งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์เชิงพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่
(Spatial Analysis)

2 คำสั่งวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของ ESRI และ NREM

3 วิเคราะห์ข้อมูล 1 themes (Analysis One Theme)
1. แนวกันชน (Buffer) การสร้างพื้นที่ล้อมรอบ graphic features Buffer ข้อมูลจุด Buffer ข้อมูลเส้น (Inside/Outside) Polygon + Outside buffer Inside AND Outside Buffer Buffer ข้อมูลพื้นที่

4 ตัวอย่าง (Buffer Point)

5 (Buffer Line)

6 (Buffer Inside)

7 (Buffer Outside)

8 (Buffer Polygon+Outside)

9 (Buffer Inside AND Outside)

10 วิเคราะห์ข้อมูล 2 themes ขึ้นไป (Analysis More Than One Theme)
2. การตัดข้อมูล (Clip Theme) การตัดข้อมูลแผนที่ Theme เป้าหมาย ออกจาก แผนที่หรือพื้นที่ทั้งหมด Clip a Polygon Theme

11 2. การตัดข้อมูล (Clip Theme) (ต่อ)
Clip a line Theme Clip a Point Theme

12 ตัวอย่าง Clip a Polygon Theme

13 Clip a line Theme

14 Clip a Point Theme

15 3. การรวม (ยุบ) ข้อมูล (Dissolve) การรวมข้อมูลพื้นที่ (Polygon) ที่มีคุณสมบัติ
หรือ Attribute เหมือนกันที่อยู่ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน

16 4. การขจัดข้อมูล (Eliminate) การรวมข้อมูลพื้นที่ (Polygon) ที่ได้ถูกเลือกไว้แล้ว
โดยการเรียกค้น (Query) หรือเลือกโดยตรง เข้ากับ พื้นที่ข้างเคียงในระยะ Snap tolerance ที่กำหนดไว้ โดยการลบเส้นที่ยาวที่สุดของพื้นที่ที่ถูกเลือก คำเตือน คำสั่งนี้จะทำงานช้ามากในกลุ่มข้อมูลที่มีขนาดใหญ่

17 ซึ่งแผนที่ทั้ง2 แผนที่ ต้องมีพื้นที่ซ้อนทับกัน
5. การลบข้อมูล (Erase Cover) การลบข้อมูลจากแผนที่หนึ่ง ออกจากแผนที่หนึ่ง ซึ่งแผนที่ทั้ง2 แผนที่ ต้องมีพื้นที่ซ้อนทับกัน Erase a Polygon Theme

18 5. การลบข้อมูล (Erase Cover) (ต่อ)
Erase a Line Theme Erase a Point Theme

19 ประเภทการซ้อนทับข้อมูล (Types of Overlay)
6. การหาพื้นที่รวม (Identity) การซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ 2 themes โดยยึดขอบเขต ของพื้นที่นำเข้า (In-theme) เป็นหลัก และตาราง ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นการเชื่อมต่อกันของตาราง In-theme และ Identity-theme

20 6. การหาพื้นที่รวม (Identity) (ต่อ)
Identity on a Polygon Theme

21 6. การหาพื้นที่รวม (Identity) (ต่อ)

22 6. การหาพื้นที่รวม (Identity) (ต่อ)
Identity on a Line Theme

23 6. การหาพื้นที่รวม (Identity) (ต่อ)
Identity on a Point Theme

24 ผลลัพธ์ที่ได้ จะอยู่ในทั้งขอบเขตพื้นที่ของทั้ง 2 theme
7. การหาพื้นที่ซ้อนทับ (Intersect) การซ้อนทับข้อมูลระหว่าง theme 2 theme โดย ผลลัพธ์ที่ได้ จะอยู่ในทั้งขอบเขตพื้นที่ของทั้ง 2 theme Identity on a Polygon Theme

25 7. การหาพื้นที่ซ้อนทับ (Intersect) (ต่อ)
Identity on a Line Theme

26 7. การหาพื้นที่ซ้อนทับ (Intersect) (ต่อ)
Identity on a Point Theme

27 เข้าเป็น theme เดียว การทำงานคล้ายกับคำสั่ง “Merge” ของ NREM
8. การเชื่อมต่อข้อมูลแผนที่ (Mapjoin) การรวม graphic features จากหลาย theme เข้าเป็น theme เดียว การทำงานคล้ายกับคำสั่ง “Merge” ของ NREM Mapjoin on a Polygon Theme

28 8. การเชื่อมต่อข้อมูลแผนที่ (Mapjoin) (ต่อ)
Mapjoin on a Line Theme Mapjoin on a Point Theme

29 9. ระยะทางระหว่างข้อมูลของ 2 themes (Near) การคำนวณระยะทางจากแต่ละ
feature ใน 1 theme ไปยัง feature ที่ใกล้ที่สุดใน theme อื่น

30 9. ระยะทางระหว่างข้อมูลของ 2 themes (Near) (ต่อ)

31 10. การรวมพื้นที่ 2 themes (Union) การวิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยการซ้อนทับ ระหว่าง
อยู่เหมือนเดิม

32 11. การปรับแก้ข้อมูลพื้นที่บางส่วน (Update) การแทนที่พื้นที่ใน theme หนึ่งโดย
หมายเหตุ ข้อมูลในพื้นที่ที่ปรับแก้ใหม่ attribute data ในพื้นที่นั้นจะเว้นว่างไว้

33 การวิเคราะห์โดยใช้ตาราง ( Analysis with Table)
1. การหาค่าสถิติของ Field ที่มีค่าเป็นตัวเลข 2. การคำนวณค่าของ Field (s) 3. การสร้างตารางแสดงผลรวม (Summarize) ตัวอย่างการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ( Example: Spatial Analysis)


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google