งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกงานใน โรงงานอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกงานใน โรงงานอุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกงานใน โรงงานอุตสาหกรรม

2 ข้อมูลทั่วไป 1 บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2 ผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง ผลิตตามฤดูกาล 3 มีการผลิตหน่อไม้เป็นหลัก รองมาเป็นข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน มะเขือเทศ ถั่วงอก ลำไย ผลไม้รวม ถั่วแดง ลิ้นจี่ มะม่วง มะละกอ ฝรั่ง สับปะรด และซุปข้าวโพด 4 ในช่วงที่ได้ลงไปปฏิบัติงานมีการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋อง 5 แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า หัวหน้างานเป็นคนไทย 6 เครื่องจักรในโรงงานจะมี เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวาน (corn cutter) เครื่องปอกสับปะรด เครื่องหั่นวัตถุดิบเป็นลูกเต๋า เครื่องสไลด์แผ่น เครื่องปั่นหยาบ เครื่องคั้นน้ำ หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ถังน้ำล้นในการล้างเมล็ดข้าวโพดหวาน

3 แผนผังโรงงาน

4 ข้าวโพดหวานในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง

5 ข้าวโพดหวานในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง (ต่อ)
ข้าวโพดหวานในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง (ต่อ)

6 ข้าวโพดฝักอ่อนในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง

7 ข้าวโพดฝักอ่อนในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง (ต่อ)

8 ข้าวโพดฝักอ่อนในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง
Product Description and Intended Use

9 บรรจุภัณฑ์ ใช้บรรจุภัณฑ์กระป๋องเปล่าจากบริษัท Stand Can ขนาด A-10, 30-oz, 20-oz และ 15-oz โดยมีผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพทำหน้าที่ศึกษาและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ A-10 30-oz 20-oz 15-oz

10 การฆ่าเชื้อด้วย retort
การตรวจสอบคุณภาพ ระหว่างผลิต การฆ่าเชื้อด้วย retort รับวัตถุดิบ ดูความแก่อ่อน สังเกตลักษณะภายนอกด้วยสายตา(สุ่มตรวจจากต.ย.เทียบกับทั้งหมด คิดเป็นเปอร์เซ็น) ตรวจสอบสิ่งบนเปื้อน (หิน ทราย) ตรวจสอบน้ำหนักตามที่กำหนด สุ่มตรวจสอบน้ำหนักหลังบรรจุ และหลังปิดฝา ตรวจสอบค่าความหวาน ความเค็มของน้ำปรุงด้วย Hand refractometer และค่า pH ด้วย pH meter ในการผลิตทุกขั้นตอนที่ใช้น้ำในการล้าง ลวก และน้ำในการ retort ตรวจสอบหาคลอรีนในน้ำ จดบันทึกเวลา ความดัน ปริมาณคลอรีนในน้ำ อุณหภูมิกระป๋องก่อนและหลังเข้าหม้อ retort มีกราฟแสดงเวลาและอุณหภูมิเพื่อเป็นหลักฐานกำกับการฆ่าเชื้อในแต่ละหม้อ เก็บตัวอย่างกระป๋องที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วมาหา % overlap ตรวจสอบค่า pH ค่าความหวาน ความเค็ม ลักษณะสี เนื้อสัมผัส และรสชาติของผลิตภัณฑ์

11 แผนการกำจัดขยะ

12 แผนผังแสดงตำแหน่งจุดทิ้งขยะนอกโรงงาน

13 แผนการบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำเสีย
บ่อเติมจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ บ่อตกตะกอนเพื่อให้สารอินทรีย์ที่ถูกย่อยตกตะกอนสู่ก้นบ่อ บ่อพักน้ำก่อนให้ปั๊มสู่แทงค์ใหญ่ระบายน้ำเสียสู่นอกโรงงาน ทั้ง 7 บ่อใช้ระบบนิเวศวิทยาให้ซึมลงดิน และระเหยสู่บรรยากาศ เป็นการไหลแบบท่อน้ำล้น จนได้น้ำที่ผ่านการบำบัด

14 แผนการจัดระบบน้ำประปาและการตรวจสอบน้ำ

15 แผนการจัดระบบน้ำประปาและการตรวจสอบน้ำ (ต่อ)
แผนการจัดระบบน้ำประปาและการตรวจสอบน้ำ (ต่อ)

16 แผนการจัดระบบน้ำประปาและการตรวจสอบน้ำ การตรวจคุณภาพน้ำ

17 มาตรฐานสภาพแวดล้อมของโรงงาน
1 บริเวณรอบๆ อาคารผลิต มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้มีหญ้าและต้นไม้ขึ้นสูง 2 มีกรออกแบบภายในอาคารสถานที่ สายการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์ส่งออกมีการจัดแยกเป็นสัดส่วน เพื่อลดการปนเปื้อนข้ามของผลิตภัณฑ์ 3 บริเวณภายในอาคารผลิตออกแบบให้โล่ง โปร่ง โดยใช้มุ้งลวดปิดล้อมป้องกันแมลงและให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ช่วยระบายความร้อนภายในอาคาร 4 น้ำที่ใช้ในการผลิตในการควบคุมโดยมีการผลิตน้ำให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท มีการตรวจสอบทั้งก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และภายหลังการผลิต 5 เครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดมีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและแผนการตรวจเช็คเครื่องจักรรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้อง และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 6 มีสิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงาน เช่น อ่างล้างมือ อ่างล้างเท้าก่อนเข้าสู่สายการผลิต และบริเวณหน้าห้องสุขา มีโรงอาหารขายข้าวราคาถูกแยกเฉพาะสำหรับพนักงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน

18 นางสาวรติกร บัวคำ 4813113 นางสาววราภรณ์ ต๊ะสุ 4813115
จบการนำเสนอ Thank You ! นางสาวรติกร บัวคำ นางสาววราภรณ์ ต๊ะสุ


ดาวน์โหลด ppt การฝึกงานใน โรงงานอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google