งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 9- 11 สิงหาคม 2555 สพป. มุกดาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 9- 11 สิงหาคม 2555 สพป. มุกดาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 9- 11 สิงหาคม 2555 สพป. มุกดาหาร

2 ภรณ์นภัส ปิยชัยกวี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 1 การจัดทำแผนกลยุทธ์ พัฒนาการศึกษา (Strategy Plan)

3 แนวคิดการบริหาร เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

4 Strate gy formul ation การบริหารราชการในเชิงยุทธศาสตร์ Strategy implement ation Strategy control Strategy Management Process การกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติ การควบคุม กลยุทธ์

5 ... ภรณ์นภัส ปิยชัยกวี หัวหน้ากลุ่ม นโยบายและแผน สพท. นม.1... แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ประเด็นสำคัญที่ควรนำมาวิเคราะห์ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขององค์กร (Stakeholders Analysis) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม องค์กร (SWOT Analysis)

6 ... ภรณ์นภัส ปิยชัยกวี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน สพท. นม.1... ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ข้อ 4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจได้รับ ความเดือดร้อนหรือความเสียหายโดยตรง จากการดำเนินงานตามโครงการของรัฐ

7 ... ภรณ์นภัส ปิยชัยกวี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน สพท. นม.1... ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ข้อ 5 ก่อนเริ่มดำเนินโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน ทราบ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี

8 ... ภรณ์นภัส ปิยชัยกวี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน สพท. นม.1... ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ข้อ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ต้องเผยแพร่แก่ ประชาชนก่อน อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล เหตุผลและความจำเป็น สาระสำคัญของโครงการ ผู้ดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ ขั้นตอนและระยะ เวลา ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และประมาณการ ค่าใช้จ่ายโครงการ

9 ... ภรณ์นภัส ปิยชัยกวี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน สพท. นม.1... ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ข้อ 9 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอาจใช้ วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 1. การสำรวจความคิดเห็น ได้แก่การสัมภาษณ์ การเปิดให้ แสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ โทรสาร การสนทนากลุ่มย่อย

10 ... ภรณ์นภัส ปิยชัยกวี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน สพท. นม.1... ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 3. วิธีอื่น ๆ 2. การประชุมปรึกษาหารือ เช่น ประชาพิจารณ์ อภิปราย สาธารณะ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การประชุม เชิงปฏิบัติการ การประชุมระดับตัวแทนของ กลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11 Stakeholders แนวคิด/เทคนิค/ความสำคัญ ของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียขององค์กร

12 ... ภรณ์นภัส ปิยชัยกวี หัวหน้ากลุ่ม นโยบายและแผน สพท. นม.1... ความสำคัญของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เป็นประเด็นสำคัญในทฤษฎีและวิธีการบริหาร จัดการของหน่วยงานภาครัฐในช่วง 30 ปี ที่ ผ่านมา จาก หลักการบริหารโครงการ ที่เสนอโดย USAID (United Stated Agency for International Development) ในการจัดทำ Logframe

13 ... ภรณ์นภัส ปิยชัยกวี หัวหน้ากลุ่ม นโยบายและแผน สพท. นม.1... ความสำคัญของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มา GTZ (German Agency for Technical Cooperation) ในการจัดทำ Project Planning Matrix (PPM) ภายใต้ แนวคิด Objectives Oriented Project Planning (OOPP) ตั้งแต่ปี 1980 ที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ ผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับการจัดทำกิจกรรมของ โครงการ ผู้รับประโยชน์จากโครงการ และผู้ที่ได้รับ ผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบของโครงการ

14 ... ภรณ์นภัส ปิยชัยกวี หัวหน้ากลุ่ม นโยบายและแผน สพท. นม.1... การจัดลำดับ ความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลำดับ Bryson เสนอวิธีการจัดลำดับไว้ 5 ขั้นตอน 1 2 3 4 5 กระบวนการเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเบื้องต้น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจและ ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย การวางแผนการมีส่วนร่วมของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย

15 ในการทำแผน ผู้บริหารอย่าแบก ภาระอยู่คนเดียว

16 1.1. 2.2. ต้องการให้สถานศึกษา เพิ่มนโยบาย/กลยุทธ์จุดเน้นใด? โครงการ/กิจกรรมที่ ต้องการให้ สถานศึกษา ดำเนินการในระยะ 4 ปี ข้อคิดเห็น/ความต้องการพัฒนา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

