งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนสาระผู้นำการเปลี่ยนแปลง การขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School-based Management) สู่ห้องเรียนคุณภาพ วันที่ 3 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนสาระผู้นำการเปลี่ยนแปลง การขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School-based Management) สู่ห้องเรียนคุณภาพ วันที่ 3 กันยายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทบทวนสาระผู้นำการเปลี่ยนแปลง การขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School-based Management) สู่ห้องเรียนคุณภาพ วันที่ 3 กันยายน 2551 นายนคร ตังคะพิภพ สถานศึกษาประเภทที่ 1 สำหรับ Roving Team

3 ที่ Roving Team พึงยึดเป็น หลักการ

4 มาตรฐา นครู วิเคราะห์ หลักสูตร วัดประเมิน รอบด้าน วิเคราะห์ ผู้เรียน รายบุคคล กิจกรรม หลากหลา ย ICT ปรับแก้ไข การสอน CAR พัฒนาครู / ครูพัฒนาตน : ตัวแปรต้น เพื่อนักเรียนมีคุณภาพยกระดับ : ตัวแปรตาม

5 หลักสูตร ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการศึกษาเดิมของแต่ ละโรงเรียน (Based-Line) เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน บริหารการ เปลี่ยนแปลง ห้องเรียน คุณภาพ ออกแบบ การจัดการ เรียนรู้อิง มาตรฐาน ICT ห้องเรียน ICT โรงเรียน Positive Discipline CAR การวางแผนพัฒนาตนเองตนเอง (ID Plan) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ Inside outOutside in ระบบดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน บริหารฐาน โรงเรียน ( SBM) มาตรฐาน การศึกษาชาติ

6 หลักสูตร และ การ จัดการ เรียนรู้ อิง มาตรฐา น ปัจจัย เริ่มต้นของ การสร้างคุณภาพ การเรียนรู้ คือ โดย การบริหารหลักสูตร สถานศึกษา และครูมีแผนการสอนที่มี ประสิทธิภาพ

7 ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ที่พึง ประสงค์ เป็นกระบวนการของปัญญา พัฒนาเด็ก เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิด ประโยชน์ต่อผู้เรียน บูรณาการสาระการเรียนรู้ เป็นกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริง เป็นกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันภายใต้ บรรยากาศที่ เอื้อต่อการเรียนรู้

8 ทั้งหลักสูตรสถานศึกษาและ การออกแบบการเรียนรู้อิง มาตรฐาน ทุกรายวิชา คณะครูวิเคราะห์ ต้นทุนและหา N/A เพื่อยกระดับมาตรฐาน ครู ครูมืออาชีพ วิทยฐานะ ใหม่ บรรลุ มาตรฐาน ผู้เรียน สถานศึกษา / ผู้บริหาร เป็นที่ ศรัทธา / ชื่น ชม ผลลัพธ์

9 ICT โรงเรียน ICT ห้องเรีย น ปัจจัยสนับสนุนภายนอก ปัจจัยสนับสนุนภายใน

10 วิเคราะห์ต้นทุน ICT โรงเรียน ( บริหาร ) และ ICT ห้องเรียน ( ครู ) ให้พบจุดอ่อน / จุด แข็ง เพื่อเร่งรัดจัด โอกาสให้ เหมาะสม A1~A4 ทุกกลุ่ม สาระฯ Supports พอเพีย ง Pressure เชิง บวก พึ่งพา Network ทั้งภาพ โรงเรียน และภาพ ห้องเรียน A1~A4 ทุกกลุ่ม สาระฯ

11 ระบบดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน P D สัมผัสรู้ ศักยภาพ นักเรียน ห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ตอบสนองโอกาส ที่แตกต่าง วินัยเชิงบวก

12 วิเคราะห์ต้นทุนระบบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน / จัดข้อมูล สารสนเทศนักเรียน ให้ความสำคัญกิ จรรมคุณธรรมเพิ่ม เวทีส่งเสริม ศักยภาพนักเรียน ส่งเสริม สุนทรียศา สตร์ ครูรู้จัก นักเรียน เป็น รายบุคคล ส่งเสริมด้วย PD รักษ์เกียรติภูมิ รักษ์เกียรติ ประวัติ รักษ์เกียรติยศ ครอบครัว / เครือข่าย ผู้ปกครอง เข้มแข็ง มาตรฐ าน วิชากา ร

