งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย 22 กันยายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย 22 กันยายน 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย 22 กันยายน 2553
การพัฒนาภาคีเครือข่าย การเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย 22 กันยายน 2553

2 โครงสร้างและการรายงานโรคที่อยู่ในข่ายงานการเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยาในกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก กรมควบคุมโรค สำนักระบาดวิทยา ฝ่ายระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สสจ. ใกล้เคียง หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร - สถานพยาบาลในโครงการ ประกันสุขภาพทุกสังกัด ศบส. สังกัด กทม สถานพยาบาลนอกโครงการประกันสุขภาพ การส่งบัตรรายงานผู้ป่วย การรายงานย้อนกลับ 2

3 กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหาร กทม. กองควบคุมโรคติดต่อ รายงาน
เครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหาร กทม. กองควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รายงาน ศบส. 68 แห่ง รพ.107 แห่ง สำนักงานเขต 50 แห่ง ศบส.สาขา 77 แห่ง 3

4 เครือข่ายการรายงานโรคติดต่อในกรุงเทพมหานคร

5 ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ผู้บริหาร รายงานทาง - web site - ตรวจสอบ ส่งต่อ แจ้งเตือน โรงพยาบาลทุกสังกัด ศูนย์บริการ สาธารณสุข ศูนย์ระบาดวิทยา กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ ทำรายงาน บันทึกข้อมูล รายงานโดย แบบ รง. 506 กลุ่มงานระบาดวิทยา ผู้เกี่ยวข้อง กองควบคุมโรคติดต่อ เผยแพร่ สำนักงานเขต

6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่งที่รายงาน ILI

7 จำนวนผู้ป่วย ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด 2009 และปอดอักเสบ
ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 1 พ.ค. -12 พ.ย.52 7

8 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย 22 กันยายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google