งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นภวรรณ เจนใจ 23 ธันวาคม 2557. กรมวิทยาศาสตร์กา รแพทย์ ห้องปฏิบัติการอ้างอิง โรค ตรวจคัดกรอง ภาวะพร่อง ไทรอยด์ ฮอร์โมนในทารก ศึกษาวิจัย เฝ้าระวังทาง ห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นภวรรณ เจนใจ 23 ธันวาคม 2557. กรมวิทยาศาสตร์กา รแพทย์ ห้องปฏิบัติการอ้างอิง โรค ตรวจคัดกรอง ภาวะพร่อง ไทรอยด์ ฮอร์โมนในทารก ศึกษาวิจัย เฝ้าระวังทาง ห้องปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นภวรรณ เจนใจ 23 ธันวาคม 2557

2 กรมวิทยาศาสตร์กา รแพทย์ ห้องปฏิบัติการอ้างอิง โรค ตรวจคัดกรอง ภาวะพร่อง ไทรอยด์ ฮอร์โมนในทารก ศึกษาวิจัย เฝ้าระวังทาง ห้องปฏิบัติการ คุ้มครอง ผู้บริโภค ยา อาหาร เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย รังสี เครื่องมือ แพทย์ สมุนไพร มาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ ด้านการแพทย์ และ สาธารณสุข

3 DMSc 4 3 7 5 8 9 2 6 10 13 11 14 1 12 DMSc Department of Medical Sciences Nonthaburi Regional Medical Science Centers Location 3

4 WHO National Influenza Center, From 1972-present, Regional Influenza Reference Laboratory (RIRL) in SEAR 2010, NIH Thailand WHO Global Influenza Surveillance Network 4

5 สภาพปัญหา

6 New European recommendations on iodine intake

7

8

9 ทบทวนความรู้

10

11 Thyroid Hormones There are two biologically active thyroid hormones: - tetraiodothyronine (T4; usually called thyroxine) - triiodothyronine (T3) Derived from modification of tyrosine.

12 Thyroid Follicles

13 One Major Advantage of this System The thyroid gland is capable of storing many weeks worth of thyroid hormone (coupled to thyroglobulin). If no iodine is available for this period, thyroid hormone secretion will be maintained.

14

15 Actions of Thyroid Hormones Thyroid hormones are essential for normal growth of tissues, including the nervous system. Lack of thyroid hormone during development results in short stature and mental deficits (cretinism). Thyroid hormone stimulates basal metabolic rate. What are the specific actions of thyroid hormone on body systems?

16 Actions of Thyroid Hormone Required for GH and prolactin production and secretion Required for GH action Increases intestinal glucose reabsorption (glucose transporter) Increases mitochondrial oxidative phosphorylation (ATP production) Increases activity of adrenal medulla (sympathetic; glucose production) Induces enzyme synthesis Result: stimulation of growth of tissues and increased metabolic rate. Increased heat production (calorigenic effect)

17 Effects of Thyroid Hormone on Nutrient Sources Effects on protein synthesis and degradation: increased protein synthesis at low thyroid hormone levels (low metabolic rate; growth) increased protein degradation at high thyroid hormone levels (high metabolic rate; energy) Effects on carbohydrates: low doses of thyroid hormone increase glycogen synthesis (low metabolic rate; storage of energy) high doses increase glycogen breakdown (high metabolic rate; glucose production)

18

19 Age or population group a U.S. Institute of Medicine Age or population group c World Health Organization Infants 0–12 months b 110-130 Children 0-5 years 90 Children 1-8 years 90> Children 6-12 years 120 Children 9-13 years 120> Adults ≥14 years 150 Adults >12 years 150 Pregnancy 220 Pregnancy 250 Lactation 290 Lactation 250 Recommendations for iodine intake (µg/day) by age or population group a Recommended Daily Allowance. b Adequate Intake. c Recommended Nutrient Intake.

