งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เสรีนิยมคลาสสิก (Classical Liberalism)  เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ (Keynesian Economics)  เสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เสรีนิยมคลาสสิก (Classical Liberalism)  เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ (Keynesian Economics)  เสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  เสรีนิยมคลาสสิก (Classical Liberalism)  เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ (Keynesian Economics)  เสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism)

2  Free Market  กลไกตลาด Invisible Hand Equilibrium  เอกชนมีสิทธิ เสรีภาพในการดำเนิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  รัฐบาล ไม่เข้ามาแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ

3  แก้ปัญหาทุนนิยมเสรี  บทบาทรัฐ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อ เงิน ฝืด สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยใช้ นโยบายการเงิน เช่น ดอกเบี้ย นโยบายการคลัง เช่น Infrastructure

4  การตัดสินใจปัจเจกบุคคล และ กรรมสิทธ์ส่วนบุคคล Utility Maximization Optimization  การแข่งขัน ความร่วมมือ  ประสิทธิภาพ ความเท่าเทียม กัน

5  เน้นสร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน กับเอกชน เน้น MNCs  ส่งเสริมกระบวนการผลิต เน้น FDI  ผลที่เกิดขึ้น  การไล่กวดทางเศรษฐกิจของ ประเทศกำลังพัฒนา

6 1. Economic Liberalization  การเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน และ การเงิน  กลไกตลาดทำงานอย่างเสรี  ไม่มีอุปสรรคกีดขวางการไหลของเงิน ลงทุน การค้าระหว่างประเทศ

7 2.Deregulation  รัฐบาลยกเลิกกฎเกณฑ์ การกำกับ การ ควบคุมกฎระเบียบ เช่น ยกเลิกการ แทรกแซงตลาด  หน้าที่ของรัฐบาล คือ รักษากฎกติกา เท่านั้น

8 3.Privatization การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  จุดมุ่งหมาย ลดภาระการเงินของรัฐบาลลง เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริการสินค้าแก่ประชาชน  การเพิ่มโอกาสให้เอกชนเข้ามาดำเนิน กิจการของรัฐมากขึ้น  การกระจายหุ้นรัฐวิสาหกิจในตลาด หลักทรัพย์  การยกเลิกการผูกขาด เปิดโอกาสการ แข่งขันทางธุรกิจของเอกชนมากขึ้น

9 4. Price Stabilization การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น รักษาอัตราเงินเฟ้อ ให้อยู่ในเกณฑ์ ต่ำ ควบคุมเป้าหมายเงินเฟ้อ (Inflation Targeting Policy)

10  การทำให้ธุรกรรมระหว่าง ประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ทางการเงิน เช่น หุ้น พันธบัตร เงินตราต่างประเทศ เงินฝาก เงินกู้ ตราสารอนุพันธ์ รวมถึง เงินลงทุน เป็นไปอย่างเสรีตาม กลไกตลาด

11  ลดการกำกับควบคุมโดยรัฐ ยกเลิก ข้อจำกัดและกฎกติกาที่เป็น อุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายทุน ระหว่างประเทศ  รัฐทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ดูแลและ รักษากติกาของระบบ

12 1.Financial markets and Financial Institutions เชื่อมโยงการเงินระหว่างประเทศเข้า ด้วยกัน ผู้กู้ และผู้ถูกกู้ได้รับ ประโยชน์ด้วยกัน ผ่านสถาบัน การเงินระหว่างประเทศ

13 2.Economic growth ช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศลดน้อยลง เพราะการ ลงทุนระหว่างประเทศ ทำให้เกิด การสร้างงาน ตลาดแรงงานใน แต่ละประเทศขยายตัว ส่งผลให้ เศรษฐกิจเติบโต

14 3.Financial Service การเข้าถึงการบริการทางการเงินได้ อย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสการพัฒนา การแข่งขัน เสริมสภาพคล่อง ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ หลายแหล่ง

15 4.Policy Discipline ประเทศต้องรักษาระเบียบวินัยในการ ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน และ การคลังของประเทศ สร้างบรรยากาศ และจูงใจการลงทุน  ปฎิรูป เช่น ภาษี กฎหมาย เพื่อเกิด ความทันสมัย

16 5.Allocate Efficiency เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรร ทรัพยากรระหว่างประเทศ เช่น ประเทศที่มีเงินทุนน้อย สามารถได้โอกาสการลงทุน จากประเทศที่มีเงินลงทุนมาก

17  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตาม ทฤษฎี  การลงทุนข้ามชาติ Foreign Direct Investment (FDI) และบรรษัทข้าม ชาติ (MNCs)  การกระจุกตัวของการลงทุนของ FDI  การลดลงของ FDI ในภาคการลงทุน ระยะยาว

18  สร้างความไร้เสถียรภาพ และ ความผันผวน  การเคลื่อนย้ายของทุนอย่างเสรี มีจำกัด  การต่อรองของแรงงานลดลง

19  Global Crisis vs Thai Crisis?


ดาวน์โหลด ppt  เสรีนิยมคลาสสิก (Classical Liberalism)  เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ (Keynesian Economics)  เสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google