งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย... ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนาและ วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ ( นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม ) แนวทางการตรวจสอบ แบบใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย... ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนาและ วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ ( นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม ) แนวทางการตรวจสอบ แบบใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย... ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนาและ วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ ( นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม ) แนวทางการตรวจสอบ แบบใหม่

2 2 แนวทางการตรวจสอบแบบใหม่ ภาพรวมกรอบการกำกับ ดูแล กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการตรวจสอบ

3 Pillar I Pillar II Pillar III การเปิดเผย ข้อมูล และกลไก ทางการตลาด การเปิดเผย ข้อมูล การรายงาน ข้อมูลเพื่อการ กำกับดูแล ข้อกำหนดเชิง ปริมาณหรือเชิง การเงิน การคำนวณเงิน สำรอง การดำรง เงินกองทุนตาม ความเสี่ยง - ด้าน ประกันภัย - ด้าน ตลาด - ด้าน เครดิต - ด้านการ กระจุกตัว ข้อกำหนดเชิง คุณภาพ กระบวนการกำกับ ดูแล ธรรมาภิบาล การควบคุม ภายใน การบริหารความ เสี่ยง พัฒนาระบบการกำกับและตรวจสอบให้เป็น มาตรฐานสากล การตรวจสอบ ความเสี่ยง การกำกับดูแล อย่างต่อเนื่อง การจัดระดับ โดยรวม

4 4 กรอบการกำกับดูแล งานกำกับฯ ฝ่าย ตรวจสอบ (On-Site) ใช้มาตรการกำกับ / แทรกแซง ตามระดับความ เสี่ยง รายงานการ ตรวจสอบ ตามความ เสี่ยง Post- examination Pre- examinatio n ฝ่ายวิเคราะห์ (Off-site) รายงานการ วิเคราะห์และ ติดตามฐานะ เบื้องต้น สัญญาณ เตือนภัย นำสัญญาณเตือนภัย ไปหาข้อเท็จจริง เพิ่มเติม (Dig deeper) ข้อมูลข่าวสาร ภายนอก รายงาน ประจำเดือน / ปี รายงาน RBC XML บริษัท ประกันภัย นำข้อมูลที่ได้ จากการ off-site และ on-site จัดแบ่งบริษัท ตามความเสี่ยง 23 45 รายงานฐานะความเสี่ยง ของบริษัท ส่งหนังสือ เตือนให้มี การแก้ไข ข้อบกพร่อง 1

5 5 กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการวิเคราะห์ ระดับ A กระบวนการวิเคราะห์ระดับ B กระบวนการตรวจสอบ ณ ที่ทำการ หลัก การ เป็นการวิเคราะห์ ภาพรวมในกิจกรรม สำคัญของบริษัท เงื่อน ไข วิเคราะห์รายไตร มาส ขั้นตอน 1. รวบรวมข้อมูล เบื้องต้น 2. ประเมินการ บริหาร 3. วิเคราะห์ฐานะ การเงิน 4. ประเมินการ ดำเนินงาน 5. ประเมินการ ลงทุน 6. รวบรวมข้อมูล จากผลการ ตรวจสอบครั้งก่อน 7. ประเมิน EWS 8. ประเมินระบบ การรายงาน 9. อื่นๆ หลัก การ วิเคราะห์ในประเด็น ข้อสงสัยที่พบจาก A เงื่อน ไข วิเคราะห์เฉพาะเรื่อง ที่ต้องดำเนินการต่อ จาก A ขั้นตอน 1. การลงทุนและการ ประกอบธุรกิจอื่น 2. สำรองประกันภัย 3. งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จและส่วนของ เจ้าของ 4. เงินกองทุนตาม ความเสี่ยง 5. งบกระแสเงินสดและ สภาพคล่อง 6. การประกันภัยต่อ 7. RPT 8. รายงานผลการ ตรวจสอบ - ระบุ ความ เสี่ยง จากผล การ วิเคราะ ห์ - กำหน ด ขอบเข ตการ วิเคราะ ห์ระดับ B - ระบุ ความ เสี่ยง จากผล การ วิเคราะ ห์ - กำหน ด ขอบเข ตการ วิเคราะ ห์ระดับ B - รายงา น สรุปผ ลการ วิเคราะ ห์ พร้อม มาตรก าร - วาง แผนก าร ตรวจส อบ - รายงา น สรุปผ ลการ วิเคราะ ห์ พร้อม มาตรก าร - วาง แผนก าร ตรวจส อบ

6 6 กระบวนการตรวจสอบ ประชุมเริ่มการ ตรวจสอบ ทำความเข้าใจ ระบบงาน ความเสี่ยง และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ทดสอบระบบการ ควบคุมและการบริหาร ความเสี่ยงพร้อมทั้งระบุ ประเด็น รวบรวมประเด็นและ จัดทำข้อเสนอแนะ การประชุมปิดการ ตรวจสอบ จัดทำรายงานตรวจสอบ นำส่งผลการตรวจสอบ ให้บริษัท ติดตามผลการ ตรวจสอบ กำหนดวัตถุประสงค์และ ขอบเขตงาน จัดทำแผนดำเนินงาน ตรวจสอบสอบและ เตรียมการเบื้องต้น (Audit Planning Memorandum) จัดทำ Risk and Control Matrix และแนวการ ตรวจสอบเบื้องต้น อนุมัติแนวการตรวจสอบ จัดทำกลยุทธ์ในการ ตรวจสอบ ระบุงานที่ควรตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและ ความสำคัญของงานที่ จะตรวจสอบ คัดเลือกบริษัทที่จะ ตรวจสอบพร้อมทั้ง ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนการ ตรวจสอบ การ ประเมิน ความ เสี่ยง และ วางแผน การ วางแผน ปฏิบัติงา น ตรวจสอ บ การ ปฏิบัติงา น ตรวจสอ บ การ รายงาน และ ติดตาม ผล

7 7 กระบวนการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ตามกิจกรรม หลัก พัฒนา ผลิตภัณฑ์และ กำหนดอัตราเบี้ย พิจารณารับ ประกันภัย จัดเก็บเบี้ย ประกันภัย ประกันภัยต่อ คำนวณสำรอง ประกันภัย จัดการสินไหม ทดแทน ลงทุนและ ประกอบธุรกิจอื่น ประเมินความเสี่ยงแต่ละด้าน ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ ความเสี่ยง ด้านรับ ประกันภัย ความเสี่ยงด้าน เครดิต ความเสี่ยงด้าน ตลาด ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ ความเสี่ยง ด้านรับ ประกันภัย ความเสี่ยงด้าน เครดิต ความเสี่ยงด้าน ตลาด ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติการ ความเสี่ยงสุทธิ ความเสี่ยงด้าน สภาพคล่อง ความมั่นคง ทางการเงิน การปฏิบัติงานตาม กฎหมาย พฤติกรรมทาง การตลาด ความเสี่ยงด้าน สภาพคล่อง ความมั่นคง ทางการเงิน การปฏิบัติงานตาม กฎหมาย พฤติกรรมทาง การตลาด ระดับมาตรการ กำกับ

8 ปีตรวจสอบเพื่อ ประเมินความ เสี่ยง ตรวจสอบตาม สัญญาณ เตือนภัย ตรวจสอบเพื่อ ติดตามการ แก้ไขปัญหา รวม 25546151132 25551241127 25565181033 2557 (tentative) 1510732 8 จำนวนบริษัทประกันภัยที่ได้รับการตรวจสอบ


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย... ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนาและ วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ ( นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม ) แนวทางการตรวจสอบ แบบใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google