งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย “ ครัวไทยสู่ ครัวโลก ” โครงการพัฒนามาตรฐาน การผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุ ในภาชนะพร้อมจำหน่าย เข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย “ ครัวไทยสู่ ครัวโลก ” โครงการพัฒนามาตรฐาน การผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุ ในภาชนะพร้อมจำหน่าย เข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย “ ครัวไทยสู่ ครัวโลก ” โครงการพัฒนามาตรฐาน การผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุ ในภาชนะพร้อมจำหน่าย เข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP

2 จัดตั้งทีม Primary GMP 1 ทีม 1 อำเภอ  มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการทีม Primary GMP ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  มีการจัดตั้งทีม Primary GMP 1 ทีม 1 อำเภอ ซึ่งประกอบไปด้วย  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  สำนักงานเกษตรอำเภอ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ทุกอำเภอ  มีการร่วมกันจัดทำคำสั่งในการกำหนด แนวทางและเป้าหมายการทำงานของทีมงาน

3

4 มีการจัดตั้งศูนย์ Primary GMP ระดับอำเภอ  มีการจัดตั้งศูนย์ Primary GMP ระดับ อำเภอ ไว้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำทุก อำเภอ โดยมีคู่มือการขออนุญาตอาหาร แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายฯ และให้คำปรึกษาด้านการขออนุญาตและ พัฒนาสถานที่ผลิต  สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ Primary GMP ระดับอำเภอ ศูนย์ละ 4000 บาท

5 ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งศูนย์ Primary GMP ระดับ อำเภอ และ การออกดำเนินการรวมกันของทีม

6 จัดทำฐานข้อมูล Primary GMP  ข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารที่ได้รับอนุญาต ตามเกณฑ์ Primary GMP  ข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่าย Primary GMP เพื่อให้ทีม Primary GMP ส่งเสริมและพัฒนาต่อไป  ข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่าย Primary GMP ที่มายื่นขออนุญาต

7 ผลการส่งเสริมพัฒนา ของทีม Primary GMP  กลุ่มรายเก่าที่ได้เลข อย. ไปแล้ว จากข้อมูล มี 55 ราย ได้ออกสำรวจ ส่งเสริมพัฒนา และประเมิน ผ่าน Primary GMP 14 ราย เลิกกิจการไปแล้ว 12 ราย เหลืออีก 28 รายยังไม่ผ่าน

8 ผลการส่งเสริมพัฒนา ของทีม Primary GMP  กลุ่มรายใหม่ ผ่าน Primary GMP แล้ว 5 ราย

9 ผลการส่งเสริมพัฒนา ของทีม Primary GMP  กลุ่มที่มีการทำขายเฉพาะหน้าร้านตนเอง ได้ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตอาหารที่มี ศักยภาพ ที่ส่งเสริมแล้วปรับปรุงสถานที่ จน ผ่านเกณฑ์ Primary GMP คือ ติ๊กมะพร้าว แก้ว และที่กำลังปรับปรุงสถานที่ใกล้แล้ว เสร็จแล้วคือ ร้านโชกุนมะพร้าวแก้ว

10 ปัญหาอุปสรรค  ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ในการพัฒนา สถานประกอบการ  ผู้ประกอบการยังไม่เห็นความสำคัญการ พัฒนาสถานที่ผลิตอาหาร  ผู้ประกอบการที่เป็น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน ขาดเงินทุนในการปรับปรุง สถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน

11 ปัญหาอุปสรรค  ส่วนใหญ่ผู้ผลิตเป็นกลุ่มแม่บ้าน มีการผลิต เฉพาะเวลาว่างจากงานประจำ ช่วงที่ไม่มี การผลิตก็ปล่อยให้โรงเรือนรกร้าง เก็บของ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต ช่วงที่มีการผลิต ค่อยช่วยกันเก็บกวาด  บางกลุ่มผู้นำกลุ่มไม่เข้มแข็งไม่มี ผู้รับผิดชอบโดยตรง ไม่มีคนสามารถ ตัดสินใจได้ มีเพียงแต่คนรับคำแนะนำไว้ ผู้ประกอบการที่เป็น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน ขาดเงินทุนในการปรับปรุง สถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน  สถานที่ผลิตบางที่เป็นที่สาธารณะ เช่น ศาลาวัด ศาลาประชาคม ทำให้ปรับปรุง ลำบาก

12 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ให้สถานประกอบการ เห็นความสำคัญของ การพัฒนาสถานที่ผลิตเข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP ว่าผู้บริโภคจะได้รับความ ปลอดภัยจากอาหารที่บริโภคแล้ว ผู้บริโภค จะเชื่อมั่นในสินค้าของเรา ทำให้เกิดการซื้อ ซ้ำและบอกต่อ เป็นการเพิ่มยอดขาย ได้ ยั่งยืนอีกด้วย  ใช้วัสดุในท้องถิ่น ที่สามารถ ทำโรงเรือน และสามารถป้องกันการปนเปื้อน เพื่อตัด ข้อจำกัดทางงบประมาณในการปรับปรุง เพื่อให้ได้มาตรฐาน Primary GMP

13 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย “ ครัวไทยสู่ ครัวโลก ” โครงการพัฒนามาตรฐาน การผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุ ในภาชนะพร้อมจำหน่าย เข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google