งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

2 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

3 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

4 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

5 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

6 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร แผนภูมิแสดงร้อยละของ รพ. ( สธ.) ที่ได้รับการรับรอง คุณภาพมาตรฐาน HA ในแต่ละขั้น จำแนกรายเครือข่ายบริการสุขภาพ ปี 2556 ที่มา : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( สรพ.) ณ 30 ก. ย. 2556, จำนวน 84 รพ. 45 รพ.

7 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ผลการพัฒนา 63 รพ. ปี 2556 Accreditation + Reaccreditation = 45 รพ (54.2%) ปี 2557 Accreditation + Reaccreditation = 63 รพ (75.92%) แผนภูมิแสดงร้อยละของ รพ. ( สธ.) ที่ได้รับการรับรอง คุณภาพมาตรฐาน HA ในแต่ละขั้น จำแนกรายเครือข่ายบริการสุขภาพ ปี 2557 ที่มา : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( สรพ.) ณ 30 ก. ย. 2557, จำนวน 83 รพ.

8 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร การยกระดับโรงพยาบาลจากขั้น 2 สู่ขั้น 3 (20 แห่ง ) 1. ร้อยละ 90 ของสถานบริการผ่าน การประเมินตามมาตรฐาน HA เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 2. การคงสภาพและยกระดับ โรงพยาบาลที่ได้รับการ Accreditation สู่การ Re- accreditation (35 แห่ง )

9 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ระดับเขต ครั้งที่ 1/2558 วัน …………………… ตุลาคม พ. ศ.2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี รายงานผลการดำเนินงาน จัดสรร งบตามเกณฑ์คุณภาพ บริการ ประจำปี 2557

10 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เกณฑ์และน้ำหนักรายเกณฑ์ ปี 57 10 หมายเหตุ : ปชก. UC @ กรกฎาคม 2556 4,335,651 คน ข้อมูลจาก Data center NO เกณฑ์คุณภาพ หน่วย วัด น้ำหนัก รายเกณฑ์ วงเงิน ( บา ท ) 1 คุณภาพโรงพยาบาลรพ. 6 บ. (40%) 26,013,90 6.00 2 คุณภาพการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ ใน 2 โรคเป้าหมาย (URI&Ac.Diarrhea) รพ. 1 บ. (6.67%) 4,335,651.00 3 ความสมบูรณ์การบันทึกเวช ระเบียนผู้ป่วย รพ. 2 บ. (13.33%) 8,671,302.00 4 ผลการพัฒนาเครือข่ายบริการ ระดับจังหวัด 3 เครือข่าย คือ STROKE(2) Stroke Rehab(1) STEMI(1) จังห วัด 4 บ. (26.67%) 17,342,60 4.00 5 ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight) ไม่ เกินร้อยละ 7 รพ. 2 บ. (13.33%) 8,671,302.00 รวม 15 บ. (100%) 65,034,7 65.00

11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 11 จังหวัด ปชก.UC ณ กค.56 ผลการจัดสรรรายเกณฑ์ ( บาท / ปชก.= ผลรวมการจัดสรร รายเกณฑ์ของหน่วยบริการในจังหวัด / ปชก. ในจังหวัด ) รวมงบ จัดสรร ( บาท / ปชก.) ผล การ พัฒน า คุณภ าพ โรงพ ยาบา ล ASU in Ac. Diarrh ea ASU in URI อัตรา ความ สมบูร ณ์ของ การ บันทึก เวช ระเบียน ผล การ พัฒน า เครือ ข่าย : STRO KE ผล การ พัฒน า เครือข่ าย :ST ROKE Reha b ผลการ พัฒนา เครือข่า ย :STE MI ร้อยละ ทารก แรกเกิด น้ำหนัก <2,50 0 กรัม ไม่เกิน ร้อยละ 7 อุดรธานี 1,234,03 56.650.670.892.141.380.971.172.0415.92 สกลนคร 881,9066.250.420.482.152.310.970.781.9915.35 บึงกาฬ 336,1955.920.370.052.162.311.221.172.1115.31 หนองบัว ลำภู 402,0256.160.370.061.901.840.971.172.0814.56 เลย 521,7305.200.850.681.842.311.220.391.8214.30 นครพนม 554,3565.280.240.321.672.310.971.172.0714.04 หนองคาย 405,4045.380.290.201.892.310.731.171.8613.83 เขต 4,335,6 516.000.50 2.00 1.00 2.00 15.0 0

12 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สรุปผลการจัดสรรงบฯ ราย หน่วยบริการ 12 LOEI หน่วยบริการรับ - ส่งต่อ PopUC ณ กค.56 (1) งบที่จัดสรร ( บาท ) -(2)- เฉลี่ยบาท / ปชก.UC. (3)=(2)/(1) รพ. วังสะพุง 90,102 1,618,661.50 17.96 รพ. ภูหลวง 20,436 359,151.20 17.57 รพร. ด่านซ้าย 43,135 661,104.20 15.33 รพ. เลย 94,625 1,418,131.20 14.99 รพ. เอราวัณ 32,533 454,535.10 13.97 รพ. นาด้วง 22,531 312,257.30 13.86 รพ. ผาขาว 34,007 454,203.60 13.36 รพ. ภูกระดึง 48,203 619,867.40 12.86 รพ. เชียงคาน 48,781 597,412.80 12.25 รพ. ปากชม 34,952 403,258.90 11.54 รพ. ท่าลี่ 23,209 267,236.00 11.51 รพ. นาแห้ว 9,129 92,545.60 10.14 รพ. ภูเรือ 18,360 186,125.20 10.14 รพ. ค่ายศรีสองรัก 1,727 13,780.40 7.98 รวมจังหวัดเลย 521,730 7,458,270 14.30

13 คะแนนคุณภาพโรงพยาบาล ปี 2557 13 ** มติ คทง. พัฒนาคุณภาพฯ การประชุม E- Meeting 23 กค.57**

14 มติที่ประชุม อปสข. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 พ. ย.2557 อนุมัติงบประมาณ จากบริการผู้ป่วยในทั่วไป จาก Global budget ระดับเขต จำนวน 15 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ์ (4,304,200 คน ณ 31 กรกฎาคม 2557) จำนวนเงิน 64,563,000.00 บาท เพื่อนำมาจัดสรร ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการระดับ ผลลัพธ์หน่วยบริการรับส่งต่อ ( เฉพาะที่รับผิดชอบปชก. ที่ ลงทะเบียน )

15 เกณฑ์และน้ำหนักรายเกณฑ์ ปี 58 15 NONO เกณฑ์คุณภาพ หน่วย วัด น้ำหนัก รายเกณฑ์ วงเงิน ( บา ท ) 1 คุณภาพโรงพยาบาล -HA -LA รพ. HA 6 บ. LA 1 บ. 25,825,20 0.00 4,304,200.00 2 คุณภาพการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ ใน 2 โรคเป้าหมาย (URI&Ac.Diarrhea) รพ. 2 บ. 8,608,400.00 3 ความสมบูรณ์การบันทึกเวช ระเบียนผู้ป่วย รพ. Implement ( ยังไม่วัด ) 4 ผลการพัฒนาเครือข่ายบริการ ระดับจังหวัด 3 เครือข่าย คือ STROKE(2) Stroke Rehab(1) STEMI(1) จังห วัด 4 บ. 17,216,80 0.00 5 ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight) ไม่ เกินร้อยละ 7 รพ. 2 บ.2 บ. 8,608,400.00 รวม 15 บ. 64,563,0 00.00 (15 บาท )


ดาวน์โหลด ppt ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google