20 The spectrum of iodine deficiency disorders, IDD

21

22

23 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดปริมาณไอโอดีนในอาหาร และผลิตภัณฑ์ต่างๆ 1. เกลือบริโภค กำหนดต้องมีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม และไม่เกิน 40 มิลลิกรัม ต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม ( ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเกลือบริโภค ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554) 2. ซอส / น้ำปลา กำหนดต้องมีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม และ ไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อ 1 ลิตร ( ประกาศกระทรวง สาธารณสุข ฉบับ 202, 203 แก้ไขฉบับ 2) 3. น้ำเกลือปรุงอาหาร กำหนดต้องมีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม และไม่ เกิน 3 มิลลิกรัมต่อ 1 ลิตร

24 ด้านอาหาร 1. พัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือ น้ำปลา น้ำเกลือ ปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากย่อยโปรตีนของถั่ว เหลือง 2. ควบคุมคุณภาพของผลการตรวจวิเคราะห์ให้มีความถูกต้องและ น่าเชื่อถือ 3. ทดสอบความคงตัวของไอโอดีนในเกลือเกลือ น้ำปลา และ ผลิตภัณฑ์ปรุงรส ผลการทดสอบพบไอโอดีนมีความคงตัวใน เกลือ น้ำปลา และผลิตภัณฑ์ปรุงรส ( ระยะเวลาศึกษา 19 เดือน ) 4. ตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือและผลิตภัณฑ์ปรุงรส โดยดำเนินงานร่วมสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา และ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพให้เป็นไป ตามประกาศกระทรวงฯ

25 ด้านยา กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคน ได้รับยาเม็ดเสริมสารอาหารสำคัญที่มีส่วนประกอบของ ไอโอดีน โฟเลท และธาตุเหล็ก ตามคำแนะนำของ องค์การอนามัยโลก (WHO) ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับ คนไทย (DRI) ได้แก่ ยาเม็ดเสริมไอโอดีน 1 เม็ด ประกอบด้วยไอโอดีน 150 ไมโครกรัม อยู่ในรูปของ potassium iodide ธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัมอยู่ในรูปของ ferrous fumarate 185 มิลลิกรัม และโฟแลต 400 ไมโครกรัม (Triferdine 150) โดยให้หญิงตั้งครรภ์ ( ยกเว้นหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคต่อมธัยรอยด์ ) กินวันละ 1 เม็ด ตลอดการตั้งครรภ์ และขณะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เตรียมความพร้อม ห้องปฏิบัติการ และพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สำหรับตรวจ วิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในยาเม็ดเสริมไอโอดีน เพื่อ การเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพยาเม็ดเสริมสารอาหาร สำคัญให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

26 เกลือบริโภค กำหนดต้องมีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม และไม่เกิน 40 มิลลิกรัม ต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม

27 ผลิตภัณฑ์ปรุงรส 2557

28 2555 vs 2557

29 Neonatal TSH

30 Newborn screening TSH > 12.5 mU/L

31 โครงการเฝ้าระวังการพัฒนา สติปัญญาเด็กไทย จากการเสริมไอโอดีนทั่วประเทศ

32 ผลกระทบจากการขาดไอโอดีน เมื่อตั้งครรภ์ J Clin Endocrinol Metab.J Clin Endocrinol Metab. 2013 May;98(5):1954-62. doi: 10.1210/jc.2012-4249. Epub 2013 Apr 30. Mild iodine deficiency during pregnancy is associated with reduced educational outcomes in the offspring: 9-year follow-up of the gestational iodine cohort. Hynes KLHynes KL, Otahal P, Hay I, Burgess JROtahal PHay IBurgess JR CONCLUSIONS: This study provides preliminary evidence that even mild iodine deficiency during pregnancy can have long-term adverse impacts on fetal neurocognition that are not ameliorated by iodine sufficiency during childhood. ผลการขาดไอโอดีนแม้เพียงเล็กน้อยระหว่างตั้งครรภ์ มีผลระยะยาวต่อ ระดับสติปัญญาของเด็ก แม้ว่าเมื่อคลอดมาแล้วจะไม่ขาดไอโอดีนก็ ตาม

