งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นผู้นำด้านวิชาการ และเทคโนโลยีการ ป้องกันและควบคุมโรค ระดับจังหวัดและเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นผู้นำด้านวิชาการ และเทคโนโลยีการ ป้องกันและควบคุมโรค ระดับจังหวัดและเขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นผู้นำด้านวิชาการ และเทคโนโลยีการ ป้องกันและควบคุมโรค ระดับจังหวัดและเขต

3 ศึกษา ค้นคว้าวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ ความรู้เทคโนโลยีการ ป้องกันและควบคุมโรค ที่ได้มาตรฐาน สามารถ ประยุกต์ใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

4 ยุทธศาสตร์ หลัก QEDC 1. ประชาชนจังหวัดอุดรธานี มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ด้านบริการและคุณภาพ 2. ประชาชนมีสุขภาพดีจากการ ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค

5 เป้าหมายการ ให้บริการ 1. การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ครอบคุมปัญหาโรคติดต่อที่สำคัญของจังหวัด 2. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องและประชาชน 3. การบริการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

6 เป้าหมายการให้บริการ 4. การบริการรักษาพยาบาลโรค เฉพาะทาง มีคุณภาพมาตรฐาน 5. ทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ชุมชนชนมีศักยภาพ ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

7

8 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและ กำหนดมาตรฐานทางวิชาการ และเทศโนโลยี ตลอดจนการพัฒนา บุคลากรด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางวิชาการ ด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและประชาชน

9 3. ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคที่มีผลกระทบ เชิงเศรษฐกิจ สังคม และที่เป็นพันธ กิจสากล 4. ประสานนโยบายและแผนป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

10 5. ควบคุม กำกับ นิเทศ และ ประเมินผลงานด้านควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกัน ควบคุมโรคปัญหาสุขภาพ ตลอดจนการเฝ้าระวังโรคร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ จังหวัดและประเทศ

11 ผลผลิตที่ 1 : การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการ ป้องกันและควบคุมโรค ผลผลิตที่ 2 : การบริการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหา โรคติดต่อ ผลผลิตที่ 3 : การบริการรักษาพยาบาล เฉพาะทางมีความครอบ คลุมและมีคุณภาพ มาตรฐาน

12 ผลผลิตที่ 4 : การสนับสนุนและส่งเสริม การมีส่วนร่วมขององค์กร ต่างๆในการพัฒนาระบบ ป้องกันควบ คุมโรค

13 1. จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ผลิต 2. จำนวนบุคลากรและประชาชนที่ได้รับ การพัฒนา 3. จำนวนประชากรที่ได้รับบริการป้องกัน ควบคุม และสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค 4. จำนวนของผู้ป่วยที่ได้รับบริการ รักษาพยาบาล 5. จำนวนขององค์กร ชุมชน ที่สามารถ บริหารจัดการงานป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อด้วย ตนเองในระดับมาตรฐาน

14 1. ร้อยละ 90 ของโครงการวิจัยและการ พัฒนาองค์ความรู้และ เทคโนโลยีที่ดำเนินการสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ในเวลาที่กำหนด 2. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีความพึง พอใจในการที่ได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารด้านการป้องกันควบคุม โรคติดต่อ 3. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการหลักและผู้มีส่วน ได้เสีย มีความพึงพอใจต่อการ ส่งเสริม สนับสนุนบริการ ป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อ

15 4. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยและประชาชนที่มา รับบริการของโรงพยาบาล มีความพึงพอใจในประเด็นคุณภาพ 5. ร้อยละ 60 ขององค์กร ชุมชน ฯลฯ ที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถบริหารจัดการงานป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรค ติดต่อในท้องถิ่นด้วยตนเองในระดับ มาตรฐาน

16 สวัสดี EDC


ดาวน์โหลด ppt เป็นผู้นำด้านวิชาการ และเทคโนโลยีการ ป้องกันและควบคุมโรค ระดับจังหวัดและเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google