งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2 3 ผลตอบแทน 4 ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ( ค่าเช่า, ดอกเบี้ย, ค้าจ้าง, กำไร ) ปัจจัยการผลิต ( ที่ดิน, ทุน, แรงงาน, ผู้ประกอบการ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2 3 ผลตอบแทน 4 ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ( ค่าเช่า, ดอกเบี้ย, ค้าจ้าง, กำไร ) ปัจจัยการผลิต ( ที่ดิน, ทุน, แรงงาน, ผู้ประกอบการ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1

3 2

4 3 ผลตอบแทน

5 4

6 ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ( ค่าเช่า, ดอกเบี้ย, ค้าจ้าง, กำไร ) ปัจจัยการผลิต ( ที่ดิน, ทุน, แรงงาน, ผู้ประกอบการ ) สินค้าและ บริการ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ สินค้าและบริการ

7 6 ประเภทของระบบเศรษฐกิจ Econo mics Syste m เสรีนิยม Free Enterprise Economics System สังคมนิยม Socialist Economics System ผสม Mixed Economics System

8 7  หรือ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism)  เอกชนมีสิทธิเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต  มีเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  รัฐไม่เข้าไปแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  กิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินไปโดยผ่าน กลไกราคา (Price mechanism) หรือ ระบบ ตลาด ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม

9 8 กลไกราคา (Price mechanism)  ผลิตอะไร ? ราคาสินค้าเป็นตัวจูงใจผู้ผลิต  ผลิตอย่างไร ? เลือกวิธีการผลิตที่ต้นทุนต่ำสุด  ผลิตเพื่อใคร ? รายได้ของบุคคลเป็นตัวกำหนด

10 9 ข้อดี  ให้เสรีภาพในแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามความ สมัครใจ และให้สิทธิเอกชนในการสะสม ทรัพย์สิน  กลไกราคาทำให้การตัดสินใจผลิตสินค้า สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  การแข่งขันโดยเสรีช่วยป้องกันมิให้ ผู้ผลิตหากำไรเกินควร  การแข่งขันทำให้เกิดการปรับปรุงวิธีการ ผลิตอยู่เสมอ ทำให้มีการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

11 10 ข้อเสีย  กิจกรรมบางอย่างใช้กลไกราคาเป็นเครื่องมือ แก้ปัญหาพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจไม่ได้ เช่น สินค้าสาธารณะ  นายทุน หรือผู้มีอิทธิพลทางการเมืองสามารถ เอาเปรียบผู้บริโภคและแรงงาน ทำให้การ กระจายรายได้และการจัดสรรทรัพยากร ไม่ ทั่วถึง  การแข่งขันทำให้รายย่อยไม่สามารถอยู่ใน ตลาดได้ เกิดการผูกขาดจากผู้ผลิตรายใหญ่ มีทุนมากและอำนาจต่อรองสูง ทำให้ราคา สินค้าสูงขึ้น รายได้แรงงานลดลง สวัสดิการสังคมโดยรวมลดลง

12 11 ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม  หรือระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนจาก ส่วนกลาง (Central Planned Economy)  ทรัพยากรของประเทศเป็นของรัฐ  รัฐเป็นผู้วางแผนในการดำเนินกิจกรรมทาง เศรษฐกิจเพื่อตอบปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจ  ไม่ใช้กลไกราคา ราคาถูกกำหนดตาม นโยบายของรัฐ  ไม่เกิดการแข่งขันเสรีเนื่องจากราคาไม่ใช่ สิ่งจูงใจ

13 12 ข้อดี ถ้ารัฐดำเนินการได้มีประสิทธิภาพ จะทำ ให้มีการผลิตสินค้าและบริการเป็น ประโยชน์แก่คนส่วนรวมมากที่สุด ทำ ให้การจัดสรรทรัพยากรและการกระจาย รายได้เป็นธรรม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไป อย่างช้า ๆ และมี เสถียรภาพ การผูกขาดโดยผู้ผลิตแต่ละรายไม่ เกิดขึ้น และไม่มีการแข่งขันเพื่อแสวงหา กำไรสูงสุด ทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกัน

14 13 ข้อเสีย  ขาดแรงจูงใจให้ผลิตเต็มความสามารถ เพราะเอกชนไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สิน  ไม่เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพราะขาดการแข่งขัน  ผู้บริโภคไม่มีเสรีภาพในการเลือกซื้อสินค้า เนื่องจากอยู่ภายใต้ขอบเขตที่รัฐผลิต  อาจก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรไม่มี ประสิทธิภาพ หากผลิตสินค้าที่สังคมไม่ ต้องการ  ไม่ก่อให้เกิดความพอใจสูงสุดแก่สังคม

15 14 ระบบเศรษฐกิจแบบผสม  เอกชนมีสิทธิในการดำเนินกิจกรรมทาง เศรษฐกิจตามความสมัครใจ  รัฐเข้าไปควบคุมกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญ ที่เอกชนไม่ลงทุนเพราะต้องลงทุนมาก และกำไรน้อย เช่น ประปา ไฟฟ้า และผลิต สินค้าสาธารณะ  รัฐดูแลควบคุมให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นไปโดยราบรื่น

16 15 ข้อดี ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าและ บริการได้ตามความพอใจ ธุรกิจมีเสรีภาพในการผลิต และกลไกราคา ทำงานได้ ทำให้เกิดการพัฒนา ลดบทบาททุนนิยม โดยรัฐเข้าไป แทรกแซงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ ประชาชนโดยส่วนรวม และออกกฎหมาย คุ้มครองการเอารัดเอาเปรียบในสังคม

17 16 ข้อเสีย กการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและ อำนาจต่างๆ ขึ้นอยู่กับรัฐบาล ทำ ให้ธุรกิจขาดความมั่นในการลงทุน เนื่องจากมีความเสี่ยงจากความไม่ แน่นอนของนโยบาย

18 17 คำถาม 1. ปัจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้าง จงบอกผลตอบแทนกับการเป็น เจ้าของปัจจัยการผลิตแต่ละชนิด 2. จงอธิบายคำว่า “ ระบบเศรษฐกิจ ” และความสำคัญของระบบเศรษฐกิจ อย่างละเอียด 3. ลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจแต่ละระบบและข้อดี ข้อเสีย 4. ในแต่ละระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยหน่วยเศรษฐกิจอะไรบ้าง แต่ละหน่วยเศรษฐกิจมีหน้าที่อะไร 5. จงแสดงความเห็นว่าทำไมระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์จึงล่มสลาย 6. เหตุใดรัฐจึงต้องเข้ามามีบทบาทและควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 7. ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบใด เหมาะสมหรือไม่ อธิบาย 8. จากความรู้เรื่องระบบเศรษฐกิจ ท่านคิดว่าระบบใดดีที่สุด 9. จงบอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละหน่วยเศรษฐกิจ 10. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาค


ดาวน์โหลด ppt 1 2 3 ผลตอบแทน 4 ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ( ค่าเช่า, ดอกเบี้ย, ค้าจ้าง, กำไร ) ปัจจัยการผลิต ( ที่ดิน, ทุน, แรงงาน, ผู้ประกอบการ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google