งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 ข้อค้นพบ 2 ประเด็นที่ สำคัญ 1) การบริโภคยาสูบของ ประชากรไทยโดยเฉพาะ ในกลุ่มวัยรุ่นมีอัตรา เพิ่มขึ้น และคนในชนบท ยังสูงกว่าในเมือง 2) การได้รับควันบุหรี่มือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 ข้อค้นพบ 2 ประเด็นที่ สำคัญ 1) การบริโภคยาสูบของ ประชากรไทยโดยเฉพาะ ในกลุ่มวัยรุ่นมีอัตรา เพิ่มขึ้น และคนในชนบท ยังสูงกว่าในเมือง 2) การได้รับควันบุหรี่มือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 ข้อค้นพบ 2 ประเด็นที่ สำคัญ 1) การบริโภคยาสูบของ ประชากรไทยโดยเฉพาะ ในกลุ่มวัยรุ่นมีอัตรา เพิ่มขึ้น และคนในชนบท ยังสูงกว่าในเมือง 2) การได้รับควันบุหรี่มือ สองของประชากรอยู่ใน ระดับสูง สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป

4 4 พื้นที่เป้าหมาย อัตราการสูบบุหรี่ ปัจจุบัน ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป อัตราการสูบบุหรี่ ปัจจุบัน ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป อัตราการได้รับควัน บุหรี่มือสอง ของประชาชน อัตราการได้รับควัน บุหรี่มือสอง ของประชาชน อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่ม วัยรุ่นอายุ 15 - 18 ปี

5 เป้าหมายการดำเนินงานปี 2559 1. ลดการบริโภคยาสูบของประชาชนโดยเฉพาะวัยรุ่นและคนในชนบท 2. ทำให้สถานที่สาธารณะและสถานที่ทำงานปลอดควันบุหรี่ เพื่อลดการ ได้รับควันบุหรี่มือสอง 1. ลดการบริโภคยาสูบของประชาชนโดยเฉพาะวัยรุ่นและคนในชนบท 2. ทำให้สถานที่สาธารณะและสถานที่ทำงานปลอดควันบุหรี่ เพื่อลดการ ได้รับควันบุหรี่มือสอง เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ปี 2559 อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18.3 อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15 - 18 ปี (ตัวชี้วัดเขตสุขภาพ) ไม่เกินร้อยละ 9 อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองของประชาชนลดลงร้อยละ 10 จากปี พ.ศ. 2557

