งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2.1 แผนภาพกระบานการ ผลิต (Process Engineering Flow schemes : PESF หรือ Piping & Instrument Diagram : P & ID ) จะ แสดงรายละเอียดดังนี้ 1. กระบวนการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2.1 แผนภาพกระบานการ ผลิต (Process Engineering Flow schemes : PESF หรือ Piping & Instrument Diagram : P & ID ) จะ แสดงรายละเอียดดังนี้ 1. กระบวนการผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2.1 แผนภาพกระบานการ ผลิต (Process Engineering Flow schemes : PESF หรือ Piping & Instrument Diagram : P & ID ) จะ แสดงรายละเอียดดังนี้ 1. กระบวนการผลิต (Process) 2. อุปกรณ์หรือ เครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีอยู่ใน กระบวนการผลิต 3. ชนิดของระบบ เครื่องมือวัดและควบคุม

2

3

4 เครื่องมือวัดที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณใช้งาน (locally Mounted) เครื่องมือวัดที่ติดอยู่บนแผงควบคุมในห้องควบคุม (Panel Mounted) เครื่องมือวัดที่ติดตั้งอยู่ในตู้ควบคุม (Inside Cabinet mounted) เครื่องมือวัดที่ติดตั้งอยู่บนแผงควบคุมในบริเวณใช้ งาน (Local Panel Mounted) เครื่องมือวัดที่แสดงค่าอยู่บนจอแสดงผลของระบบ ควบคุมที่สามารถติดต่อกับผู้ปฏิบัติงานได้ (Share Display) เครื่องมือวัดในระบบวัดคุมนิรภัย ( Safety Instrument System or Emergency Shut Down System) เครื่องมือวัดในระบบวัดคุมนิรภัยที่สามารถติดต่อ กับผู้ปฏิบัติงานได้ (Safety Instrument System operator)

5 SUMMI NG HIGH SELECT DIFFER ENCE LOW SELECT DIVIDI NG HIGH LIMIT MULTIPLYI NG LOW LIMIT BIASSQUARE ROOT

6 ส่วนเชื่อต่อกับกระบวนการผลิต (Process Connection Line) สัญญาณลม (Pneumatic Signal) สัญญาณไฟฟ้า (Electrical hard wired Signal) สัญญาณไฮโดรลิค (Hydraulic Signal) Capillary Tube สัญญาณไฟฟ้าทางโปรแกรม (Software Link Signal)

7 Orifice Plate Vortex Rota meter Magnetic Coriolis Positive Displacement Turbine Venturi Ultrasonic Pilot tube

8 ฉนวน (Insulation) ชนิดท่อ (Line class) ลำดับหมายเลขท่อ (Line number) ขนาดของท่อ (Line size) ชนิดของไหล (Type of fluid) ฉนวน (Insulation) ชนิดท่อ (Line class) ลำดับหมายเลขท่อ (Line number) ขนาดของท่อ (Line size) ชนิดของไหล (Type of fluid)

9

10 ตำแหน่งของวาล์วควบคุมเมื่อเกิดความ ผิดพลาด มี 3 แบบ คือ 1. FO (Failure Open) 2. FC (Failure Close) 3. FL (Failure Lock) 1. FO (Failure Open) 2. FC (Failure Close) 3. FL (Failure Lock)

11 GATE VALVE CHECK VALVE GLOBE VALVE BALL VALVE PLUG VALVE ANGLE VALVE RELIEF VALVE 3 WAYS VALVE MANUAL VALVE DIAPHRAGM DIAPHRAGM WITHHANDWHEE L CYLINDER / PISTON MOTOR OPERATED SOLENOID VALVE SOLENOID VALVE WITH MANUAL RESET

12 เป็นการควบคุมอัตราการไหลโดยใช้ตัว ควบคุมในระบบการควบคุมพื้นฐานโดย อินพุทเป็นเครื่องมือวัดการไหลแบบ Orifice Plate ต่อร่วมกับเครื่องมือวัด ความดันแตกต่าง (Diff. Pressure) และเอาต์พุตเป็นวาล์วควบคุมแบบ GLOBE เป็นการควบคุมอัตราการไหลโดยใช้ การควบคุมแบบ Cascade กับการวัด อุณหภูมิ

