งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการลงทุน ธุรกิจพลังงานทางเลือก ของประเทศไทย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการลงทุน ธุรกิจพลังงานทางเลือก ของประเทศไทย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการลงทุน ธุรกิจพลังงานทางเลือก ของประเทศไทย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

2 0% 20% 40% 60% 80% 100% ไฟฟ้า ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันสำเร็จรูป น้ำมันดิบ 33% 67% 74% 26% 1% 99% 85% 15% 95% 5% สัดส่วนการนำเข้า ( )/ผลิตในประเทศ ( ) มูลค่าการ นำเข้า (พันล้านบาท) มูลค่าการ นำเข้า (พันล้านบาท) 13 42 110 50 1,020 รวม 1,235 พันล้านบาท คิดเป็น 40 พันล้านUSD น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย แบ่งตามชนิดพลังงาน 1.15 ล้านบาร์เรล(เทียบเท่าน้ำมันดิบ)/ต่อวัน 2 สถานการณ์พลังงานประเทศไทย

3 นโยบายด้าน พลังงานทดแทน (รัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) นโยบายด้าน พลังงานทดแทน (รัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2556) นโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับพลังงาน 1. ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงาน 2. สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน 3. กำกับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสมเป็นธรรม 4. พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ให้ สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล 25% ภายใน 10 ปี 5. ลดระดับการใช้พลังงานต่อผลผลิตลง 25% ภายใน 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคง ของอาหารและ พลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก “ Alternative Energy Develpoment Plan: AEDP” 25 % ใน 10 ปี เป้าหมาย 25 % ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) 3

4 แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ งบประมาณ สนับสนุนด้าน การวิจัย และพัฒนา สนับสนุนการลงทุน โดยภาคเอกชน และชุมชน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ พลังงานทางเลือก 10 ปี (AEDP พ.ศ.2555-2564) เป้าหมาย การใช้พลังงานทดแทน 25 % ของการใช้พลังงานทั้งหมด ภายในปี 2564 แสง อาทิตย์ ลม 2,000 MW 1,200 MW 3,200 MW พลังงานชีวภาพ ชีวมวล ก๊าซ ชีวภาพ MSW 3,630 MW 600 MW160 MW 4,390 MW โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เล็กจิ๋ว ระบบสูบ กลับ 324 MW 1,284 MW 1,608 MW พลังงานรูปแบบใหม่ คลื่น ความร้อนใต้ พิภพ 2 MW1 MW 3 MW เชื้อเพลิงชีวภาพ เอทานอล ไบโอ ดีเซล เชื้อเพลิงใหม่ ทดแทนดีเซล 9 ลล./วัน 5.97 ลล./วัน 25 ลล./วัน ทดแทนน้ำมัน 44% รวม = 9,201 MW 4

5 สถานการณ์ภาพรวมการใช้พลังงานทดแทน ประเภทหน่วย กำลังการผลิตปัจจุบัน/ ปริมาณการใช้ ณ ส.ค.55 เป้าหมายใหม่ ปี 2564 1. พลังงานลม MW8.216* 1,200 2. พลังงานแสงอาทิตย์ 4.1 ผลิตไฟฟ้าMW256.13 2,000 4.2 ผลิตความร้อนKtoe3.25 100 3. พลังน้ำขนาดเล็ก MW95.70 1,608 พลังงานชีวภาพ 4. พลังงานชีวมวล 4.1 ผลิตไฟฟ้าMW1,828.48 3,630 4.2 ผลิตความร้อนKtoe4,493 8,200 5. พลังงานก๊าซชีวภาพ 4.1 ผลิตไฟฟ้าMW172.85 600 4.2 ผลิตความร้อนKtoe426.11 1,000 6. พลังงานขยะ (MSW) 6.1 ผลิตไฟฟ้าMW35.484* 160 6.2 ผลิตความร้อนKtoe78.17* 35 7. พลังงานคลื่น & พลังงานใต้พิภพMW- 3 เชื้อเพลิงชีวภาพ 7. เอทานอล (Ethanol)ลล/ว1.27 9.0 8. ไบโอดีเซล (Bio-Diesel)ลล/ว2.76 5.97 9. เชื้อเพลิงใหม่ทดแทนดีเซลลล/ว- 25 รวมไฟฟ้าMW 2,396.86 9,201 รวมความร้อนKtoe 5,000.53 9,335 5 5 * ก.ย. 55

