งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ย แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว นาปี ปีการผลิต 2557/ 58 ที่มีหนี้เงินกู้คงเหลือเพื่อ การผลิตข้าวนาปี จำนวน 3,570,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ย แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว นาปี ปีการผลิต 2557/ 58 ที่มีหนี้เงินกู้คงเหลือเพื่อ การผลิตข้าวนาปี จำนวน 3,570,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ย แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว นาปี ปีการผลิต 2557/ 58 ที่มีหนี้เงินกู้คงเหลือเพื่อ การผลิตข้าวนาปี จำนวน 3,570,000 ราย

3 การลดดอกเบี้ย ไม่เกิน 6 เดือน วงเงินสินเชื่อที่ได้รับการช่วยเหลือ เกษตรกรที่มีหนี้คงเหลือรายละไม่ เกิน 5 หมื่นบาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ สถาบันการเงินแทนเกษตรกรใน อัตราร้อยละ 3 บาท / ปี ( ระยะเวลา ชดเชยไม่เกิน 6 เดือน ) วงเงิน 2,292 ล้านบาท เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับความ ช่วยเหลือในการลดต้นทุนการผลิต มีเงินเพื่อการดำรงชีพเพิ่มขึ้น เกิด การใช้จ่ายและการหมุนเวียนเข้าสู้ ระบบเศรษฐกิจ

4 สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ( ผู้ปลูกข้าว ) จำนวนไม่ เกิน 1,000,000 ราย เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ย แก่สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ( ผู้ปลูกข้าว )

5 การลดดอกเบี้ย ไม่เกิน 6 เดือน วงเงินสินเชื่อใหม่และ / หรือ สินเชื่อเก่า ที่มีมูลหนี้คงเหลือรายละ ไม่เกิน 5 หมื่นบาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิก ในอัตราร้อยละ 3 บาท / ปี ( ระยะเวลา ชดเชยไม่เกิน 6 เดือน ) - สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ( ผู้ ปลูกข้าว ) จะได้รับ ความช่วยเหลือในการลดต้นทุน การผลิต ทำให้มี รายได้จากการประกอบอาชีพ เพิ่มขึ้น ส่งเสริม คุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น - ทำให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่าย ภาคครัวเรือน ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยรวม

6 1. รวบรวมคำขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยของ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เสนอคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 2. ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย ของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 3. จัดประชุม คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด เพื่อ... - กลั่นกรอง / ตรวจสอบ / คุณสมบัติ / หลักเกณฑ์ / เงื่อนไขการ ขอชดเชยดอกเบี้ยให้เป็นไปตามมาตรฯ การ กำหนด - ให้ความเห็นชอบการขอชดเชยดอกเบี้ยของ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

7 4. แจ้งกรมฯ ( รายงานการขอเบิกเงินชดเชย ดอกเบี้ย / ประสานงานกับ ธ. ก. ส. สาขา / สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ) 5. แจ้งผลการอนุมัติของ ธ. ก. ส. ให้ คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด และ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร..............................


ดาวน์โหลด ppt เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ย แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว นาปี ปีการผลิต 2557/ 58 ที่มีหนี้เงินกู้คงเหลือเพื่อ การผลิตข้าวนาปี จำนวน 3,570,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google