งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาภาคีเครือข่าย การเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย 22 กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาภาคีเครือข่าย การเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย 22 กันยายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาภาคีเครือข่าย การเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย 22 กันยายน 2553

2 โครงสร้างและการรายงานโรคที่อยู่ในข่ายงานการเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยาในกรุงเทพมหานคร กระทรวง สาธารณสุข กรมควบคุม โรค องค์การ อนามัยโลก สำนักระบาด วิทยา ฝ่ายระบาดวิทยา กอง ควบคุมโรคติดต่อสำนัก อนามัย กรุงเทพมหานคร สสจ. ใกล้เคีย ง สถานพยาบาล นอกโครงการ ประกันสุขภาพ - สถานพยาบาล ในโครงการ ประกันสุขภาพ ทุกสังกัด - ศบส. สังกัด กทม หน่วยงาน ใน กรุงเทพมห านคร การส่งบัตรรายงานผู้ป่วย การรายงานย้อนกลับ

3 กระทรวง สาธารณสุข รพ.107 แห่ง กองควบคุมโรคติดต่อ ศบส.สาขา 77 แห่ง หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต 50 แห่ง ผู้บริหาร กทม. รายงาน ศบส. 68 แห่ง

4 เครือข่ายการรายงาน โรคติดต่อใน กรุงเทพมหานคร กอง ควบคุม โรคติดต่อ สภากาชาด ไทย 1 แห่ง ร.พ.เอกชน 72 แห่ง รัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง สังกัด กทม. 9 แห่ง มหาวิทยาลัย 3 แห่ง กลาโหม 5 แห่ง มหาดไทย 1 แห่ง กระทรวง สาธารณสุข 11 แห่ง ศูนย์บริการ สาธารณสุข 68 แห่ง

5 ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา รายงานทาง - web site - e-mail ศูนย์ระบาดวิทยา กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต โรงพยาบาล ทุกสังกัด ศูนย์บริการ สาธารณสุข ผู้บริหาร กองควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานระบาดวิทยา ตรวจสอบ ส่งต่อ แจ้งเตือน วิเคราะห์ ทำรายงาน รายงานโดย แบบ รง. 506 บันทึกข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง เผยแพร่

6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่งที่รายงาน ILI

7 จำนวนผู้ป่วย ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด 2009 และปอดอักเสบ ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 1 พ.ค. -12 พ.ย.52

8


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาภาคีเครือข่าย การเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย 22 กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google