6 EPPO : มีนาคม 2555 6 สรุปสถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP&VSPP 6

7 EPPO : December 2011 35 MW 231 MW 263 MW 1,576 MW 2,837 MW 3,326 MW 8,266 MW น้ำMSWก๊าซ ชีวภาพ ลมชีวมวลแสงอาทิตย์รวมขอ ขายไฟฟ้า 352312631,5742,8373,3268,266 1,5081606001,2003,6302,0009,201 SPP&VSPP เป้าหมาย ปี 2564 (MW) 7

8 การลงทุนด้านพลังงานทดแทน ปี 2554 มูลค่ารวมการลงทุน 44,936 ล้านบาท (รวมภาครัฐและเอกชน) 8

9 X X *จนถึง 2555 -  FIT มาตราการส่งเสริม 9

10 ปัจจุบัน ไฟฟ้า 8.216 MW กำลังดำเนินการติดตั้ง 180.275 MW ดำเนินการขอ BOI 118.999 MW 1,200 เป้าหมาย ปี 2564 1,200 MW พลังงานลม โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 2 และ 3 จังหวัดชัยภูมิ กำลังการผลิตรวม 203 MW COD: ตุลาคม 2555 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวนผู้ยื่นขอลงทุน (มิถุนายน 2555) SPP (10-90 MW) = 1,606.1 MW VSPP (<10 MW) = 36.25 MW EPPO : มีนาคม 2555 10 ก.ย. 55

11 แผน “Alternative Energy Develpoment Plan: 1,200 MW AEDP เป้าหมายพลังงานลม 1,200 MW ใน 10 ปี ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) 1,600 MW ซึ่งมีศักยภาพทางทฤษฎี 1,600 MW แผนที่ศักยภาพพลังงาน - Meso Map - Micro Sitting ความละเอียด 200X200 เมตร จำนวน 5 โซน สถานีสำรวจศักยภาพพลังงานลม และระบบส่งข้อมูลศักยภาพพลังงานลม - จำนวน 23 สถานี ที่ระดับความสูง 90 เมตร - จำนวน 45 สถานี ที่ระดับความสูง 40 เมตร การขออนุญาตใช้พื้นที่ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน, นิคมสร้างตนเอง, ป่าสงวน แห่งชาติ, ราชพัสดุ และเขตทหาร การวิจัยและพัฒนาและพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ของกังหันลมผลิตไฟฟ้า ภาคใต้ 600 MW ภาคใต้ 600 MW ชัยภูมิ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ 1,000 MW ชัยภูมิ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ 1,000 MW พื้นที่ป่า ภูเขา/ อุทยาน พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นป่าอุดม สมบูรณ์/ภูเขา พลังงานลม 11

12 ข้อมูลจาก EPPO : มีนาคม 2555 908.8 MW 62% จากกาก อ้อย ชีวมวล ปัจจุบัน การผลิตไฟฟ้า 1,828 MW การผลิตความร้อน 4,493 ktoe เป้าหมายปี 64 3,630 MW 8,200 ktoe จำแนกตามเชื้อเพลิง ส.ค. 55 EPPO : มีนาคม 2555 12

13 13 o พัฒนา สาธิตเทคโนโลยีและระบบผลิตพลังงานจากชีวมวล เช่น ในเครื่องยนต์, ระบบ Three Stages Gasifier o ส่งเสริมการใช้ระบบผลิตความร้อนด้วยก๊าซชีวมวล สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก o พัฒนาระบบฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย o พัฒนาและสาธิตระบบผลิตพลังงานจากชีวมวลในชุมชน o พัฒนา สาธิตเทคโนโลยีและระบบผลิตพลังงานจากชีวมวล เช่น ในเครื่องยนต์, ระบบ Three Stages Gasifier o ส่งเสริมการใช้ระบบผลิตความร้อนด้วยก๊าซชีวมวล สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก o พัฒนาระบบฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย o พัฒนาและสาธิตระบบผลิตพลังงานจากชีวมวลในชุมชน  โครงการที่สำคัญ  แผนงานต่อไป  ส่งเสริม High Pressure Boiler เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล  สำรวจข้อมูลศักยภาพพลังงานชีวมวล ในระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศเป็นรายจังหวัด/อำเภอ  Promotion Zone เพื่อป้องกันการแย่งชิงเชื้อเพลิงและสร้าง ความสมดุลของการจัดหาวัตถุดิบ  สร้างการมีส่วนร่วม ความรู้ความเข้าใจให้แก่ ชุมชนต่อโรงไฟฟ้าชีวมวล  ส่งเสริม High Pressure Boiler เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล  สำรวจข้อมูลศักยภาพพลังงานชีวมวล ในระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศเป็นรายจังหวัด/อำเภอ  Promotion Zone เพื่อป้องกันการแย่งชิงเชื้อเพลิงและสร้าง ความสมดุลของการจัดหาวัตถุดิบ  สร้างการมีส่วนร่วม ความรู้ความเข้าใจให้แก่ ชุมชนต่อโรงไฟฟ้าชีวมวล โอกาสการลงทุน ชีวมวล 13

