งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีเฮิคเชอร์และโอ ลิน. H – O กล่าวถึงความแตกต่างของทรัพยากรที่มีอยู่ ของแต่ละประเทศ ความแตกต่างของราคาเปรียบเทียบ วิเคราะห์การกระจายผลตอบแทนระหว่างปัจจัยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีเฮิคเชอร์และโอ ลิน. H – O กล่าวถึงความแตกต่างของทรัพยากรที่มีอยู่ ของแต่ละประเทศ ความแตกต่างของราคาเปรียบเทียบ วิเคราะห์การกระจายผลตอบแทนระหว่างปัจจัยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีเฮิคเชอร์และโอ ลิน

2 H – O กล่าวถึงความแตกต่างของทรัพยากรที่มีอยู่ ของแต่ละประเทศ ความแตกต่างของราคาเปรียบเทียบ วิเคราะห์การกระจายผลตอบแทนระหว่างปัจจัยการ ผลิต วิธีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตระหว่าง อุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ การสะสมทุน การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต

3 ข้อสมมติของท. บ H –O 1. ผลิตสินค้าสองชนิด 2. การผลิตใช้เทคโนโลยีเท่ากัน ราคาปัจจัยการผลิตเท่ากัน ถ้าราคาปัจจัยการผลิตต่างกันจะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูก ทดแทนปัจจัยการผลิตที่มีราคาแพง 3. แต่ละประเทศใช้ปัจจัยการผลิตที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ ตนเอง 4. การผลิตสินค้าสองชนิดมีลักษณะผลได้ต่อขนาดคงที่คือ เพิ่มปัจจัยการผลิตได้สัดส่วนเท่ากับผลผลิต 5. การผลิตของสองประเทศผลิตบริโภคภายในประเทศได้ 6. รสนิยมในการบริโภคเหมือนกัน 7. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 8. ปัจจัยการผลิตเคลื่อนย้ายภายในประเทศได้แต่ระหว่าง ประเทศไม่ได้ 9. แต่ละประเทศจะผลิตตามความชำนาญเฉพาะอย่าง ไม่มี การว่างงาน 10. การค้าระหว่างประเทศสมดุล คือ การส่งออกเท่ากับการ นำเข้า

4 การเน้นใช้ปัจจัยการผลิต ความอุดมสมบูรณ์ของ ปัจจัยการผลิต การค้าระหว่างประเทศเกิดจากความแตกต่างของ ความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยการผลิต ทำให้ราคา ปัจจัยการผลิตแตกต่าง ต้นทุนการผลิตแตกต่าง ราคาสินค้าแตกต่าง

5 ทฤษฎีความเท่าเทียมของราคาปัจจัย การผลิต การค้าระหว่างประเทศนำมาซึ่งการเกิดความโน้ม เอียง ทำให้ราคาปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศอยู่ ในระดับเดียวกันในทุกประเทศ การค้าระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการเคลื่อนย้าย ปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ

6 การค้าระหว่างประเทศกับการกระจายรายได้ การทดสอบทฤษฎีของ H – O การเปลี่ยนกลับในการเน้นการใช้ปัจจัยการผลิต ทฤษฎีความชำนาญการของแรงงาน ทฤษฎีวงจรผลิตภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีเฮิคเชอร์และโอ ลิน. H – O กล่าวถึงความแตกต่างของทรัพยากรที่มีอยู่ ของแต่ละประเทศ ความแตกต่างของราคาเปรียบเทียบ วิเคราะห์การกระจายผลตอบแทนระหว่างปัจจัยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google