งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก อำเภอด่านซ้าย โดย นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่าน ซ้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก อำเภอด่านซ้าย โดย นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่าน ซ้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก อำเภอด่านซ้าย โดย นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่าน ซ้าย

2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สถานการณ์ระดับประเทศ จำนวนผู้ป่วย 136,058 ราย จำนวนผู้ป่วยตาย 126 ราย อัตราป่วยต่อแสนประชากร 211.71 อัตราตายต่อแสนประชากร 0.2 อัตราป่วยตาย ( ร้อยละ ) 0.09

3 ระดับจังหวัด อัตราป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม – 22 ตุลาคม 2556 เรียงจากจังหวัด จังหวัด ป่วย ตาย อัตราป่วย อัตราตาย อัตราป่วยตาย 1. เชียงราย 10,353 9863.08 0.75 0.09 2. แม่ฮ่องสอน 1,687 0 690.82 0.00 0.00 3. เชียงใหม่ 11,173 8676.79 0.48 0.07 4. ภูเก็ต 2,056 2 575.30 0.56 0.10 5. เลย 2,692 6 429.10 0.96 0.22

4 ระดับอำเภอ อำเภอด่านซ้าย พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 354 ราย พบผู้ป่วยตายจำนวน 0 ราย กระจายในตำบลทั้งหมด จำนวน 10 ตำบล กระจายในหมู่บ้านจำนวน 70 หมู่บ้าน

5

6

7 ผู้ป่วยแยกตามกลลุ่มอายุ

8 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกกระจายรายเดือน

9 จากเรื่องราว ของ DHF DF ด่านซ้าย กำหนดแนวทางการดำเนินงาน การระบาด อย่างรุนแรงเกิดขึ้น ระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 สร้างมาตรการการดำเนินงานเป็น - ทีม SRRT อำเภอด่านซ้ายเข็มแข็ง - การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ - การควบคุมการระบาด - การป้องกันอย่างต่อเนื่อง

10 ทีม SRRT อำเภอด่านซ้ายเข็มแข็ง 1. จัดตั้ง WAR ROOM ตามแนวทางของกระทรวง สาธารณสุข ประชุม สัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อ วิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดแนวทางควบคุม ระหว่าง สสอ. และ รพร. ด่านซ้าย และใช้ข้อมูล ของศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอด่านซ้าย เป็นแม่ข่าย ในการรายงานโรคและประสานความร่วมมือกับ อบต. ผญบ. 2. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ ไข้เลือดออก โดยมี ท่านนายอำเภอด่านซ้ายเป็น ประธาน ( คำสั่งอำเภอด่านซ้ายที่ 401/2556 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 )

11

12 การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ (cutout ติดตั้งทุกตำบล )

13 การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ( ป้ายรณรงค์ช่วงเกิดการระบาดของ โรคไข้เลือดออก )

14 การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 1. การให้ทุกภาคส่วนเข้า มามีส่วนร่วมผ่านความ เชื่อและศรัทธา โดย เจ้าพ่อกวน นายอำเภอ ด่านซ้าย ผอ. รพร. ด่าน ซ้าย สสอ. ด่านซ้าย ลง นามใน แบบขอความ ร่วมมือในการควบคุม โรคไข้เลือดออก สำหรับประชาชนอำเภอ ด่านซ้าย

15 การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ให้สุขศึกษากับ ผู้นำชุมขน หัวหน้าส่วน ราชการ ในการ ประชุม ประจำเดือน ผู้ใหญ่บ้านกำนัน ณ ศาลาประชาคม อำเภอด่านซ้าย เป็นประจำทุก เดือน

16 การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ แก่อสม. และ ชาวบ้าน ผ่านการ ประชุมประจำเดือน อสม. และให้ อสม. ดำเนินการ เคาะประตู บ้าน ให้ความรู้แก่ ประชาชนทุกหลังคา เรือน

17 ขอความร่วมมือ แก่ครู ทุกโรงเรียน โดยการจัดประชุม ชี้แจงผู้บริหาร สถานศึกษาทุก แห่งในอำเภอด่าน ซ้าย ณ วิทยาลัย การอาชีพด่าน ซ้าย การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์

18 การควบคุมการระบาด มาตรการ 331

19 1. การรายงานโรค ภายใน 3 ชั่วโมง อำเภอด่านซ้าย ดำเนินการควบคุมโรค โดยการรายงานผู้ป่วย โดยให้ รพร. ด่านซ้าย เป็นแม่ข่ายสอบสวน โรคเบื้องต้นและ รายงาน แบบ realtime ผ่าน facebook ทันทีที่พบ ผู้ป่วย

20 ภาพบรรยากาศการแจ้ง Case และ การทำงานควบคุมโรค ดำเนินการ ตาม มาตรการ 331

21 มาตรการ 331 2. ควบคุมโรคภายใน 1 วัน รายงานผ่าน facebook - สำรวจและทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย HI = 0 - พ่นหมอกควัน หรือ ULV ทั้งหมู่บ้าน 0 3 7 14 - ค้นหาผู้ป่วย เพิ่มเติม เพื่อรับการ รักษา เพื่อลดรังโรค

22 การป้องกันอย่างต่อเนื่อง โครงการ Big cleaning day

23 การป้องกันอย่าง ต่อเนื่อง - การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

24 สำรวจและทำลาย... ลูกยุง

25 สสอ. ด่านซ้าย ลงพื้นที่ดูแลด้วย ตนเอง ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ และ อสม. ในการ กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกนํ้ายุงลายในโรงเรียน

26 การให้ความรู้หน้าเสาธงเพื่อ - ควบคุมค่า CI ในโรงเรียน ให้เท่ากับศูนย์ - เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนํ้ายุงลาย อย่างสมํ่าเสมอ

27 การป้องกันอย่างต่อเนื่อง การสร้างและ ใช้นวตกรรม ปี๊บดักยุง ขวดน้ำดักยุง

28 และแล้ว ! มาถึงเดือน ตุลาคม

29 การระบาดของไข้เลือดออกเดือน ตุลาคม เริ่มพบผู้ป่วยวันที่ 2 ตุลาคม 2556 พื้นที่การพบผู้ป่วยจำนวน 6 ตำบล จำนวน 21 ราย กระจายเป็นตำบลโคกงาม จำนวน 5 ราย ตำบลวังยาวจำนวน 10 ราย ตำบลโพนสูงจำนวน 3 ราย ตำบลโป่ง จำนวน 1 ราย ตำบลปากหมัน จำนวน 1 ราย ตำบลกกสะทอน จำนวน 1 ราย

30 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 1. การบริหารจัดการงานควบคุมโรคที่ นายก อบต. หมดวาระ 2. วัสดุเคมีภัณฑ์ไม่เพียงพอในการควบคุมโรค บางพื้นที่ 3. การควบคุมโรคในช่วงฤดูฝนไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันตามเวลาที่กำหนด 4. ผู้ป่วยที่พบมีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา หลายเท่า

31 วันแล้ววันเล่า... ความสูญเสีย

32 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก อำเภอด่านซ้าย โดย นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่าน ซ้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google