งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
หน่วยงานที่ควบคุมการใช้รถราชการ มีหน้าที่ จัดทำทะเบียนควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถราชการ ตาม แบบฟอร์มที่กำหนด จัดทำทะเบียนควบคุมค่าน้ำมัน เพื่อใช้ในการติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการใช้บัตรเติมน้ำมัน เรียกคืนบัตรเติมน้ำมันรถราชการ จากผู้ถือบัตรทุก ครั้งที่เสร็จสิ้นการใช้ เก็บรักษาบัตร และรหัสประจำบัตร (PIN Number) ในที่ปลอดภัย แจ้งระงับการใช้บัตร กรณีบัตรสูญหายและรายงาน หัวหน้าหน่วยราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เพื่อมี หนังสือแจ้งสถาบันผู้ออกบัตรเติมน้ำมันรถราชการ ระงับการใช้บัตรอย่างเป็นทางการ

2 การควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
หน่วยงานที่ควบคุมการใช้รถราชการ มีหน้าที่ รวบรวมใบบันทึกรายการขาย หรือเอกสารการเติม น้ำมัน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีในกรณีไม่ สามารถใช้บัตรได้ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวของ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการและค่าใช้จ่ายใน การเติมน้ำมันแต่ละครั้ง รวบรวมส่งเอกสารและส่งเบิกจ่ายให้ฝ่ายคลัง ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันสิ้นเดือน

3 การควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
ข้อสังเกตของผู้ควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถราชการ วงเงินที่กำหนดให้แต่ละบัตร ควรพิจารณาจาก สถิติการใช้แต่ละเดือนเปรียบเทียบกับวงเงินที่ขอ อนุมัติว่าเหมาะสมหรือไม่ (ควรประมาณการไว้ สำหรับกรณีราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นด้วย) จำนวนลิตรในการเติมที่กำหนดในแต่ละครั้ง และ แต่ละเดือน ควรพิจารณาจากสถิติการใช้แต่ละ เดือนเปรียบเทียบกับวงเงินที่ขออนุมัติว่าเหมาะสม หรือไม่

4 การควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
ผู้ถือบัตรเติมน้ำมันรถราชการ มีหน้าที่ เบิกบัตรเติมน้ำมันรถราชการพร้อมรหัสประจำบัตร (PIN Number) และลงลายมือชื่อในทะเบียน ควบคุมบัตร นำไปเติมน้ำมันรถราชการตามหมายเลขทะเบียนรถ ตรวจสอบประเภทน้ำมันที่เติม และวงเงินในบัตร ก่อนเติมน้ำมันทุกครั้ง นำใบบันทึกรายการขาย (Sales Slip) ที่ลงลายมือ ชื่อ ใบกำกับภาษีพร้อมบัตรเติมน้ำมันส่งคืน หน่วยงานควบคุมการใช้รถราชการโดยเร็วหลัง เสร็จสิ้นภารกิจ

5 ทะเบียนคุมการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
( ) ดีเซล ประเภทเชื้อเพลิง ( ) เบนซิน ( ) NGV จำนวนลิตรของการเติมน้ำมันแต่ละครั้ง ลิตร/วงเงินสินเชื่อต่อเดือน ลิตร สรุปเดือน xxxx มี Sales slip ทั้งหมด ฉบับ ทะเบียนคุมการใช้บัตรเติมน้ำมัน ต้องเก็บรักษาไว้ เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน

6 ใบบันทึกรายการขาย (Sales Slip)
หมายเลขทะเบียนรถ และเลขกิโลเมตรที่วิ่ง

7 ใบบันทึกรายการขาย (Sales Slip)
สิ่งที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมในใบบันทึกรายการขาย มีดังนี้ 1. เลขที่อ้างอิงใบเสร็จ Ref.No. 2. วัน/เดือน/ปี และเวลา 3. เลขที่บัตรที่รูด 4. บัตรหมดอายุ EXPIRY 5. เงินคงเหลือ BHT/LTR 6. วงเงินที่เติมครั้งนี้ TOTAL BHT 7. ลายมือชื่อผู้เติมน้ำมัน 7

8 ใบกำกับภาษี (TAX INVOICE/RECEIPT)
สิ่งที่ควรตรวจสอบในใบกำกับภาษี มีดังนี้ 1. AMOUT BHT 2. BHT/LTR. 3. LTR(S) 4. CAR LICENSE เลขทะเบียนรถ 5. เงินคงเหลือ BHT/LTR 6. ODOMETER(KM) เลขไมล์ 8

9 สำนักงานเลขานุการกรม
ข้อมูลการนำเสนอ ดาวน์โหลดได้ที่ : หากมีปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ 11256,11263 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมบัตรเติมน้ำมันรถราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google