14 ชนิดชีวมวล ศักยภาพเทียบเท่าการ ผลิตไฟฟ้า (MW) ฟางข้าว786.19 แกลบ81.99 ใบและยอดอ้อย716.15 ยอดใบและลำต้น ข้าวโพด 201.92 ซังข้าวโพด10.69 เหง้ามันสำปะหลัง151.47 ลำต้นปาล์ม71.25 ใบและทางปาล์ม117.69 ทะลายปาล์มเปล่า45.7 ราก ตอและกิ่งก้านไม้ ยางพารา 32.05 ยอดใบและ ลำต้นถั่วเหลือง 20.97 ยอดใบและ ลำต้นถั่วเขียว 11.3 ยอดใบและ ลำต้นถั่วลิสง 4.9 รวม2,252 MW แผนที่แสดง ศักยภาพชีวมวล ไทย ศักยภาพชีวมวลคงเหลือ มาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า ระดับ ภูมิภาค ระดับ อำเภอ www.dede.go.th พืชพลังงาน ? 14

15 พลังงานขยะ ณ ก.ย. 55 ปัจจุบัน การผลิตไฟฟ้า 35.484 MW การผลิตความร้อน 78.17 ktoe เป้าหมายปี 64 160 MW 35 ktoe ขยะชุมชนทั่วประเทศ ประมาณ 40,000 ตัน/วัน ปริมาณขยะเฉลี่ย 100 ตัน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1 MW ประเภท โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาได้รับการตอบรับซื้อแล้ว (ยังไม่ลงนาม PPA)ลงนาม PPA แล้ว (รอ COD) จำนวน(ราย) กำลังการผลิต (MW) ปริมาณเสนอ ขาย (MW) จำนวน(ราย) กำลังการผลิต (MW) ปริมาณเสนอ ขาย (MW) จำนวน(ราย) กำลังการผลิต (MW) ปริมาณเสนอ ขาย (MW) SPP/กฟผ. --- 160.00055.000--- VSPP/กฟน.11.6000.800------ VSPP/กฟภ. 1783.11075.20078.7007.8601353.32948.912 รวม1884.71076.0008 68.70062.8601353.32948.912 หมายเหตุ :  ข้อมูลจากเวบไซต์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ( สนพ.) และจากการสอบถามผู้ผลิตไฟฟ้าจากขยะโดยตรง ศักยภาพ สถานภาพ & เป้าหมาย สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานขยะ (SPP/VSPP)  (มี.ค. 55) 15

