งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่านวิเคราะห์เป็นทักษะการอ่านใน ระดับที่สูงขึ้นกว่าการอ่านทั่วๆไป กล่าวคือ มิใช่เป็นเพียงการอ่านเพื่อ ความรู้และความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังต้องมีการวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่านวิเคราะห์เป็นทักษะการอ่านใน ระดับที่สูงขึ้นกว่าการอ่านทั่วๆไป กล่าวคือ มิใช่เป็นเพียงการอ่านเพื่อ ความรู้และความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังต้องมีการวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การอ่านวิเคราะห์เป็นทักษะการอ่านใน ระดับที่สูงขึ้นกว่าการอ่านทั่วๆไป กล่าวคือ มิใช่เป็นเพียงการอ่านเพื่อ ความรู้และความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังต้องมีการวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนได้ เขียนในด้านต่างๆด้วย

3 การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการอ่านหนังสือแต่ละ เล่มอย่างละเอียดให้ได้ความครบถ้วนแล้วจึง แยกแยะให้ได้ว่า ส่วนต่างๆนั้นมีความหมายและ ความสำคัญอย่างไรบ้าง แต่ละด้านสัมพันธ์กับ ส่วนอื่นๆ อย่างไร

4 วิธีอ่านแบบ วิเคราะห์ วิเคร าะห์ องค์ประกอบของคำ และวลี การใช้คำในประโยค สำนวนภาษา จุดประสงค์ ของผู้แต่ง นั ย

5 การวิเคราะห์เรื่องที่อ่านทุกชนิด สิ่งที่จะ ละเลยเสียมิได้ก็คือ การพิจารณาถึงการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษา ว่ามีความเหมาะสมกับ ระดับและประเภทของงานเขียนหรือไม่ เช่น ในบทสนทนาก็ไม่ควรใช้ภาษาที่เป็น แบบแผน ควรใช้สำนวนให้เหมาะสมกับสภาพจริงหรือ เหมาะแก่กาลสมัย ที่เหตุการณ์ในหนังสือนั้นเกิดขึ้น

6 การอ่านวิเคราะห์จึงต้องใช้เวลาอ่านมาก และยิ่งมีเวลาอ่านมากก็ยิ่งมีโอกาสวิเคราะห์ ได้ดีมากขึ้น การอ่านในระดับนี้ ต้องรู้จักตั้งคำถามและจัด ระเบียบเรื่องราวที่อ่าน เพื่อจะได้เข้าใจเรื่อง และความคิดของผู้เขียนต้องการ

7 การ วิเคราะห์ การอ่าน ประกอ บด้วย รูปแบบ กลวิธีในการประพันธ์ เนื้อหาหรือเนื้อเรื่อง สำนวนภาษา

8 กระบวนการวิเคราะห์ ดูรูปแบบของงานประพันธ์ว่า ใช้รูปแบบใด อาจเป็นนิทาน บทละคร นวนิยาย เรื่องสั้น บทร้อยกรอง หรือบทควม จากหนังสือพิมพ์ แยกเนื้อเรื่องออกเป็น ส่วนๆให้เห็นว่า ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร แยกพิจารณาแต่ละส่วน ให้ละเอียดลงไปว่า ประกอบกันอย่างไร หรือ ประกอบด้วยอะไรบ้าง พิจารณาให้เห็นว่า ผู้เขียน ให้กลวิธีเสนอเรื่อง อย่างไร

9 1. อย่าเอาไปใช้ทับ กระดาษ 2. ที่นี่รับอัดพระ 3. เขาท่องเที่ยวไปทั่ว พิภพ 4. เจ้าอาวาสวัดนี้ มรณกรรมเสียแล้ว การอ่านเชิงวิเคราะห์ในขั้นต่างๆ

10 วิเคราะห์คำ การอ่านวิเคราะห์คำ เป็นการอ่านเพื่อให้ ผู้อ่านแยกแยะถ้อยคำในวลี ประโยค หรือ ข้อความต่างๆโดยสามารถบอกได้ว่า คำใด ใช้อย่างไร ผิดหน้าที่ ไม่เหมาะสม ไม่ชัดเจนอย่างไร ควรจะต้องหาทางแก้ไข ปรับปรุงอย่างไร

11 วิเคราะห์ประโยค การอ่านวิเคราะห์ประโยคเป็นการอ่านเพื่อ แยกแยะประโยคต่างๆ ว่าเป็นประโยคที่ถูกต้องชัดเจนหรือไม่ ใช้ประโยคผิดไปจาก แบบแผนของภาษา อย่างไร เป็นประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์เพียงใด หรือไม่ มีหน่วยความคิดในประโยคขาดเกินหรือไม่ เรียงลำดับความในประโยคที่ใช้ได้ถูกต้อง ชัดเจนหรือไม่ ใช้รูปประโยคที่สื่อความหมายไม่ชัดเจน หรือไม่

12 ผู้อ่านต้องพิจารณาไตร่ตรองให้ รอบคอบว่า ผู้เขียนเสนอทัศนะมีน้ำหนัก เหตุผลประกอบข้อเท็จจริง น่าเชื่อถือเพียงใด เป็นคนมองโลก ในแง่ใด วิเคราะห์ทัศนะของผู้แต่ง

13 วิเคราะห์รส การอ่านวิเคราะห์รส หมายถึง การอ่านอย่าง พิจารณาถึงความซาบซึ้งประทับใจที่ได้จาก การอ่าน วิธีการที่จะทำให้เข้าถึงรสอย่าง ลึกซึ้ง คือการวิเคราะห์รสของเสียงและรส ของภาพ

14 ผู้อ่านจะรู้สึกได้ชัดจากการอ่านออกเสียง ดังๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านอย่างปกติหรือ การอ่านทำนองเสนาะ จึงจะช่วยให้รู้สึกถึง ความไพเราะของจังหวะ และความ เคลื่อนไหว ซึ่งแฝงอยู่ในเสียง ทำให้เกิด ความรู้สึกไปตามท่วงทำนองของเสียงสูง ต่ำจากเนื้อเรื่องที่อ่าน ด้านรสของเสียง

15 เมื่อผู้อ่านอ่านแล้วเกิดความเข้าใจเรื่อง ในขณะเดียวกันทำให้เห็นภาพตามไปด้วย การเขียนบรรยายความด้วยถ้อยคำไพเราะทั้ง ร้อยแก้วและร้อยกรอง ก่อให้เกิดภาพขึ้นใน ใจผู้อ่าน ทำให้เกิดความเพลิดเพลินและ เข้าใจความหมายของเรื่องได้ดียิ่งขึ้น ด้านรสของภาพ

16


ดาวน์โหลด ppt การอ่านวิเคราะห์เป็นทักษะการอ่านใน ระดับที่สูงขึ้นกว่าการอ่านทั่วๆไป กล่าวคือ มิใช่เป็นเพียงการอ่านเพื่อ ความรู้และความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังต้องมีการวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google