งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและวิถีชีวิต การจัดการ แบบมีส่วน ร่วม การจัดการ แบบมีส่วน ร่วม ความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและวิถีชีวิต การจัดการ แบบมีส่วน ร่วม การจัดการ แบบมีส่วน ร่วม ความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและวิถีชีวิต การจัดการ แบบมีส่วน ร่วม การจัดการ แบบมีส่วน ร่วม ความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ ฐาน ทรัพยากรธรรมช าติ - ป่า - ดินและที่ดิน - น้ำ ฐาน ทรัพยากรธรรมช าติ - ป่า - ดินและที่ดิน - น้ำ กายภาพและ ชีวภาพ ระบบนิเวศ กายภาพและ ชีวภาพ ระบบนิเวศ - นิเวศของระบบ ลุ่มน้ำ - ความ หลากหลายทาง ชีวภาพ - มลภาวะทาง สิ่งแวดล้อม ผลกระ ทบต่อ ระบบ นิเวศ ระบบสิทธิ การ เข้าถึงและการใช้ ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชา ติ ระบบ การผลิต ที่ยั่งยืน ความ พอเพียง ในการ ดำรง ชีพ - การ ผลิต / เศรษฐกิจ พอเพียง - ทางการบริโภค - ทางวัฒนธรรม การ ขับเคลื่อ น กระบวนก าร มีส่วนร่วม การ จัดการ องค์ ความรู้ กลไกการ จัดการ โรงเรีย น วั ด องค์กร พัฒนา เอกชน หน่วยงาน รัฐท้องถิ่น กลุ่ม / องค์กร / เครือข่าย ภาค ประชาชน องค์กร ภาครัฐ - ความรู้สากล / ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ - ภูมิปัญญา - ระดับนโยบาย - ระดับลุ่มน้ำ - ระดับชุมชน กลไกการ จัดการ

2 สถานการณ์ปัญหา ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ป่าไม้และน้ำ ระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เปลี่ยนแปลงทั้งสภาพกายภาพ ( ความแห้งแล้ง ดินถล่ม น้ำท่วม / น้ำแล้ง ) และทางชีวภาพ ( การ สูญเสียพื้นที่ป่า สัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ) ความขัดแย้งจากการแย่งชิงทรัพยากรและจาก ผลกระทบจากระบบนิเวศน์มากขึ้น ซับซ้อนขึ้น หลากหลายในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลาย ฝ่าย ) ระบบการผลิต การบริโภคของผู้คนเปลี่ยนเป็น การพึ่งพาตลาดและทุนที่ผู้ผลิต / ผู้บริโภค เสียเปรียบมากขึ้น ความสัมพันธ์ของครอบครัว ชุมชน สถาบันต่างๆ เปลี่ยนแปลงจนทำให้วิถีชีวิตมีความลำบากมาก ขึ้น ทั้งหมดเกิดขึ้นด้วยสาเหตุเชิงซ้อนในระบบ นิเวศน์ธรรมชาติและนิเวศน์มนุษย์ซึ่งกันและกัน

3 ความพยายามในการแก้ไขปัญหา : ทำได้น้อยดู เสมือนยิ่งแก้ยิ่งเพิ่มปัญหา เพราะ อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์ การพัฒนา เศรษฐกิจและความทันสมัยที่ทำให้ประเทศ / สังคม / ผู้คน ที่ได้เปรียบ ดำรงความได้เปรียบบน การสูญเสียของผู้เสียเปรียบและของ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การบริหารจัดการ เป็น แบบรวมศูนย์อยู่ภายใต้รัฐ มีการแยกส่วนใช้การ จัดการแบบมิติเดียว ภาคประชาชน, องค์กรเอกชน, ชุมชน และ สถาบันทางสังคมมีการแตกตัวมากขึ้นและมีความ ขัดแย้งกับรัฐมากขึ้น ขาดความรู้ที่แท้จริง ( ความรู้ที่มีเป็นแบบแยกส่วน ทั้งในแง่ของคำอธิบายสภาพปัญหา ผู้อธิบายและ ในแง่ของวิธีการแก้ไขและจัดการ )

4 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ต้องแก้ปัญหาเรื่องที่ทำกินก่อน ต้องหาระบบการผลิตที่ ได้อาหาร + พอได้เงิน บ้าง + ไม่กระทบนิเวศ โดยคำนึงถึงศักยภาพและข้อจำกัดของ ฐาน ทรัพยากร / นิเวศและตลาด ถ้าระบบผลิตมีข้อจำกัด ต้องหาอาชีพทางเลือก ที่ไม่กระทบนิเวศ ต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริโภคที่ลดค่าใช้จ่าย ฟุ่มเฟือย เป็นภัยต่อสุขภาพ ต้องรื้อฟื้นระบบการบริหารจัดการ ของชุมชน อบต. และหน่วยงาน ยึดแนว เศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง


ดาวน์โหลด ppt การจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและวิถีชีวิต การจัดการ แบบมีส่วน ร่วม การจัดการ แบบมีส่วน ร่วม ความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google