งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประมาณกราฟการให้นม เนื่องจากอิทธิพลทางพันธุกรรม ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียน โดยใช้ตัวแบบวันทดสอบถดถอยสุ่ม และตัวแบบพหุตัวแปร โดย นายวุฒิไกร บุญคุ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประมาณกราฟการให้นม เนื่องจากอิทธิพลทางพันธุกรรม ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียน โดยใช้ตัวแบบวันทดสอบถดถอยสุ่ม และตัวแบบพหุตัวแปร โดย นายวุฒิไกร บุญคุ้ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประมาณกราฟการให้นม เนื่องจากอิทธิพลทางพันธุกรรม ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียน โดยใช้ตัวแบบวันทดสอบถดถอยสุ่ม และตัวแบบพหุตัวแปร โดย นายวุฒิไกร บุญคุ้ม

2 ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย องค์ประกอบ น้ำนม ช่วงการให้ลูก การเจริญเติบโต =+ Additive gene or Breeding value ( ค่าการผสมพันธุ์ )

3 ยีนแบบบวกสะสม (additive gene)  สามารถถ่ายทอดได้  ไม่สามารถ ชั่ง ตวง วัด ได้โดยตรง ( สมชัย, 2530)  พันธุศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ ค่าการผสมพันธุ์ (breeding value) Lactation curve DIM Breeding value

4 วัตถุประสงค์ของ การศึกษาวิจัย 1. วิเคราะห์หาตัวแบบที่เหมาะสมสำหรับกราฟ พันธุกรรมการให้นมในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรี เชียน ซึ่งตัวแบบที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 305DLM FRM RRM และ MTM และใช้ฟังก์ชันวันให้นมใน การอธิบายรูปร่างกราฟพันธุกรรมการให้นม โดย ฟังก์ชันที่ใช้ได้แก่ Legendre polynomials, Schaeffer and Dekkers และ Wilmink 2. เปรียบเทียบการประเมินค่าการผสมพันธุ์ในโค นมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียนที่ได้จากตัวแบบต่าง ๆ โดยใช้วิธี Pearson correlation และ Spearman rank correlation

5 ข้อมูลที่ใช้ในการ วิเคราะห์ - ข้อมูลปริมาณน้ำนมในวัน ทดสอบ - ฟาร์ม มข. ซึ่งตั้งอยู่ใน เขตจังหวัดร้อยเอ็ด - ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2538 - 2546 - แม่โค 262 ตัว เกิดจาก พ่อพันธุ์ 53 ตัว และ แม่ พันธุ์ 210 ตัว

6

7

8 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลจำนวน ค่าเฉลี่ ย ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน กลุ่มการจัดการจำนวนบันทึก จำนวนสัตว์ใน บันทึก จำนวนสัตว์ในพันธุ์ ประวัติ จำนวนระดับเลือด จำนวนระยะการให้ นม น้ำนมในวันทดสอบ ( กก.) น้ำนมรวมปรับที่ 305 วัน ( กก.) วันให้นม ( วัน ) 974,595262439310 10.142,752145 3.9370981

9 วิธีการวิเคราะห์  การวิเคราะห์องค์ประกอบความ แปรปรวนต่างๆจะใช้วิธี (Patterson และ Thompson, 1971) (Patterson และ Thompson, 1971)  Restricted Maximum Likelihood (REML)  การประเมินค่าการผสมพันธุ์จะใช้ เทคนิค (Henderson, 1973)  Best Linear Unbiased Prediction (BLUP)

10 ฟังก์ชันวันให้นมที่ใช้อธิบายรูปร่าง กราฟการให้นม 1.) Legendre polynomials function (Gengler et al., 1999) 2.) Schaeffer and Dekkers function (Schaeffer และ Dekkers, 1994) 3.) Wilmink function (Wilmink, 1987)