16 17 แห่ง กำลังการผลิต 35.484 MW ที่โครงการ/หน่วยงาน ก๊าซชีวภาพ (ลบ.ม./ปี) RDF (ตัน/ปี) ความร้อน (toe) 1 การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษ อาหาร 3 แห่ง ติดตั้ง ณ โรงแรม คำแสด จ.กาญจนบุรี โรงแรมชุมพร คาบาน่า และโรงเรียนท่าแซะวิทยา จ.ชุมพร/สนพ. 100,000-47.34 2 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซ ชีวภาพเพื่อจัดการของเสียจากเศษ อาหารจากโรงแรม และสถาน ประกอบการต่างๆ 54 แห่ง/สนพ. 1,131,146-535.53 3 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จ.สระบุรี -136,00061,960 4 บริษัท จีโอไซเคิล ประเทศไทย จำกัด จ.สระบุรี -34,00015,150 5 ต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจาก ขยะตลาดสด ติดตั้ง ณ ตลาดอตก. กทม. /พพ. 36,500-17.28 6 ต้นแบบระบบผลิตพลังงานจากขยะ ติดตั้ง ณ เทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี /พพ. 14,600814199.60 7 โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ เศษอาหารในเรือนจำ 3 แห่ง ติดตั้ง ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เรือนจำพิเศษธนบุรี และเรือนจำ กลางอยุธยา/สนพ. 105,000-49.71 8 ระบบผลิตพลังงานจากขยะชุมชน 10 แห่ง ปัจจุบันเดินระบบแล้ว 8 แห่ง ได้แก่ ทต.โคกกรวด จ. นครราชสีมา,ทต.วังกระพี้ จ. อุตรดิตถ์,ทต.อิสาน จ.บุรีรัมย์,ทต. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี,ทต.สาม ง่าม จ.นครปฐม,ทต.แกลง จ. ระยอง,ทต.พิมาย จ.นครราชสีมา,อบต.นาฝาย จ.ชัยภูมิ/พพ. 401,500-207.36 รวม1,788,746170,81478.17 ktoe โครงการผลิตความร้อนจากพลังงานขยะที่ดำเนินการแล้ว (ส.ค. 55) 16 ก.ย. 55

17 ระยะ 1 (2555-2559) ระยะ 2 (2560-2564) เป้าหมาย ไฟฟ้า (MW) ความร้อน (ktoe) 350 MW 713 ktoe 600 MW 1,000 ktoe ศักยภาพ ความร้อน 421 ktoe ไฟฟ้า 191 MW 17 วัตถุดิบทางเลือกใหม่ พืชพลังงาน ศักยภาพ พลังงานก๊าซชีวภาพ

18 ณ ส.ค. 55 ปัจจุบัน การผลิตไฟฟ้า 172.85 MW การผลิตความร้อน 426.11 ktoe EPPO : มีนาคม 2555 สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก พลังงานก๊าซชีวภาพ แผนการดำเนินงานต่อไป  เผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัย จัดทำมาตรฐาน/ กฎหมาย รองรับการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพให้มีความปลอดภัย  การผลิตก๊าซชีวภาพจากชีวมวล/ของเสียผสม/พืช พลังงาน เพื่อเพิ่มมทางเลือก วัตถุดิบ, ศึกษาเทคโนโลยี Dry Fermentation, เพิ่มปริมาณการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพให้ เพียงพอกับการพัฒนาการใช้ไบโอมีเทนในภาคคมนาคมขนส่ง (ร่วมกับ NGV)  ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือน  การผลิตไบโอมีเทนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์  เผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัย จัดทำมาตรฐาน/ กฎหมาย รองรับการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพให้มีความปลอดภัย  การผลิตก๊าซชีวภาพจากชีวมวล/ของเสียผสม/พืช พลังงาน เพื่อเพิ่มมทางเลือก วัตถุดิบ, ศึกษาเทคโนโลยี Dry Fermentation, เพิ่มปริมาณการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพให้ เพียงพอกับการพัฒนาการใช้ไบโอมีเทนในภาคคมนาคมขนส่ง (ร่วมกับ NGV)  ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือน  การผลิตไบโอมีเทนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ 18

19 เป้าหมาย ปี 2564 ไบโอดีเซล 5.97 ลล./วัน ไบโอดีเซล 5.97 ลล./วัน เอทานอล 9 ลล./วัน เอทานอล 9 ลล./วัน คิดเป็นการใช้เอทานอลเฉลี่ย ~ 1.3 ลล./วัน ประชาสั มพันธ์ มาตรการ ราคา เพิ่ม สถานี บริการ มาตรการ จูงใจอื่นๆ เชื้อเพลิงชีวภาพ ปัจจุบัน 1.27 ลล./วัน 2.76 ลล./ วัน ต้นทุนการ ผลิตเอทานอล (กากน้ำตาล/มันสำปะหลัง ) 17 -19 บาท/ลิตร 87.19 – 97.45 USD /บาร์เรล ราคาน้ำมันเบนซิน 43 บาท/ลิตร อ้างอิงที่อัตราแลกเปลี่ยน 31 บาท ต่อ USD แนวนโยบายส่งเสริม สถานะปัจจุบัน แก๊ซโซฮอล 19 ส.ค. 55

