งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( ส ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ ทรัพยากร ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บอกวัตถุประสงค์และวิธีการ จัดสรรทรัพยากร

3 การบริหารจัดการทรัพยากร
การผลิต การบริโภค การบริการ ทรัพยากร

4 การผลิต (Production) กระบวนการเปลี่ยนแปลง หรือแปรรูปปัจจัยการผลิต
ให้เป็นผลผลิต

5 สิ่งที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ
ปัจจัยการผลิต สิ่งที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ

6 ปัจจัยการผลิต (Inputs)
กระบวนการผลิต (Process) ผลผลิต (Outputs)

7 การผลิตสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่สนองความต้องการของผู้บริโภค
การบริการ การผลิตสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่สนองความต้องการของผู้บริโภค

8 การบริการ - การเงิน - การวิจัย - การโฆษณา - ที่พัก - ความงาม ส่วนบุคคล
ส่วนธุรกิจ - การเงิน - การวิจัย - การโฆษณา - ที่พัก - ความงาม

9 ทบทวน …. 1. กระบวนการแปรรูปปัจจัยการผลิต
ให้เป็นผลผลิต เรียกว่า การผลิต …. 2. การผลิตเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ ด้านวัตถุโดยไม่เกี่ยวข้องกับการให้ บริการ

10 …. 3. ปัจจัยการผลิต หมายถึง องค์ประกอบ
ที่ใช้ผลิตสินค้าและบริการโดยผ่าน กระบวนการผลิต …. 4. ผู้ผลิต คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการผลิต สินค้าเพื่อขายให้ได้กำไรสูงสุด …. 5. ผลตอบแทนของที่ดิน คือ กำไรสูงสุด

11 …. 6. ที่ดิน แรงงาน ทุนและผู้ประกอบการ
ถือเป็นปัจจัยการผลิต …. 7. หมอและพยาบาล จัดเป็นแรงงาน ที่มีฝีมือ …. 8. สินค้าที่ผลิตแล้วนำไปใช้เพื่อบริโภค โดยไม่ใช้เพื่อผลิตต่อ เรียกว่า สินค้า ทุน

12 เฉลย …. 1. กระบวนการแปรรูปปัจจัยการผลิต ให้เป็นผลผลิต เรียกว่า การผลิต
…. 2. การผลิตเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ ด้านวัตถุโดยไม่เกี่ยวข้องกับการให้ บริการ 2. การผลิตเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน วัตถุและและให้บริการต่างๆ

13 …. 3. ปัจจัยการผลิต หมายถึง องค์ประกอบ
ที่ใช้ผลิตสินค้าและบริการโดยผ่าน กระบวนการผลิต …. 4. ผู้ผลิต คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการผลิต สินค้าเพื่อขายให้ได้กำไรสูงสุด …. 5. ผลตอบแทนของที่ดิน คือ กำไรสูงสุด 5. ผลตอบแทนของที่ดิน คือ ค่าเช่า

14 …. 6. ที่ดิน แรงงาน ทุนและผู้ประกอบการ
ถือเป็นปัจจัยการผลิต …. 7. หมอและพยาบาล จัดเป็นแรงงาน ที่มีฝีมือ …. 8. สินค้าที่ผลิตแล้วนำไปใช้เพื่อบริโภค โดยไม่ใช้เพื่อผลิตต่อ เรียกว่า สินค้า ทุน


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google