งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ขั้นตอนใดเป็นการคาดคะเนถึงสาเหตุของปัญหา 1. ขั้นตอนการทดลอง 2. การปัญหา 3. การสรุป 4. การสมมติฐาน 2. ข้อใดเป็นลักษณะของสมมติฐานที่ดี 1. ครอบคลุมเหตุการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ขั้นตอนใดเป็นการคาดคะเนถึงสาเหตุของปัญหา 1. ขั้นตอนการทดลอง 2. การปัญหา 3. การสรุป 4. การสมมติฐาน 2. ข้อใดเป็นลักษณะของสมมติฐานที่ดี 1. ครอบคลุมเหตุการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ขั้นตอนใดเป็นการคาดคะเนถึงสาเหตุของปัญหา 1. ขั้นตอนการทดลอง 2. การปัญหา 3. การสรุป 4. การสมมติฐาน 2. ข้อใดเป็นลักษณะของสมมติฐานที่ดี 1. ครอบคลุมเหตุการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆ ภายในสภาพแวดล้อมเดียวกัน 2. สามารถอธิบายปัญหาได้หลายแง่หลายมุม 3. สามารถแก้ปัญหาที่สงสัยได้อย่างชัดเจน 4. สามารถอธิบายปัญหาต่างๆ ได้แจ่มชัด 3. การทดลองเป็นขั้นตอนที่ทำเพื่ออะไร 1. เพื่อหาคำตอบ 2. เพื่อสร้างทฤษฎีใหม่ 3. เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน 4. เพื่อสืบเสาะแสวงหาความรู้ คำชี้แจง 1. ข้อสอบชุดนี้มี จำนวน 10 ข้อ 2. ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงคำตอบเดียวแล้ว เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคำตอบ

2 4. สิ่งที่จัดให้ แตกต่างกัน ในการทดลองคือตัวแปรชนิด ใด 1. ตัวแปรต้น 2. ตัวแปรตาม 3. ตัวแปรควบคุม 4. ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 5. สิ่งที่วัดให้ เหมือนกัน ในการทดลองคือตัวแปรชนิด ใด 1. ตัวแปรต้น 2. ตัวแปรตาม 3. ตัวแปรควบคุม 4. ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 6. สิ่งที่เป็น ผล จากการจัดสถานการณ์ทดลองคือ 1. ตัวแปรต้น 2. ตัวแปรตาม 3. ตัวแปรควบคุม 4 ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 7. “ การศึกษาเกี่ยวกับการเสื่อมสลายของวิตามินซี ในน้ำ ผลไม้ต่างๆ กัน ” สิ่งที่ต้องจัด ให้ แตกต่าง กันคือข้อใด 1. ปริมาณน้ำแป้งสุก 2. อุณหภูมิ 3. น้ำผลไม้ 4. ภาชนะที่ใช้ทดสอบ

3 8. แม่บ้านชะเอมต้องการทดสอบเปรียบเทียบ การขจัด คราบสกปรกออกจากผ้าของ ผงซักฟอก ที่มีขายในท้องตลาด เพื่อตัดสินในเลือก แม่บ้านชะเอมจะต้องจัดอะไรให้ แตกต่างกัน 1. ชนิดของผ้า 2. ปริมาณผงซักฟอก 3. แรงที่ใช้ขยี้ผ้า 4. ชนิดของผงซักฟอก 9. เด็กชายเอก ไม่อ่านหนังสือจึงสอบตก ตัวแปรต้นคือ ข้อใด 1. สอบตก 2. เด็กชายเอก 3. ไม่อ่านหนังสือ 4. ชนิดของหนังสือ 10. จากข้อ 9 ตัวแปรตามคือข้อใด 1. สอบตก 2. ไม่อ่านหนังสือ 3. เด็กชายเอก 4. ชนิดของหนังสือ ทำกันได้ไหมค่ะ เด็กๆๆ


ดาวน์โหลด ppt 1. ขั้นตอนใดเป็นการคาดคะเนถึงสาเหตุของปัญหา 1. ขั้นตอนการทดลอง 2. การปัญหา 3. การสรุป 4. การสมมติฐาน 2. ข้อใดเป็นลักษณะของสมมติฐานที่ดี 1. ครอบคลุมเหตุการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google