11 ตัวแบบที่ใช้วิเคราะห์ และประเมินค่า การผสมพันธุ์ 1.) 305DLM (305-day lactation model) 2.) FRM (Fixed regression model) (Ptak และ Schaeffer, 1993; Reents และคณะ, 1995) 2.) FRM (Fixed regression model) (Ptak และ Schaeffer, 1993; Reents และคณะ, 1995)

12 ตัวแบบที่ใช้วิเคราะห์ และประเมินค่า การผสมพันธุ์ 4.) MTM (Multiple trait model) (Wiggans และ Goddard, 1997) 3.) RRM (Random regression model) (Schaeffer และ Dekkers, 1994) 3.1 3.2

13

14 กราฟการให้นมภายใต้ตัวแบบ ต่างๆ

15 กราฟการให้นมในโคนมที่ ระดับเลือดต่างๆ

16

17 ค่าอัตราพันธุกรรมภายใต้ตัว แบบ RRM RRM1 RRM2

18 ค่าอัตราพันธุกรรมภายใต้ตัว แบบ MTM

19 ค่าความแปรปรวนต่างๆ ค่าอัตราพันธุกรรม ในแต่ละตัวแบบ

20 การประเมินค่าการผสมพันธุ์ ในพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ ( โดยใช้วิธี pearson correlation และ Spearman rankcorrelation) ระหว่างตัวแบบ FRM vs 305DLM = < 0.91 ระหว่างตัวแบบ RRM vs 305DLM = 0.64-0.77 ** ระหว่างตัวแบบ MTM vs 305DLM = 0.33-0.78

21 ค่าความคงทนของการให้นม

22

23 ตัวอย่างกราฟพันธุกรรมการให้นมและกราฟความคงทน ของการให้นมในพ่อพันธุ์ กราฟพันธุกรรมการให้นม กราฟความคงทนของการให้นม

24 สรุป 1.) RRM2Wil เป็นตัวแบบที่เหมาะสม ที่สุด 2.) ค่าการผสมพันธุ์ที่ประเมินได้จาก ตัวแบบ RRM เปรียบเทียบกับตัวแบบ 305DLM (0.64-0.77) มี ความสัมพันธ์ของลำดับสัตว์ ดังนั้นจึง สามารถใช้ตัวแบบ RRM ทดแทนตัว แบบ 305DLM ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันได้

25 ข้อเสนอแนะ 1.) ควรมีการศึกษาการใช้ตัวแบบ MTM ให้มากยิ่งขึ้น 2.) ควรเห็นความสำคัญของการเก็บ ข้อมูลที่สำคัญทางเศรษฐกิจใน โคนม ให้มีความถูกต้องเหมาะสม ต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งประเทศ 2.) ควรเห็นความสำคัญของการเก็บ ข้อมูลที่สำคัญทางเศรษฐกิจใน 0000000 โคนม ให้มีความถูกต้องเหมาะสม ต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานเดียว 0000000 กัน ทั้งประเทศ 3.) ควรทำการประเมินพันธุกรรมโคนม ทั้งประเทศ เพื่อใช้เป็นมาตราฐาน ของประเทศไทย 3.) ควรทำการประเมินพันธุกรรมโคนม ทั้งประเทศ เพื่อใช้เป็นมาตรา 0000000 ฐาน ของประเทศไทย

26 กิตติกรรมประกาศ ผศ. ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา อาจารย์ที่ ปรึกษา ผศ. ดร. สุภร กตเวทิน อาจารย์ที่ ปรึกษาร่วม ผศ. ดร. วิโรจน์ ภัทรจินดา อาจารย์ที่ ปรึกษาร่วม ผศ. พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รศ. ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ กรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณทุกคนที่คอย ช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ สำเร็จเสร็จสมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt การประมาณกราฟการให้นม เนื่องจากอิทธิพลทางพันธุกรรม ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียน โดยใช้ตัวแบบวันทดสอบถดถอยสุ่ม และตัวแบบพหุตัวแปร โดย นายวุฒิไกร บุญคุ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google