งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ แนวทางการดำเนินการ ป้องกัน ควบคุมโรค งานอนามัย สิ่งแวดล้อม และงาน อา ชีวอนามัย ที่ได้มาตรฐาน 2. ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ แนวทางการดำเนินการ ป้องกัน ควบคุมโรค งานอนามัย สิ่งแวดล้อม และงาน อา ชีวอนามัย ที่ได้มาตรฐาน 2. ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ แนวทางการดำเนินการ ป้องกัน ควบคุมโรค งานอนามัย สิ่งแวดล้อม และงาน อา ชีวอนามัย ที่ได้มาตรฐาน 2. ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ใน พื้นที่รับผิดชอบ 3. ประสานความร่วมมือ เพื่อ ป้องกันควบคุมโรค ภัย สุขภาพ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานอาชีวอนามัย ร่วมกับ สถานบริการในเครือข่าย องค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

2 ขอบเขตบริการ 1. พื้นที่ หมู่ 1 – 8 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน 2. พื้นที่รับผิดชอบในเครือข่าย บริการปฐมภูมิอำเภอทัพทัน 3. การดำเนินงาน ○ งานโรคติดต่อ ○ งานโรคไม่ติดต่อ ○ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ○ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคในโรงเรียน ○ งานอาชีวอนามัย 4. งานโครงการพิเศษ

3 วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการป้องกัน ควบคุมโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยของจังหวัด พันธกิจ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ แนวทางการดำเนินการ ป้องกัน ควบคุมโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ที่ได้มาตรฐาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ ประชาชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

4 ภารกิจ ☺ ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา ด้านการ ป้องกันควบคุมโรค ภัยที่คุกคาม สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และอา ชีวอนามัย ☺ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้าน ป้องกันควบคุมโรค ภัยที่คุกคาม สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และอา ชีวอนามัย ให้แก่ประชาชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ☺ ควบคุม กำกับ นิเทศและ ประเมินผล ด้านควบคุมโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนา มัย ☺ ให้บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วยเฉพาะโรค ☺ ประสานนโยบายและแผน ป้องกันควบคุมโรค ภัยที่คุกคาม สุขภาพ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานอาชีวอนามัย

5 ☺ พัฒนาเครือข่ายการป้องกัน ควบคุมโรคตลอดจนการเฝ้าระวัง โรค อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชี วอนามัย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ☺ ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนา มัย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ แนวทางการดำเนินการ ป้องกัน ควบคุมโรค งานอนามัย สิ่งแวดล้อม และงาน อา ชีวอนามัย ที่ได้มาตรฐาน 2. ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google