33 Iodine StatusGeneral Population (  g/L) Pregnant and lactating women (  g/L) School children ≥6 years old (  g/L) Excessive* ≥ 300 ≥ 500 ≥ 300 Above requirements 200-299250-499200-299 Iodine Sufficient 100-199150-249100-199 Mild Iodine Deficiency 50-99<15050-99 Moderate Iodine Deficiency 20-49<20-4920-49 Severe Iodine Deficiency <20 WHO/UNICEFF/ICCIDD criteria for assessing population iodine status using population median urinary iodine concentration *The term “excessive” means in excess of the amount required to prevent and control iodine deficiency. Values in this table are sourced from WHO/UNICEF/ICCIDD (2007a)

34 จังหวัด 25542555 จำนวน ตัวอย่า ง media n <150 μ g/L จำนวน ตัวอย่า ง media n <150 μ g/L จำนว น ร้อย ละ จำนวน ร้อย ละ แม่ฮ่องสอน 392 205. 813133.421676.416074.1 เชียงราย 298 127. 417558.72988022575.5 หนองคาย 294 103. 820569.724186.617873.9 บึงกาฬ 24194.41767325187.918874.9 เลย 296 101. 521572.630490.922574

35 ตัวชี้วัดหลักที่ใช้ในการประเมินสถานการณ์ การขาดสารไอโอดีน ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะ (median urine iodine) การแปลผลจะใช้ในกลุ่มประชากรรายพื้นที่ (population based) ไม่สามารถใช้สำหรับการวินิจฉัยโรคขาดสารไอโอดีน รายบุคคลได้ เนื่องจากความแปรปรวนระหว่างวันในการ ขับสารไอโอดีนออกมาในปัสสาวะ

36 ตัวชี้วัดรอง (Secondary indicator) 5 mlU/l (whole blood) หรือเท่ากับ 11.25 mU/L (serum)

37 กลุ่มประชากรที่มีปัญหาขาดสารไอโอดีน หญิงมีครรภ์ เด็ก คนชรา

38 วัตถุประสงค์ เฝ้าระวังระดับไอโอดีนในปัสสาวะ ของหญิงมีครรภ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการ ขาดสารไอโอดีน ในทุกจังหวัดของไทย โดย เริ่มจากการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่อมีอายุครรภ์ไม่เกิน 3 เดือน เพื่อให้ ทราบว่า มาตรการเสริมไอโอดีนในแต่ ละพื้นที่นั้นบรรลุเป้าประสงค์หรือไม่ อย่างไร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำหน้าที่เป็น 3 rd party ให้ข้อมูลที่เป็นกลางเพื่อการติดตามสถานการณ์และการดำเนินงาน

39 วิธีการเฝ้าระวัง เก็บตัวอย่าง spot urine จากหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ครั้งแรกที่ยังไม่เคยรับยาเม็ดเสริมไอโอดีนจากทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โดยสุ่มเลือกโรงพยาบาลระดับอำเภอ จังหวัด ละอย่างน้อย 10 แห่ง และเก็บตัวอย่างแห่งละ 30 ราย รวม 300 ตัวอย่าง หากมีโรงพยาบาลไม่ครบ 10 แห่ง ให้เก็บเพิ่มให้ได้ 300 ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่รับผิดชอบ จังหวัดนั้นๆ เป็นผู้ประสานงานกับพื้นที่ และดำเนินการ

40 ประโยชน์ impact outcome output ระดับ urine iodine เชิงพื้นที่ (GIS Map) เขต นำข้อมูลไป ใช้ประโยชน์ เด็กแรกเกิคหญิงตั้งครรภ์ สธ นำข้อมูลไปประกอบการ กำหนดนโยบาย คนชรา

41 ร่าง 1

42


ดาวน์โหลด ppt นภวรรณ เจนใจ 23 ธันวาคม 2557. กรมวิทยาศาสตร์กา รแพทย์ ห้องปฏิบัติการอ้างอิง โรค ตรวจคัดกรอง ภาวะพร่อง ไทรอยด์ ฮอร์โมนในทารก ศึกษาวิจัย เฝ้าระวังทาง ห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google