งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอด่านซ้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอด่านซ้าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอด่านซ้าย
โดย นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย

2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
สถานการณ์ระดับประเทศ จำนวนผู้ป่วย 136,058 ราย จำนวนผู้ป่วยตาย ราย อัตราป่วยต่อแสนประชากร อัตราตายต่อแสนประชากร 0.2 อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)

3 ระดับจังหวัด อัตราป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม – 22 ตุลาคม 2556 เรียงจากจังหวัด จังหวัด ป่วย ตาย อัตราป่วย อัตราตาย อัตราป่วยตาย 1.เชียงราย 10, แม่ฮ่องสอน 1, เชียงใหม่ 11, ภูเก็ต 2, เลย 2,

4 ระดับอำเภอ อำเภอด่านซ้าย พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 354 ราย
พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ราย พบผู้ป่วยตาย จำนวน ราย กระจายในตำบลทั้งหมด จำนวน ตำบล กระจายในหมู่บ้าน จำนวน หมู่บ้าน

5

6

7 ผู้ป่วยแยกตามกลลุ่มอายุ

8 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกกระจายรายเดือน

9 จากเรื่องราว ของ DHF DF ด่านซ้าย
กำหนดแนวทางการดำเนินงาน การระบาด อย่างรุนแรงเกิดขึ้น ระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 สร้างมาตรการการดำเนินงานเป็น - ทีม SRRT อำเภอด่านซ้ายเข็มแข็ง - การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ - การควบคุมการระบาด - การป้องกันอย่างต่อเนื่อง

10 ทีม SRRT อำเภอด่านซ้ายเข็มแข็ง
จัดตั้ง WAR ROOM ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ประชุม สัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดแนวทางควบคุม ระหว่าง สสอ.และ รพร. ด่านซ้าย และใช้ข้อมูลของศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอด่านซ้าย เป็นแม่ข่ายในการรายงานโรคและประสานความร่วมมือกับ อบต. ผญบ. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะไข้เลือดออก โดยมี ท่านนายอำเภอด่านซ้ายเป็นประธาน( คำสั่งอำเภอด่านซ้ายที่ 401/2556 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 )

11

12 การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์(cutout ติดตั้งทุกตำบล)

13 การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ( ป้ายรณรงค์ช่วงเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก)

14 การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์
1. การให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านความเชื่อและศรัทธา โดย เจ้าพ่อกวน นายอำเภอด่านซ้าย ผอ.รพร.ด่านซ้าย สสอ.ด่านซ้าย ลงนามใน แบบขอความร่วมมือในการควบคุมโรคไข้เลือดออก สำหรับประชาชนอำเภอด่านซ้าย

15 การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์
ให้สุขศึกษากับผู้นำชุมขน หัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมประจำเดือนผู้ใหญ่บ้านกำนัน ณ ศาลาประชาคม อำเภอด่านซ้ายเป็นประจำทุกเดือน

16 การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ แก่อสม.และชาวบ้าน ผ่านการประชุมประจำเดือน อสม. และให้ อสม. ดำเนินการ เคาะประตูบ้าน ให้ความรู้แก่ประชาชนทุกหลังคาเรือน

17 การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือแก่ครู ทุกโรงเรียนโดยการจัดประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในอำเภอด่านซ้าย ณ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

18 การควบคุมการระบาด มาตรการ 331

19 มาตรการ 331 1. การรายงานโรคภายใน 3 ชั่วโมง
มาตรการ 331 1. การรายงานโรคภายใน 3 ชั่วโมง อำเภอด่านซ้าย ดำเนินการควบคุมโรคโดยการรายงานผู้ป่วยโดยให้ รพร.ด่านซ้าย เป็นแม่ข่ายสอบสวนโรคเบื้องต้นและรายงาน แบบ realtime ผ่าน facebook ทันทีที่พบผู้ป่วย

20 ภาพบรรยากาศการแจ้ง Case และ การทำงานควบคุมโรค
ดำเนินการ ตามมาตรการ 331

21 มาตรการ 331 2. ควบคุมโรคภายใน 1 วัน รายงานผ่าน facebook - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย HI = 0 - พ่นหมอกควัน หรือ ULV ทั้งหมู่บ้าน ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม เพื่อรับการรักษา เพื่อลดรังโรค

22 การป้องกันอย่างต่อเนื่อง โครงการ Big cleaning day

23 การป้องกันอย่างต่อเนื่อง
- การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

24 สำรวจและทำลาย...ลูกยุง

25 สสอ.ด่านซ้าย ลงพื้นที่ดูแลด้วยตนเอง
ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ และ อสม. ในการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกนํ้ายุงลายในโรงเรียน

26 การให้ความรู้หน้าเสาธงเพื่อ
- ควบคุมค่า CI ในโรงเรียน ให้เท่ากับศูนย์ - เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนํ้ายุงลายอย่างสมํ่าเสมอ

27 การป้องกันอย่างต่อเนื่อง
การสร้างและใช้นวตกรรม ปี๊บดักยุง ขวดน้ำดักยุง

28 และแล้ว ! มาถึงเดือน ตุลาคม
และแล้ว ! มาถึงเดือน ตุลาคม

29 การระบาดของไข้เลือดออกเดือนตุลาคม
เริ่มพบผู้ป่วยวันที่ 2 ตุลาคม 2556 พื้นที่การพบผู้ป่วย จำนวน 6 ตำบล จำนวน ราย กระจายเป็น ตำบลโคกงาม จำนวน 5 ราย ตำบลวังยาว จำนวน 10 ราย ตำบลโพนสูง จำนวน 3 ราย ตำบลโป่ง จำนวน 1 ราย ตำบลปากหมัน จำนวน 1 ราย ตำบลกกสะทอน จำนวน 1 ราย

30 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
1.การบริหารจัดการงานควบคุมโรคที่ นายก อบต. หมดวาระ 2.วัสดุเคมีภัณฑ์ไม่เพียงพอในการควบคุมโรคบางพื้นที่ 3.การควบคุมโรคในช่วงฤดูฝนไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามเวลาที่กำหนด 4.ผู้ป่วยที่พบมีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมาหลายเท่า

31 วันแล้ววันเล่า...ความสูญเสีย

32 ขอบคุณครับ สบายดี..


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอด่านซ้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google