6 มาตรการ/กิจกรรมสำคัญ และ งบประมาณ (21,761,500 ลบ.) โครงการพัฒนากลไกการ ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผล การดำเนินงานควบคุมยาสูบ ภาพรวมและระดับเขต (2.5 ลบ.) (- พัฒนานโยบาย / สร้างและพัฒนา จุดจัดการควบคุมยาสูบนำร่อง ระดับ เขต (System manager)/ จัดทำ แนวทาง พัฒนาระบบ และ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ควบคุมยาสูบในระดับพื้นที่ ) โครงการพัฒนากลไกการ ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผล การดำเนินงานควบคุมยาสูบ ภาพรวมและระดับเขต (2.5 ลบ.) (- พัฒนานโยบาย / สร้างและพัฒนา จุดจัดการควบคุมยาสูบนำร่อง ระดับ เขต (System manager)/ จัดทำ แนวทาง พัฒนาระบบ และ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ควบคุมยาสูบในระดับพื้นที่ ) โครงการพัฒนาระบบคัด กรอง ลด เลิกยาสูบ ใน ระบบบริการสุขภาพ และ ส่งต่อ (1.5 ลบ.) (- สร้างกลไก ขับเคลื่อน ให้มีการคัดกรองผู้ป่วย NCD / จัดทำแนวทาง / จัดทำระบบส่งต่อ - ขับเคลื่อน / ติดตาม ประเมินผลในสถาน บริการสุขภาพและส่งต่อ / สนับสนุนการ ดำเนินงาน ( สคร.) โครงการพัฒนาระบบ บริการและส่งต่อการเลิก บุหรี่สำหรับนักเรียน (1.5 ลบ.) (- เสวนา / จัดทำ แนวทาง / บูรณาการ จัดทำระบบส่งต่อ - พัฒนาศักยภาพ / สนับสนุนการดำเนินงาน ( สคร.) โครงการพัฒนาระบบคัด กรอง ลด เลิกยาสูบ ใน ระบบบริการสุขภาพ และ ส่งต่อ (1.5 ลบ.) (- สร้างกลไก ขับเคลื่อน ให้มีการคัดกรองผู้ป่วย NCD / จัดทำแนวทาง / จัดทำระบบส่งต่อ - ขับเคลื่อน / ติดตาม ประเมินผลในสถาน บริการสุขภาพและส่งต่อ / สนับสนุนการ ดำเนินงาน ( สคร.) โครงการพัฒนาระบบ บริการและส่งต่อการเลิก บุหรี่สำหรับนักเรียน (1.5 ลบ.) (- เสวนา / จัดทำ แนวทาง / บูรณาการ จัดทำระบบส่งต่อ - พัฒนาศักยภาพ / สนับสนุนการดำเนินงาน ( สคร.) โครงการเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพ แกนนำเยาวชนฯใน สถานศึกษา (3.2 ลบ.) (- นิเทศ / แลกเปลี่ยน เรียนรู้ / สนับสนุน ให้คำปรึกษา รร. ปลอดบุหรี่ ( สคร.) โครงการพัฒนา แกนนำเยาวชน เครือข่ายเฝ้าระวัง และปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเชิงรุกใน ชุมชน (4.31 ลบ.) - พัฒนาศักยภาพ เครือข่ายเยาวชน / ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ผลิตสื่อ / สนับสนุน การดำเนินงาน ( สคร ) โครงการเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพ แกนนำเยาวชนฯใน สถานศึกษา (3.2 ลบ.) (- นิเทศ / แลกเปลี่ยน เรียนรู้ / สนับสนุน ให้คำปรึกษา รร. ปลอดบุหรี่ ( สคร.) โครงการพัฒนา แกนนำเยาวชน เครือข่ายเฝ้าระวัง และปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเชิงรุกใน ชุมชน (4.31 ลบ.) - พัฒนาศักยภาพ เครือข่ายเยาวชน / ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ผลิตสื่อ / สนับสนุน การดำเนินงาน ( สคร ) พัฒนากลไก ขับเคลื่อน ลดเลิก ยาสูบ พัฒนาแกนนำ/ เครือข่าย เยาวชน/สร้าง ความร่วมมือ รร. ปลอดบุหรี่ ผลลัพธ์ วัยรุ่นมีความรู้เรื่อง เพศศึกษา / พฤติกรรมเสี่ยง มาตรการสำคัญ 1. พัฒนา นโยบาย สร้าง ความร่วมมือ และสื่อสาร ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 3. พัฒนา กลไก สนับสนุน การลดเลิก ยาสูบและ การส่งต่อ พัฒนานโยบายและ ระบบติดตามประเมินผล พัฒนาระบบ เฝ้า ระวัง สร้างความ ร่วมมือ/เพิ่มผู้ ขับเคลื่อนในพื้นที่ สื่อสารเพื่อ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก (3.4575 ลบ.) (- พัฒนาการสื่อสาร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อควบคุมยาสูบ / จัด กิจกรรมรณรงค์ สื่อสาร / ผลิตสื่อ / สนับสนุนการจัด กิจกรรม ( สคร.)) โครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างความร่วมมือและการมี ส่วนร่วมของเครือข่ายในการ ดำเนินงานควบคุมยาสูบระดับ เขต (3.5 ลบ.) (- พัฒนาแนวทางทีมต้นแบบ / พัฒนาศักยภาพในทีม ต้นแบบ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ( สคร.)) 1. งบบูรณาการกลุ่มวัย 11.79 ลบ. - วัยทำงาน 1.5 ลบ. - วัยรุ่น 10.29 ลบ. 2. Function 11.4715 ลบ. โครงการพัฒนาและ บริหารจัดการระบบเฝ้า ระวังฯ (0.88 สบ.) ( สำรวจข้อมูลยาสูบ วัยรุ่นและกลยุทธ์ อุตสาหกรรมฯรอบ สถานศึกษา โครงการพัฒนาและ บริหารจัดการระบบเฝ้า ระวังฯ (0.88 สบ.) ( สำรวจข้อมูลยาสูบ วัยรุ่นและกลยุทธ์ อุตสาหกรรมฯรอบ สถานศึกษา โครงการพัฒนาและ บริหารจัดการระบบ เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ (1.364 ลบ.) (- สำรวจข้อมูล เพื่อเฝ้าระวัง / พัฒนาศักยภาพ เพื่อดำเนินการเฝ้า ระวัง ) โครงการ พยากรณ์ สถานการณ์ แนว โน้มฯ การบริโภค ยาสูบ (0.15 ลบ ) ( การพยากรณ์ โรคและภัย สุขภาพที่เสี่ยง จากยาสูบ ) โครงการ ป้องกัน พฤติกรรมการ สูบบุหรี่ใน เยาวชน ฯ (0.4 ลบ.) - ให้ความรู้ / สร้างทักษะ การปฏิเสธ รู้เท่าทัน อุตสาหกรรม ยาสูบ โครงการ ป้องกัน พฤติกรรมการ สูบบุหรี่ใน เยาวชน ฯ (0.4 ลบ.) - ให้ความรู้ / สร้างทักษะ การปฏิเสธ รู้เท่าทัน อุตสาหกรรม ยาสูบ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 2. พัฒนา ระบบ เฝ้า ระวัง การ บริโภค ยาสูบ ใน กลุ่มเสี่ยง