20 การส่งเสริม E85 เพื่อไปสู่ความเป็น Green Energy ยกเลิกการใช้น้ำมัน เบนซิน 91 ส่งเสริมการใช้แก๊ส โซฮอล์ E10 ในรถ มอเตอร์ไซค์ ยกเลิกการใช้น้ำมัน เบนซิน 91 ส่งเสริมการใช้แก๊ส โซฮอล์ E10 ในรถ มอเตอร์ไซค์ ส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับ แก๊สโซฮอล์ E20 เพิ่มสถานีบริการ แก๊ส โซฮอล์ E20 เพิ่มความสามารถในการ แข่งขันด้านราคาของ แก๊สโซฮอล์ E20 ส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับ แก๊สโซฮอล์ E20 เพิ่มสถานีบริการ แก๊ส โซฮอล์ E20 เพิ่มความสามารถในการ แข่งขันด้านราคาของ แก๊สโซฮอล์ E20 ปัจจุบันมีการใช้ E10 เฉลี่ย 10.6 ล้านลิตร / วัน * การใช้ E20 เฉลี่ย 767,000 ลิตร / วัน * รถยนต์ที่ใช้ E20 ได้ ~ 1 ล้านคัน สถานีบริการ 968 แห่งทั่วประเทศ * : ข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน เดือนมิถุนายน 2555 ส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับแก๊สโซฮอล์ E85 เพิ่มสถานีบริการแก๊สโซฮอล์ E85 รักษาความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของ แก๊สโซฮอล์ E85 ส่งเสริมการใช้รถยนต์ Flex Fuel Vehicle ศึกษา ความเป็นไปได้ของ FFV conversion kits ใน รถยนต์เก่า ศึกษาความเป็นไปได้ของแก๊สโซฮอล์ E85 ในรถ มอเตอร์ไซค์ การเข้าถึง และราคา รถยนต์ / รถจักรยานยน ต์ การใช้ E85 เฉลี่ย 78,000 ลิตร / วัน * รถยนต์ที่ใช้ E85 ได้ 22,077 ล้านคัน สถานีบริการ 49 แห่งทั่วประเทศ 20

21 แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ฉบับใหม่ พัฒนา Solar Water Heater ต้นทุนต่ำ พัฒนาระบบ Solar Cooling เพื่อและตัวเก็บรังสีดวงอาทิตย์อุณหภูมิสูง ส่งเสริม Solar Water Heater แบบผสมผสาน ทั้งเอกชนและภาครัฐ ศึกษา พัฒนา และส่งเสริม ระบบอบแห้ง Solar Dryer ขนาดเล็ก เพื่อชุมชน  โครงการที่สำคัญ o ส่งเสริม PV Roof Top o ใช้ Local Content เป็นเกณฑ์อัตรา FIT, ระเบียบมาตรฐานความปลอดภัย o แก้ไข พรบ.โรงงานฯ 2535 ให้สามารถติดตั้ง PV ขนาดไม่เกิน 1 MW บน อาคารได้ o ส่งเสริมระบบอบแห้งชุมชน รวม 50,000 ตารางเมตร ภายในปี 2565 ปัจจุบันมีสถานีตรวจวัดรังสี 38 สถานี  แผนงานต่อไป พลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบัน การผลิตไฟฟ้า 256.13 MW การผลิตความร้อน 3.25 ktoe EPPO : มีนาคม 2555 สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก 21 ส.ค. 55

22 ประมาณการปี 2555 หุ้น พลังงานทดแทน รุ่ง หุ้นกำไรต่อ หุ้น สัดส่วน ราคาต่อ กำไร ราคา มูลค่า บัญชี อัตรา ผลตอบแทน (บาท)เท่า EGCO20.455.81.14.45 GLOW3.6517.82.63.45 GUNKUL1.5711.14.73.60 RATCH5.169.11.34.79 SPCG0.8120.13.10.00 ที่มา: บลูมเบิร์ก และ บล. เอเซีย พลัส คำแนะนำลงทุนหุ้น กลุ่มพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทนมี อัตรากำไรสุทธิสูงถึง 47% เปรียบเทียบ ผลตอบแทนหุ้นพลังงานทางเลือก ที่เติบโต มากกว่ากำไรตลาด หมายเหตุ: % ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน 10% SPCG 17% GUNKUL 21% ดัชนีหุ้นไทย 22 วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 หน้า B8

23


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการลงทุน ธุรกิจพลังงานทางเลือก ของประเทศไทย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google