13 เป็นการแสดงค่าความ แตกต่างของอุณหภูมิจาก เครื่องมือวัดอุหภูมิจากจุด การวัดที่แตกต่างกันและมี สัญญาณเตือน (Alarm) เมื่อมีค่าสูงกว่าค่าที่กำหนด เป็นการแสดงฟังก์ชั่น นิรภัยสำหรับป้องกันความ ดันเมื่อมีค่าสูงกว่าค่าที่ กำหนดด้วยการลงมติแบบ 1oo2 (One out Of One voting ) จากนั้นส่วน ประมวลจะส่งสัญญาณไป ปิดวาล์วนิรภัย

14 CENTRIFUGAL PUMP COMPRESSURE / TURBINE TRAY COLUMN HEAT EXCHANGER AIR COOLED FURNACE DOME ROOF TANK INTERNAL FLOATING SPHERE

15

16

17 14/01/5817

18 14/01/5818

19 3. ควบคุมความดันภายในถังโดยฟังก์ชัน ควบคุมความดัน (P-10001) 3. ควบคุมความดันภายในถังโดยฟังก์ชัน ควบคุมความดัน (P-10001) 4. ตัวควบคุมความดัน PICA สัญญาณเตือน ความดันสูงแสดงผลจอ การควบคุมและติดต่อกับ ผู้ใช้งานได้หรือ DCS 5. มีอินพุตเป็น PT ต่ออยู่ กับหน้าแปลนขนาด 2” 6. สัญญาณเอาต์พุตของ PICA จะส่ง สัญญาณไฟฟ้าไป Globe with Diaphragm Actuator เพื่อควบคุม ของไหลเข้าถัง 6. Control Valve มี ขนาด 10” เป็นแบบ Air failure Close 14/01/5819

20 7. มีระบบป้องกัน ความดันเกิน ด้วย ฟังก์ชัน (P10002) มีตัวประมวลผลความ ดันสูง PSHH บน ระบบวัดคุมนิรภัย มี PT ต่ออยู่กับหน้า แปลนขนาด 2” 8. PSHH ส่ง สัญญาณไฟฟ้าไปยัง วาล์วเปิด / ปิด (On/Off valve) แบบ Ball with Piston Actuator มี ขนาด 12” เป็นแบบ Air failure Close 9. มีอัตราการรั่วไหล แบบ tight shut off หรือ Class V มีสวิทช์ แสดงตำแหน่งเมื่อ วาล์วเปิดไปแสดงผล บนระบบ DCS 14/01/5820

21 10. ไอหรือก๊าซจะ ออกทางด้านบนของ ถังเพื่อออกไป กระบวนการส่วนอื่น ต่อไป 11. ของเหลวจะออก ทางด้านล่าง มีปั๊ม 2 ตัว เพื่อใช้ทำงานหนึ่ง ตัวและเตรียมพร้อม ทำงาน (Stand by) อีกหนึ่งตัว 12. ส่งของเหลวไป ไปยังกระบวนการอื่น ต่อไป 14/01/5821

22 13. ของเหลวจะถูก ควบคุมด้วยฟังก์ชัน ควบคุมอัตราการไหล L-10002 และฟังก์ชัน ควบคุมระดับ 14. LICA เป็นตัว ควบคุม และเตือน สัญญาณสูง รับ สัญญาณการวัดจาก LT ส่งสัญญาณ ควบคุม Control Valve เป็นแบบ Air failure Close 15. FIC เป็นตัว ควบคุมอัตราการไหล รับสัญญาณการวัด จาก FT ส่งสัญญาณ ควบคุม Control Valve เป็นแบบ Air failure Open 14/01/5822

23


ดาวน์โหลด ppt 2.1 แผนภาพกระบานการ ผลิต (Process Engineering Flow schemes : PESF หรือ Piping & Instrument Diagram : P & ID ) จะ แสดงรายละเอียดดังนี้ 1. กระบวนการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google