งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 I K R S การประชุม เรื่อง “ การบริหารความเสี่ยงและ การวางระบบการควบคุมภายใน ” วันพุธที่ 1 กันยายน 2547 โดย ผู้ช่วยอธิการบดี ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 I K R S การประชุม เรื่อง “ การบริหารความเสี่ยงและ การวางระบบการควบคุมภายใน ” วันพุธที่ 1 กันยายน 2547 โดย ผู้ช่วยอธิการบดี ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 I K R S การประชุม เรื่อง “ การบริหารความเสี่ยงและ การวางระบบการควบคุมภายใน ” วันพุธที่ 1 กันยายน 2547 โดย ผู้ช่วยอธิการบดี ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถม พงศ์ ) แนวคิดการบริหารความเสี่ยง

2 2 I K R S คำนิยาม : ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง ( จากเอกสารประกอบการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2547 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2547) ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความ ผิดพลาด ความเสียหาย การ รั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซึ่ง ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้งานไม่สำเร็จ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กำหนด ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ( แหล่งอ้างอิง : คำแนะนำ การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน www.oag.go.th )

3 3 I K R S ประเภทและแหล่งของความเสี่ยง ความเสี่ยงจาก ปัจจัยภายใน 1. Financial Risk 2. Operational Risk ( รวม Human Resource) 3. Policy/Strategic Risk การเงิน การดำเนินงาน นโยบาย / กลยุทธ์ ความเสี่ยงจาก 4. ปัจจัยภายนอก Competitive Risk Supplier Risk Regulatory Risk Econ/Political Risk การแข่งขัน ผู้ขาย / ผู้ส่งมอบ กฎระเบียบ เศรษฐกิจ / การเมือง

4 4 I K R S Risk-Control-Internal Auditing วัตถุประสงค์ / เป้าหมายที่ไม่มี การควบคุม ยอมรับไม่ได้ การควบคุม โดยปราศจาก ความเสี่ยง คือความสูญเสียด้าน ทรัพยากร ความเสี่ยง ที่ปราศจาก การควบคุม เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ การตรวจสอบภายใน ที่ไม่ครอบคลุมทั้ง ความเสี่ยง และการ ควบคุม เป็นเรื่องที่เสียเวลา = รายงานสิ่งผิดปกติ Abnormality Report “Risk Based Auditing” Risk Control Wastes Unacceptable

5 5 3 I K R S ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 1. การกำหนด วัตถุประสงค์ (Objectives Establishment) 2. การระบุความ เสี่ยง (Risk Identification) 3. การประเมินความ เสี่ยง (Risk Assessment) 4. การสร้างแผน จัดการ (Risk Management Planning) 5. การติดตามสอบ ทาน (Monitoring & Review) 1 2 4

6 6 I K R S การจัดระดับความเสี่ยง ก 1 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วสร้าง ความเสียหาย ระยะสั้นส่งผลต่อ ความเชื่อมั่นขององค์กร เห็นเป็น รูปธรรมที่ชัดเจน สร้างความ เสียหายต่อชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัยต้องแก้ไขโดย เร่งด่วน และมีโอกาสที่ จะเกิดขึ้นบ่อยๆ ก 2 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วสร้าง ความเสียหาย ระยะสั้นส่งผลต่อ ความเชื่อมั่นขององค์กร เห็นเป็น รูปธรรมที่ชัดเจน สร้างความ เสียหายต่อชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัย แต่มีโอกาสในการ เกิดไม่บ่อย ข 1 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผล ในระยะยาว ความเสียหายอาจจะ ไม่รุนแรงในระยะต้น แต่บั่น ทอนหรือเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนา ในอนาคต และมี โอกาสเกิดขึ้นบ่อย ข 2 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผล ในระยะยาว ความเสียหาย อาจจะไม่ชัดเจน แต่บั่นทอนหรือ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาใน อนาคต และมี โอกาสในการเกิดไม่บ่อย 3 2

7 7 I K R S การสร้างแผนจัดการ 4 ประเภทของแผนจัดการ ความเสี่ยง 1. Take การยอมรับความ เสี่ยง 2. Treat การลด / ควบคุม ความเสี่ยง 3. Terminate การ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 4. Transfer การกระจาย / โอนความเสี่ยง

8 8 การติดตามผล ( ตัวอย่าง ธ. กรุงเทพ ) 2 ราย / 3 เดือน 2 ครั้ง / 3 เดือน ใช้เวลา 3 นาที 85 % สภาพ ปัจจุบัน ทุกคน จนท. ผู้รับผิดช อบ ผู้รับผิดช อบ ไม่ ผิดพลาด เลย ใช้เวลา 1 นาที 95 % เป้าหมาย เข้าบัญชีผิดพลาดน้อยลง หรือไม่ผิดเลย เข้าบัญชี ผิดสกุล / Amount 3 - ต้องลดยอดภาระไม่ ผิดพลาด - ลดปริมาณเอกสารที่ส่ง มาทาง FAX - สามารถตอบลูกค้าได้ อย่างรวดเร็วเมื่อลูกค้าขอ เช็คสอบภาระ ลืม / ลด ยอดภาระ ผิด 2 สามารถจัดหาเอกสารที่ ถูกต้องเรียบ ร้อยและทันตามเวลาที่ ธปท. กำหนด เอกสาร ไม่ชัดเจน 1 ตัวชี้วัดความ เสี่ยง ลำดั บ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 2. เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร เนื่องจากสามารถเตรียมเอกสารได้ ถูกต้องและทันเวลาตามความประสงค์ของ ธปท. 2. เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ 4. ลดค่าใช้จ่ายทาง FAX เช่น กระดาษ, ค่าผงหมึก และค่าเก็บรักษา เอกสารที่ดอนเมือง 5


ดาวน์โหลด ppt 1 I K R S การประชุม เรื่อง “ การบริหารความเสี่ยงและ การวางระบบการควบคุมภายใน ” วันพุธที่ 1 กันยายน 2547 โดย ผู้ช่วยอธิการบดี ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google