17 . การกำหนด ทิศทางฯ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก) วิเคราะห์ สภาพ แวดล้อม ภายใน+นอก (SWOT) การกำหนด กลยุทธ์ > ^ Where are we now? Where do we want to go? How do we get there? 1 2 3 คำถามและเครื่องมือที่ใช้ตอบคำถามเชิงกลยุทธ์ ^ >> ^

18 ปัจจัยที่ใช้ SWOT แบบที่ 2 สภาพแวดล้อมภายนอก(โอกาส/อุปสรรค) S T E P P : การเมืองและกฎหมาย E : เศรษฐกิจ S : สังคมและวัฒนธรรม T : เทคโนโลยี C-PEST C : พฤติกรรมของลูกค้า P : การเมืองและกฎหมาย E : เศรษฐกิจ S : สังคมและวัฒนธรรม T : เทคโนโลยี

19 การวิเคราะห์ภายในองค์กร 7 S Framework Shared Values S7 Structure S1 Strategy S2 Systems S3 Style S4 Staff S5 Skills S6 โครงสร้าง องค์กร ระบบ/ กระบวนการ เป้าหมายร่วม/ วิสัยทัศน์ แบบแผน/ วัฒนธรรม การจัดอัตรา กำลังคน ทักษะของ บุคลากร กลยุทธ์

20 McKinsey’s 7 Ss แบบจำลอง 7S+2S ในการพัฒนาองค์กร ระบบ คน คนShared Value อุดมการณ์ร่วม Strategy กลยุทธ์ Staffบุคลากร Structure โครงสร้าง Systemระบบ Styleแนวการบริหาร Skillทักษะ Shift the Paradigm ปรับ กระบวนทัศน์ Specific Tools เครื่องมื อ McKinsey’s 7 Ss แบบจำลอง 7s + 2s ในการพัฒนาองค์กร

21 การเขียนประเด็นสำคัญ ใช้ ข้อมูล ผลการดำเนินงาน ประกอบการเขียน ประเด็นสำคัญ งดเว้นการใช้ ความรู้สึก,ข้อเสนอแนะ, การระบายความรู้สึก

22 เขียนเฉพาะประเด็นใหญ่ ๆ ที่มาส่งผลกระทบ ต่อการจัดการศึกษา หรือส่งผลกระทบต่อ การจัดการเรียนการสอน จริงๆ เท่านั้น ประเด็นเล็กๆ ไม่ต้องเขียน

23 S 2 : Service & Product b b คุณลักษณะของผู้เรียน คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย b b มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา b b หลักสูตรสถานศึกษา b b ระบบการประกันคุณภาพ b b แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา b b ความสามารถในการให้บริการ b b อัตราการอ่านออกเขียนได้ การคิด คำนวณ คิดวิเคราะห์ b b สุขภาพ อนามัยของผู้เรียน b b ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ การบริการ

24 ... ภรณ์นภัส ปิยชัยกวี หัวหน้ากลุ่ม นโยบายและแผน สพท. นม.1... ข้อมูล สภาพปัจจุบัน / ปัญหา ( ผลการดำเนินงาน )

25 ข้อมูลผลการดำเนินงาน ที่ใช้ในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี ของสถานศึกษา (SAR) รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปีของ สถานศึกษา / เขตพื้นที่ นำมาจาก รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (ข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบ2 หรือ 3)

26 . การกำหนด ทิศทางฯ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก) วิเคราะห์ สภาพ แวดล้อม ภายใน+นอก (SWOT) การกำหนด กลยุทธ์ > ^ Where are we now? Where do we want to go? How do we get there? 1 2 3 คำถามและเครื่องมือที่ใช้ตอบคำถามเชิงกลยุทธ์ ^ >> ^

27 เอื้อและแข็ง เอื้อแต่อ่อน ไม่เอื้อแต่แข็งไม่เอื้อและอ่อน โอกาส (O)+ (Opportunity: O) อุปสรรค (T) - (Threat : T) จุดอ่อน (W) - จุดแข็ง (S)+ (Strength : S) (Weakness : W)

28 ... ภรณ์นภัส ปิยชัยกวี หัวหน้ากลุ่ม นโยบายและแผน สพท. นม.1... ปัญหา การประมาณค่าปัจจัย คณะกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมไม่ใส่ใจและไม่เห็น ความสำคัญในการวิเคราะห์ว่าแต่ละปัจจัย ส่งผลกระทบ ต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด จึงประมาณค่าคะแนนไปพอ เสร็จๆ ไปที เหตุ ผลผล สรุปผลการประเมินสถานภาพองค์กร คลาดเคลื่อน จากสภาพจริง


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 9- 11 สิงหาคม 2555 สพป. มุกดาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google