งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การบริหาร จัดการ ทรัพยากร การบริหาร จัดการ ทรัพยากร ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การบริหาร จัดการ ทรัพยากร การบริหาร จัดการ ทรัพยากร ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การบริหาร จัดการ ทรัพยากร การบริหาร จัดการ ทรัพยากร ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( ส 33101 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เศรษฐศาสตร์

2 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง บอกวัตถุประสงค์และวิธีการ จัดสรรทรัพยากร บอกวัตถุประสงค์และวิธีการ จัดสรรทรัพยากร

3 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การบริหารจัดการทรัพยากร การ ผลิต การบริการการบริการ ทรัพยากรทรัพยากร การบริโภคการบริโภค

4 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การผลิต (Production) การผลิต (Production) กระบวนการเปลี่ยนแปลง หรือแปรรูปปัจจัยการผลิต ให้เป็นผลผลิต กระบวนการเปลี่ยนแปลง หรือแปรรูปปัจจัยการผลิต ให้เป็นผลผลิต

5 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ปัจจัยการผลิต สิ่งที่ใช้ในการ ผลิตสินค้าและ บริการ

6 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ปัจจัยการผลิต (Inputs) กระบวนการผลิต (Process) ผลผลิต (Outputs)

7 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การบริการ การผลิตสิ่งที่จับ ต้องไม่ได้ แต่สนองความ ต้องการของ ผู้บริโภค การผลิตสิ่งที่จับ ต้องไม่ได้ แต่สนองความ ต้องการของ ผู้บริโภค

8 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การบริการ ส่วน บุคคล ส่วนธุรกิจส่วนธุรกิจ - การเงิน - ที่พัก - ความงาม - การวิจัย - การโฆษณา

9 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ทบทวน …. 1. กระบวนการแปรรูป ปัจจัยการผลิต ให้เป็นผลผลิต เรียกว่า การผลิต …. 1. กระบวนการแปรรูป ปัจจัยการผลิต ให้เป็นผลผลิต เรียกว่า การผลิต …. 2. การผลิตเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ ด้านวัตถุโดยไม่เกี่ยวข้องกับการให้ บริการ …. 2. การผลิตเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ ด้านวัตถุโดยไม่เกี่ยวข้องกับการให้ บริการ

10 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี …. 3. ปัจจัยการผลิต หมายถึง องค์ประกอบ ที่ใช้ผลิตสินค้าและ บริการโดยผ่าน กระบวนการผลิต …. 3. ปัจจัยการผลิต หมายถึง องค์ประกอบ ที่ใช้ผลิตสินค้าและ บริการโดยผ่าน กระบวนการผลิต …. 4. ผู้ผลิต คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการผลิต สินค้าเพื่อขายให้ได้กำไรสูงสุด …. 4. ผู้ผลิต คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการผลิต สินค้าเพื่อขายให้ได้กำไรสูงสุด …. 5. ผลตอบแทนของที่ดิน คือ กำไรสูงสุด

11 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี …. 6. ที่ดิน แรงงาน ทุนและ ผู้ประกอบการ ถือเป็นปัจจัยการผลิต …. 6. ที่ดิน แรงงาน ทุนและ ผู้ประกอบการ ถือเป็นปัจจัยการผลิต …. 7. หมอและพยาบาล จัดเป็นแรงงาน ที่มีฝีมือ …. 7. หมอและพยาบาล จัดเป็นแรงงาน ที่มีฝีมือ …. 8. สินค้าที่ผลิตแล้วนำไปใช้เพื่อบริโภค โดยไม่ใช้เพื่อผลิตต่อ เรียกว่า สินค้า ทุน …. 8. สินค้าที่ผลิตแล้วนำไปใช้เพื่อบริโภค โดยไม่ใช้เพื่อผลิตต่อ เรียกว่า สินค้า ทุน

12 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เฉลย …. 1. กระบวนการแปรรูป ปัจจัยการผลิต ให้เป็นผลผลิต เรียกว่า การผลิต …. 1. กระบวนการแปรรูป ปัจจัยการผลิต ให้เป็นผลผลิต เรียกว่า การผลิต …. 2. การผลิตเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ ด้านวัตถุโดยไม่เกี่ยวข้องกับการให้ บริการ …. 2. การผลิตเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ ด้านวัตถุโดยไม่เกี่ยวข้องกับการให้ บริการ 2. การผลิตเป็นการ เปลี่ยนแปลงทั้งด้าน วัตถุและและให้บริการ ต่างๆ 2. การผลิตเป็นการ เปลี่ยนแปลงทั้งด้าน วัตถุและและให้บริการ ต่างๆ

13 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี …. 3. ปัจจัยการผลิต หมายถึง องค์ประกอบ ที่ใช้ผลิตสินค้าและ บริการโดยผ่าน กระบวนการผลิต …. 3. ปัจจัยการผลิต หมายถึง องค์ประกอบ ที่ใช้ผลิตสินค้าและ บริการโดยผ่าน กระบวนการผลิต …. 4. ผู้ผลิต คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการผลิต สินค้าเพื่อขายให้ได้กำไรสูงสุด …. 4. ผู้ผลิต คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการผลิต สินค้าเพื่อขายให้ได้กำไรสูงสุด …. 5. ผลตอบแทนของที่ดิน คือ กำไรสูงสุด 5. ผลตอบแทนของ ที่ดิน คือ ค่าเช่า

14 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี …. 6. ที่ดิน แรงงาน ทุนและ ผู้ประกอบการ ถือเป็นปัจจัยการผลิต …. 6. ที่ดิน แรงงาน ทุนและ ผู้ประกอบการ ถือเป็นปัจจัยการผลิต …. 7. หมอและพยาบาล จัดเป็นแรงงาน ที่มีฝีมือ …. 7. หมอและพยาบาล จัดเป็นแรงงาน ที่มีฝีมือ …. 8. สินค้าที่ผลิตแล้วนำไปใช้เพื่อบริโภค โดยไม่ใช้เพื่อผลิตต่อ เรียกว่า สินค้า ทุน …. 8. สินค้าที่ผลิตแล้วนำไปใช้เพื่อบริโภค โดยไม่ใช้เพื่อผลิตต่อ เรียกว่า สินค้า ทุน


ดาวน์โหลด ppt ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การบริหาร จัดการ ทรัพยากร การบริหาร จัดการ ทรัพยากร ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google