7 ผลผลิต จำนวนนโยบาย มาตรการเพื่อควบคุมยาสูบ 3 เรื่อง ระบบการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ 1 ระบบ ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตาม เกณฑ์ที่กำหนด(ร้อยละ 60) จำนวนเครือข่ายเยาวชนในการเฝ้าระวังแบบมีส่วนร่วม (อย่างน้อย 3 เครือข่าย/เขต) ไม่น้อยกว่า 36 เครือข่าย สถานศึกษาต้นแบบมีบุคลากรที่สามารถให้บริการเลิกบุหรี่กับนักเรียน และส่ง ต่อสู่สถานบริการได้อย่างน้อย 3 แห่ง/เขต (ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง) ร้อยละ 80 ของ รพศ./รพท./รพช. และร้อยละ 20 ของ รพ.สต. มีการ ให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ แนวทางเพื่อสร้างเสริมทักษะการปฏิเสธ และจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการ รู้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสูบ 1 เรื่อง จำนวนเครือข่ายต้นแบบเพื่อควบคุมยาสูบระดับเขตสุขภาพ 4 เขต และระดับ จังหวัด (สคร. ดำเนินการร้อยละ 50 ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ) จำนวนนโยบาย มาตรการเพื่อควบคุมยาสูบ 3 เรื่อง ระบบการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ 1 ระบบ ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตาม เกณฑ์ที่กำหนด(ร้อยละ 60) จำนวนเครือข่ายเยาวชนในการเฝ้าระวังแบบมีส่วนร่วม (อย่างน้อย 3 เครือข่าย/เขต) ไม่น้อยกว่า 36 เครือข่าย สถานศึกษาต้นแบบมีบุคลากรที่สามารถให้บริการเลิกบุหรี่กับนักเรียน และส่ง ต่อสู่สถานบริการได้อย่างน้อย 3 แห่ง/เขต (ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง) ร้อยละ 80 ของ รพศ./รพท./รพช. และร้อยละ 20 ของ รพ.สต. มีการ ให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ แนวทางเพื่อสร้างเสริมทักษะการปฏิเสธ และจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการ รู้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสูบ 1 เรื่อง จำนวนเครือข่ายต้นแบบเพื่อควบคุมยาสูบระดับเขตสุขภาพ 4 เขต และระดับ จังหวัด (สคร. ดำเนินการร้อยละ 50 ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ) 7

8 การติดตามประเมินผล การสำรวจ ของ NSO / BSS นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน โดย สคร. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ในระบบ ESM การสำรวจ ของ NSO / BSS นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน โดย สคร. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ในระบบ ESM 8


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 ข้อค้นพบ 2 ประเด็นที่ สำคัญ 1) การบริโภคยาสูบของ ประชากรไทยโดยเฉพาะ ในกลุ่มวัยรุ่นมีอัตรา เพิ่มขึ้น และคนในชนบท ยังสูงกว่าในเมือง 2) การได้รับควันบุหรี่มือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google