งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แท่งเชื้อเพลิงชีวมวล(WoodPellets&Briquettes)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แท่งเชื้อเพลิงชีวมวล(WoodPellets&Briquettes)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แท่งเชื้อเพลิงชีวมวล(WoodPellets&Briquettes)
“ปัญหาอยู่ที่การเมือง ไม่ใช่ปัญหาเชิงเทคนิคหรือเศรษฐศาสตร์” หากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนยังคงสูงกว่าพลังงานจากถ่านหิน รัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ชดเชยต้นทุนให้บ้าง เพราะถือว่า (ก) ไม่เป็นพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (ข) สร้างรายได้ให้กับผู้ขายเชื้อเพลิงในท้องถิ่น และ (ค) สร้างงานจำนวนมาก เป็นต้น

2 เป้าหมายที่ตั้งโรงผลิตแท่งเชื้อเพลิง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดตั้งโรงผลิตแท่งเชื้อเพลิง รวม 4 แห่ง

3 ขั้นตอนสำรวจและสร้างมวลชนสัมพันธ์ เพื่อตั้งโรงผลิตแท่งเชื้อเพลิง
ตำแหน่งที่ตั้งสวนป่า ประสานงานที่ดิน/ป่าไม้(ระดับอำเภอหรือจังหวัด สำรวจชีวมวล กำหนดพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้โตเร็ว ประสานงาน อำเภอ อบต. ผู้นำชุมชน ผู้นำเกษตรกรฯ สร้างความเชื่อมั่น สร้างความร่วมมือ ทัศนศึกษา/ดูงาน ทำบันทึกข้อตกลงร่วมงาน ทำสัญญาประชาคม ประชาสัมพันธ์วิทยุชุมชน ส่งเสริมปลูกฯ เวลาทำงาน 3 เดือน โรงผลิตแท่งเชื้อเพลิง กำลังผลิตวันละ 8 ตัน ใช้วัตถุดิบไม้สดวันละ 12 ตัน

4

5 การขนพืชพลังงานของเกษตรกรในชุมชน
ราคาขายไม้คละขนาด ณ ท้องที่ อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ ตันละ 450 บาท

6 Wood pellets model

7

8 Cost of production

9 (ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก) รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10

11

12

13

14 Demand for Eucalyptus wood 10 million ton/year (2010)

15 Australia: Wood Chip Exports Decrease in 2009
The export price for Eucalyptus chips going to Japan settled at the same level as in the 1H/09 and Softwood chip export prices for chips shipped from Portland, Victoria fell US$19/BDU to US$140.50/BDU (US$129/odmt) in the 1H/09. Australian softwood chips were close to the lowest cost chips delivered to Japan in the 2Q/09, only slightly higher than the price for Douglas-fir chips from the US. Radiata pine from New Zealand and spruce-pine-fir chips from Canada are currently the highest cost fiber delivered to Japanese pulp mills. (http://www.fordaq.com/fordaq/news/Australia_Japan_export_woodchips_eucalyptus_pulp_20964.html)

16 Biomass Briquettes Model
Biomass Briquette for Thailand Biomass Briquettes Model Heat content (RFD, 1997) Charcoal from Legume spp ~ 7,391 cal / gm. Fuel wood from Legume spp ~ 4,721 cal / gm. Briquette from Bagasse ~ 3,172 cal / gm. Briquette from Bagasse : coconut husk ~ 2,975 cal / gm. (1:2) Biomass pellet and briquettes 105 t/a Green Biomass 300 t/a 1 FAMILY 10 Rai Dry Biomass 150 t/a Dry 10 days Price 3,000 Baht/t Income 315,000 Baht/t Price 500 Baht/ton Income 150,000 Baht B – briquettes and pellet Green Biomass Dry Biomass 160 Fam 1,000 Rai 30,000 t/a 15,000 t/a 10,500 t/a X 3,000 Baht/t = 31.5 Mil – Baht/a

17

18 Green energy a key saving for electricity two harvests per year Reaches 4 meters in height 55 tons / ha / yr (9 tons / Rai / yr) Grass 1.15 kg = 1 kWh of Electricity 1,140 Rai / 1 MW (183 ha / 1 MW) LHV of Grass = Kcal / kg with 25% humidity Napier grass (Pennisetum purpureum) Elephant grass King grass Sudan grass Advantages propagated easily easy to cut drought – resistant palatable for livestock grows very fast similar to wood pellets yields tons / a (Dry Biomass) Eucalyptus tree (Fast growing Biomass) Advantages 7 years to reach a size worth telling 7.5 tons a year to 20.0 tons / a (Dry Biomass) Cellulose and charcoal


ดาวน์โหลด ppt แท่งเชื้อเพลิงชีวมวล(WoodPellets&Briquettes)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google