งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและ กิจการที่ต้องจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและ กิจการที่ต้องจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและ กิจการที่ต้องจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายติดตามตรวจสอบ กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติ ในการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เกี่ยวกับเงื่อนไข การปฏิบัติกรณีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการและ / หรือมาตรการ ด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

4 ๑. หากหน่วยงานผู้อนุมัติ / อนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อ สิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่า มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงาน ผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำ สำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่ รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

5 ๒. หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อ สาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ( คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความ เห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มี การเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ อนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

6 ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกล่าวได้เริ่มใช้แล้วสำหรับ โครงการที่ตั้งใหม่หรือขอขยาย ส่วนโครงการ เดิมยังคงต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงเสนอให้ สผ. พิจารณาตามเงื่อนไขเดิม โดยรายงาน การเปลี่ยนแปลงของแต่ละโครงการที่ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการฯ ( คชก.) จะมีการกำหนด เงื่อนไขใหม่ข้างต้นแทนเงื่อนไขเดิมไว้ใน มาตรการที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อไป

7 แผนภาพแสดงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ * ผู้ประกอบการโครงการ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตพิจารณา เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสั่งอนุญาต เสนอ รายงานการ เปลี่ยนแปลง ต่อ และ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมี อำนาจ อนุญาต แจ้ง สผ. เพื่อทราบ อาจมีผลกระทบไม่มีผลกระทบ ผลการพิจารณา แจ้ง สผ. นำเข้า คชก. พิจารณา * โครงการที่ตั้งใหม่หรือขอขยาย เห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลง

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการและ กิจการที่ต้องจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google