งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แท่งเชื้อเพลิงชีวมวล (WoodPellets&Briquettes ) “ ปัญหาอยู่ที่การเมือง ไม่ใช่ปัญหาเชิงเทคนิคหรือ เศรษฐศาสตร์ ” หากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน หมุนเวียนยังคงสูงกว่าพลังงานจากถ่านหิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แท่งเชื้อเพลิงชีวมวล (WoodPellets&Briquettes ) “ ปัญหาอยู่ที่การเมือง ไม่ใช่ปัญหาเชิงเทคนิคหรือ เศรษฐศาสตร์ ” หากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน หมุนเวียนยังคงสูงกว่าพลังงานจากถ่านหิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แท่งเชื้อเพลิงชีวมวล (WoodPellets&Briquettes ) “ ปัญหาอยู่ที่การเมือง ไม่ใช่ปัญหาเชิงเทคนิคหรือ เศรษฐศาสตร์ ” หากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน หมุนเวียนยังคงสูงกว่าพลังงานจากถ่านหิน รัฐบาลก็ต้องมี หน้าที่ชดเชยต้นทุนให้บ้าง เพราะถือว่า ( ก ) ไม่เป็นพิษต่อ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ( ข ) สร้างรายได้ให้กับผู้ขาย เชื้อเพลิงในท้องถิ่น และ ( ค ) สร้างงานจำนวนมาก เป็นต้น

2 เป้าหมายที่ตั้งโรงผลิต แท่งเชื้อเพลิง  กลุ่มภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัดตั้งโรงผลิต แท่งเชื้อเพลิง รวม 4 แห่ง

3  ตำแหน่งที่ตั้งสวนป่า  ประสานงานที่ดิน / ป่าไม้ ( ระดับอำเภอ หรือจังหวัด  สำรวจชีวมวล  กำหนดพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้ โตเร็ว  ประสานงาน อำเภอ อบต. ผู้นำชุมชน ผู้นำเกษตรกรฯ  สร้างความเชื่อมั่น สร้างความร่วมมือ ทัศนศึกษา / ดูงาน  ทำบันทึกข้อตกลงร่วมงาน ทำสัญญา ประชาคม  ประชาสัมพันธ์วิทยุชุมชน ส่งเสริมปลูก ฯ ตตำแหน่งที่ตั้งสวนป่า ปประสานงานที่ดิน / ป่าไม้ ( ระดับอำเภอ หรือจังหวัด สสำรวจชีวมวล กกำหนดพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้ โตเร็ว ปประสานงาน อำเภอ อบต. ผู้นำชุมชน ผู้นำเกษตรกรฯ สสร้างความเชื่อมั่น สร้างความร่วมมือ ทัศนศึกษา / ดูงาน ททำบันทึกข้อตกลงร่วมงาน ทำสัญญา ประชาคม ปประชาสัมพันธ์วิทยุชุมชน ส่งเสริมปลูก ฯ โรงผลิตแท่งเชื้อเพลิง กำลังผลิตวันละ 8 ตัน ใช้ วัตถุดิบไม้สดวันละ 12 ตัน ขั้นตอนสำรวจและสร้างมวลชนสัมพันธ์ เพื่อ ตั้งโรงผลิตแท่งเชื้อเพลิง เวลาทำงาน 3 เดือน

4

5 การขนพืชพลังงานของเกษตรกร ในชุมชน ราคาขายไม้คละขนาด ณ ท้องที่ อ. บุณฑริก จ. อุบลฯ ตันละ 450 บาท

6 Wood pellets model

7

8 Cost of production

9 (ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก) รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10

11

12

13

14 Demand for Eucalyptus wood 10 million ton/year (2010)

15 The export price for Eucalyptus chips going to Japan settled at the same level as in the 1H/09 and 2008. Softwood chip export prices for chips shipped from Portland, Victoria fell US$19/BDU to US$140.50/BDU (US$129/odmt) in the 1H/09. Australian softwood chips were close to the lowest cost chips delivered to Japan in the 2Q/09, only slightly higher than the price for Douglas-fir chips from the US. Radiata pine from New Zealand and spruce-pine-fir chips from Canada are currently the highest cost fiber delivered to Japanese pulp mills. Australia: Wood Chip Exports Decrease in 2009 (http://www.fordaq.com/fordaq/news/Australia_Japan_export_woodchi ps_eucalyptus_pulp_20964.html)

16 Biomass Briquettes Model Heat content (RFD, 1997) -Charcoal from Legume spp ~ 7,391 cal / gm. -Fuel wood from Legume spp ~ 4,721 cal / gm. -Briquette from Bagasse ~ 3,172 cal / gm. -Briquette from Bagasse : coconut husk ~ 2,975 cal / gm. (1:2) 1 FAMILY 10 Rai 160 Fam 1,000 Rai 30,000 t/a15,000 t/a10,500 t/a X 3,000 Baht/t = 31.5 Mil – Baht/a Green BiomassDry Biomass B – briquettes and pellet Green Biomass 300 t/a Price 500 Baht/ton Income 150,000 Baht Dry Biomass 150 t/a Biomass pellet and briquettes 105 t/a Price 3,000 Baht/t Income 315,000 Baht/t Dry 10 days Biomass Briquette for Thailand

17

18 Green energy a key saving for electricity two harvests per year Reaches 4 meters in height 55 tons / ha / yr (9 tons / Rai / yr) Grass 1.15 kg = 1 kWh of Electricity 1,140 Rai / 1 MW (183 ha / 1 MW) LHV of Grass = 2.629 Kcal / kg with 25% humidity Advantages propagated easily easy to cut drought – resistant palatable for livestock grows very fast similar to wood pellets yields 30-55 tons / a (Dry Biomass) Eucalyptus tree (Fast growing Biomass) Advantages 7 years to reach a size worth telling 7.5 tons a year to 20.0 tons / a (Dry Biomass) Cellulose and charcoal Napier grass (Pennisetum purpureum) Elephant grass King grass Sudan grass


ดาวน์โหลด ppt แท่งเชื้อเพลิงชีวมวล (WoodPellets&Briquettes ) “ ปัญหาอยู่ที่การเมือง ไม่ใช่ปัญหาเชิงเทคนิคหรือ เศรษฐศาสตร์ ” หากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน หมุนเวียนยังคงสูงกว่าพลังงานจากถ่านหิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google