13 CAR Classroom Action Research รู้สภาพ บริบทห้องเรียน ครูรู้ตัวตน ( การจัดการเรียนรู้ ) ปรับ ทบทวน ให้สอดคล้อง รู้นักเรียน ผู้ที่ครูดูแลรับผิดชอบ

14 การ วิเคราะห์ ผู้เรียน การ ประเมิน กรณีศึกษา นักเรียน การพัฒนา นวัตกรรม

15 มาตรฐานตำแหน่ง / วิทย ฐานะครู ประเมินด้วย CAR ผลลัพธ์ ครูมืออาชีพ เน้นศึกษานักเรียน รายบุคคล ใส่ใจการสอน และปรับ / พัฒนา มีนวัตกรรม แพร่หลาย อย่างมีประจักษ์ พยานการสอน

16 ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนคุณภาพและ สร้างสรรค์ ห้องเรียนคุณภาพ ห้องเรียนแห่งการ เปลี่ยนแปลง โรงเรียนแห่งการ เปลี่ยนแปลง

17 ขอบข่ายครู / ผู้บริหาร นำการ เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการบริหาร และการนำการ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ การบริหารฐานโรงเรียน จุดมุ่งหมาย การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษา ของชาติ

18 แนวร่วม ตัดสินใจ โปร่งใส / ศรัทธา น่าไว้วางใจ ผู้นำทุ่มเท เกาะติด ต่อเนื่อง เป้าหมาย ชัดเจน ที่คุณภาพ ผู้เรียน วิเคราะห์องค์กร ภูมิ หลัง วัฒนธรรม ธรรม เนียมปฏิบัติ อำนาจบารมีบุคคล ที่เกี่ยวข้อง สื่อสาร ความ ภาคภูมิใจ ร่วมกัน

19 ห้องเรียนคุณภาพ ภาพความสำเร็จที่ คาดหวัง บรรยากาศ ทาง กายภาพ กิจกรรมการ เรียนรู้ที่ สอดคล้อง ห้องเรียนแห่งการ เปลี่ยนแปลง ใจที่ เข้าถึง มีความน่าเชื่อมั่น / มี ร่องรอยว่าดี มีพัฒนาการ จากจุดเดิม มิใช่ต้นทุนเดิม เห็นหนทางว่า ยกระดับได้จริง แม้ผ่าน 1 ภาค - 1 ปี

20 การ ติดตา ม ต่อเนื่อ ง บทบาทร่วมของ  โรงเรียน  TOT/RT  สพท.  สพฐ Coac hing แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : Learning on the Job

21 แนวคิด - แนวทางที่ฝากให้ RT ช่วยกันประยุกต์ใช้เครื่องมือให้เป็น ประโยชน์ในการกระตุ้นกระบวนการ มากกว่าใช้เครื่องมือเพื่อพิสูจน์ ผลลัพธ์ในเวลาเพียง ๑ ภาคเรียน 1. ติดตาม นิเทศ ฝ่ายบริหาร สถานศึกษา ( ผอ. และรองฯ ) ให้เกิดบทบาทสนับสนุนห้องเรียน คุณภาพที่เน้นวงรอบนอกและบริบท สนับสนุนอื่น ๆ 2. ติดตามนิเทศ ครู ให้เกิดบทบาท พัฒนาห้องเรียนคุณภาพแต่ละ กลุ่มสาระฯที่เน้นวงรอบใน ซึ่งเป็น ภาพรวม มิใช่ดีแต่ละด้าน 3. การประเมินคัดเลือก ร. ร./ ครู ผู้นำ ดีเด่น ควรรอบคอบมาก ๆ


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนสาระผู้นำการเปลี่ยนแปลง การขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School-based Management) สู่ห้องเรียนคุณภาพ วันที่ 3 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google