งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย วิชัย ยุชังกูล  โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ บ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมีนักเรียน อาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย วิชัย ยุชังกูล  โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ บ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมีนักเรียน อาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นาย วิชัย ยุชังกูล

3

4  โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ บ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมีนักเรียน อาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านไร่เดิม ( ประถมปลาย )  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ. ศ. 2514 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก 24 คน  มีครู 1 คน คือ นายสมพร ไชยะ และทางจังหวัดได้แต่งตั้ง นายปรีชา ภู่กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท  ( ปัจจุบันคือ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ) มารักษาการตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน คือ  1. นายสวิง สีสรรพ์ ( อดีตศึกษาธิการอำเภอบ้าน ไร่ ) จำนวน 25 ไร่  2. นายเจ็ก แห้วเพ็ชร จำนวน 25 ไร่  3. นายเพ็ง เงินทองดี ( อดีตกำนันตำบลบ้านไร่ )  4. นางขุน เงินทองดี จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา

5

6 11. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 22. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐาน การศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล 33. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตาม มาตรฐานวิชาชีพ 44. พัฒนากระบวนการการบริหารจัดการด้วยระบบ บริหารจัดการเชิงคุณภาพ 55. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 66. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา

7  1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล  3. บุคลากรมีความรู้ความสารถตามมาตรฐาน วิชาชีพ  4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบบริหาร จัดการเชิงคุณภาพ  5. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง  6. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนมีส่วน ร่วม

8  โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนแห่งการ เรียนรู้  มีคุณภาพตามมาตรฐานเทียบเคียง มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน

9

10


ดาวน์โหลด ppt นาย วิชัย ยุชังกูล  โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ บ้านไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมีนักเรียน อาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google