

12 ภาพแสดงพื้นที่เหมาะสมน้อย S3 กับ พื้นที่ปลูกจริง ชนิดพืชS3ปลูกจริง ข้าว13,224 ไร่9,240 ไร่ เมือง ลาดหลุมแก้ว สามโคก คลองหลวง หนองเสือ ธัญบุรี ลำลูกกา ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

13 ภาพแสดงพื้นที่ไม่เหมาะสม N กับ พื้นที่ปลูกจริง ชนิดพืชNปลูกจริง ข้าว13,793 ไร่2,838 ไร่ ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เมือง ลาดหลุมแก้ว สามโคก คลองหลวง หนองเสือ ธัญบุรี ลำลูกกา

14 ZoningLanduse ปาล์มน้ำมัน พื้นที่อำเภอหนองเสือ S225,322 ไร่7,797 ไร่ รวม25,322 ไร่7,797 ไร่ พื้นที่ปลูก พื้นที่ปลูกใน 2 ตำบล คือ ตำบลศาลาครุ ตำบลหนองสามวัง ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

15 ยางพารา พื้นที่อำเภอหนองเสือ ชนิดพืชยางพารา S2138 ไร่ N30,228 ไร่ พื้นที่ปลูก138 ไร่ ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

16 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการ เกษตรกรรม จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google