งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการวิเคราะห์ สำหรับภาษีอากร. แนวทางการวิเคราะห์ใน เชิงทฤษฎี  เน้นการเชื่อมโยงผลกระทบกับการ จัดเก็บภาษี ซึ่งสามารถพิจารณาได้ 4 แนวทาง ระบบเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการวิเคราะห์ สำหรับภาษีอากร. แนวทางการวิเคราะห์ใน เชิงทฤษฎี  เน้นการเชื่อมโยงผลกระทบกับการ จัดเก็บภาษี ซึ่งสามารถพิจารณาได้ 4 แนวทาง ระบบเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการวิเคราะห์ สำหรับภาษีอากร

2 แนวทางการวิเคราะห์ใน เชิงทฤษฎี  เน้นการเชื่อมโยงผลกระทบกับการ จัดเก็บภาษี ซึ่งสามารถพิจารณาได้ 4 แนวทาง ระบบเศรษฐกิจ การเน้นระบบดุลยภาพ เน้นการศึกษาผลกระทบ เน้นการวิเคราะห์เชิงสถิตเปรียบเทียบและ ความเป็นพลวัตร

3 แนวทางการวิเคราะห์ใน เชิงทฤษฎี  ระบบเศรษฐกิจ จะมีการพิจารณาใน ประเด็นต่างๆ ดังนี้ ผลกระทบต่อหน่วยเศรษฐกิจที่ถูกจัดเก็บ ปฏิกิริยาของหน่วยเศรษฐกิจ ผลกระทบที่เกิดจากการจัดเก็บ

4 แนวทางการวิเคราะห์ใน เชิงทฤษฎี  การเน้นดุลยภาพ สามารถแบ่งได้ 2 ประเด็น ดังนี้ ดุลยภาพบางส่วน  เป็นการศึกษาเฉพาะภาคเศรษฐกิจบางส่วน ที่จุดดุลยภาพ  กำหนดให้ภาคเศรษฐกิจอื่นคงที่ ดุลยภาพทั้งระบบ  เน้นการสร้างแบบจำลอง  ขึ้นอยู่กับความสามารถในทางเศรษฐกิจ

5 แนวทางการวิเคราะห์ใน เชิงทฤษฎี  เน้นการศึกษาผลกระทบ โดยเน้น จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล แบ่งได้ 2 ประเด็น ดังนี้ ผลกระทบบางส่วน  ผลจากการจัดเก็บภาษีหรือรายได้บาง ประเภท ผลกระทบทั้งหมด  ผลของนโยบายหนึ่งๆ

6 แนวทางการวิเคราะห์ใน เชิงทฤษฎี  เน้นการวิเคราะห์เชิงสถิต เปรียบเทียบและความเป็นพลวัตร การวิเคราะห์เชิงสถิติเปรียบเทียบก่อน - หลังดุลยภาพ เน้นการเปรียบเทียบเป็นช่วงเวลา

7 ลักษณะผลกระทบของ ภาษี  ผลกระทบต่อการโยกย้ายทรัพยากร  ผลกระทบต่อภาระส่วนเกิน ภาระส่วนเกินตามกฎหมาย ( ไป ข้างหน้า / ไปข้างหลัง ) ภาระภาษีที่แท้จริง  ผลกระทบต่อผลผลิตประชาชาติ  ผลกระทบต่อการกระจายรายได้  ผลกระทบการจ้างงาน

8 การวิเคราะห์ภาษี  ชื่อภาษี  ประเภทอัตราการจัดเก็บ  ฐานภาษี  การเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์การ บริหารจัดเก็บของไทย 7 ประการ  การเปรียบเทียบภาษีแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์การ จัดเก็บ

9 การวิเคราะห์ภาษี  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่าน มาโดยมีสถานะ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 1) บุคคลธรรมดา 2) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะ บุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 3) ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี 4) กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

10 การวิเคราะห์ภาษี  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่

11 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษี ที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูก สร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดิน ซึ่งใช้ ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง นั้น  ผู้รับประเมินจะต้องเสียค่าภาษีใน อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

12 ภาษีบำรุงท้องที่  จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้ เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ กรณีให้เช่าให้ถือค่า เช่าคือค่ารายปีกรณีมีเหตุ  ค่าเช่ามิใช่จำนวนเงินอันสมควร  หาค่าเช่าไม่ได้ เนื่องจากดำเนิน กิจการเองหรือด้วยเหตุประการอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่ รมว. มท. กำหนด

13 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เจ้าของทรัพย์สิน เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับ ทรัพย์สินนั้นทั้งหมด

14 ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคา ปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุง ท้องที่  ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดิน ที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมี กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดิน ที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย โดยไม่ เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษี หรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน

15 ภาษีบำรุงท้องที่  อัตราภาษี อัตราภาษีบำรุงท้องที่กำหนดไว้ในบัญชี ท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรา ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาทให้เสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของ ที่ดิน 30,000 บาทแรก เสียภาษี 70 บาท ส่วนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท

16 ภาษีบำรุงท้องที่  อัตราภาษี ประกอบกสิกรรม  ประเภทไม้ล้มลุกเสียกึ่งอัตรา  ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท  ที่ดินว่างเปล่า เสียเพิ่ม 1 เท่า

17 ภาษีบำรุงท้องที่  การคำนวณภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ คำนวณจากราคาปาน กลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคา ปานกลางที่ดินที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการ จัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี  เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี ( ไร่ ) = เนื้อ ที่ถือครอง - เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน  ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ท้าย พ. ร. บ. ฯ

18

19 ทำ รายไ ด้ ยืดห ยุ่น แน่น อน ประหยั ด เสม อ ภาค ยอมรั บ เป็นไ ปได้ ในทา ง ปฏิบั ติ ภาษี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการวิเคราะห์ สำหรับภาษีอากร. แนวทางการวิเคราะห์ใน เชิงทฤษฎี  เน้นการเชื่อมโยงผลกระทบกับการ จัดเก็บภาษี ซึ่งสามารถพิจารณาได้ 4 แนวทาง ระบบเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google