งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

2 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

3 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

4 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

5 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

6 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร แผนภูมิแสดงร้อยละของ รพ. ( สธ.) ที่ได้รับการรับรอง คุณภาพมาตรฐาน HA ในแต่ละขั้น จำแนกรายเครือข่ายบริการสุขภาพ ปี 2556 ที่มา : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( สรพ.) ณ 30 ก. ย. 2556, จำนวน 84 รพ. 45 รพ.

7 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ผลการพัฒนา 63 รพ. ปี 2556 Accreditation + Reaccreditation = 45 รพ (54.2%) ปี 2557 Accreditation + Reaccreditation = 63 รพ (75.92%) แผนภูมิแสดงร้อยละของ รพ. ( สธ.) ที่ได้รับการรับรอง คุณภาพมาตรฐาน HA ในแต่ละขั้น จำแนกรายเครือข่ายบริการสุขภาพ ปี 2557 ที่มา : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( สรพ.) ณ 30 ก. ย. 2557, จำนวน 83 รพ.

8 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร การยกระดับโรงพยาบาลจากขั้น 2 สู่ขั้น 3 (20 แห่ง ) 1. ร้อยละ 90 ของสถานบริการผ่าน การประเมินตามมาตรฐาน HA เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 2. การคงสภาพและยกระดับ โรงพยาบาลที่ได้รับการ Accreditation สู่การ Re- accreditation (35 แห่ง )

9 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ระดับเขต ครั้งที่ 1/2558 วัน …………………… ตุลาคม พ. ศ.2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี รายงานผลการดำเนินงาน จัดสรร งบตามเกณฑ์คุณภาพ บริการ ประจำปี 2557

10 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เกณฑ์และน้ำหนักรายเกณฑ์ ปี หมายเหตุ : ปชก. กรกฎาคม ,335,651 คน ข้อมูลจาก Data center NO เกณฑ์คุณภาพ หน่วย วัด น้ำหนัก รายเกณฑ์ วงเงิน ( บา ท ) 1 คุณภาพโรงพยาบาลรพ. 6 บ. (40%) 26,013, คุณภาพการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ ใน 2 โรคเป้าหมาย (URI&Ac.Diarrhea) รพ. 1 บ. (6.67%) 4,335, ความสมบูรณ์การบันทึกเวช ระเบียนผู้ป่วย รพ. 2 บ. (13.33%) 8,671, ผลการพัฒนาเครือข่ายบริการ ระดับจังหวัด 3 เครือข่าย คือ STROKE(2) Stroke Rehab(1) STEMI(1) จังห วัด 4 บ. (26.67%) 17,342, ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight) ไม่ เกินร้อยละ 7 รพ. 2 บ. (13.33%) 8,671, รวม 15 บ. (100%) 65,034,

11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 11 จังหวัด ปชก.UC ณ กค.56 ผลการจัดสรรรายเกณฑ์ ( บาท / ปชก.= ผลรวมการจัดสรร รายเกณฑ์ของหน่วยบริการในจังหวัด / ปชก. ในจังหวัด ) รวมงบ จัดสรร ( บาท / ปชก.) ผล การ พัฒน า คุณภ าพ โรงพ ยาบา ล ASU in Ac. Diarrh ea ASU in URI อัตรา ความ สมบูร ณ์ของ การ บันทึก เวช ระเบียน ผล การ พัฒน า เครือ ข่าย : STRO KE ผล การ พัฒน า เครือข่ าย :ST ROKE Reha b ผลการ พัฒนา เครือข่า ย :STE MI ร้อยละ ทารก แรกเกิด น้ำหนัก <2,50 0 กรัม ไม่เกิน ร้อยละ 7 อุดรธานี 1,234, สกลนคร 881, บึงกาฬ 336, หนองบัว ลำภู 402, เลย 521, นครพนม 554, หนองคาย 405, เขต 4,335,

12 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สรุปผลการจัดสรรงบฯ ราย หน่วยบริการ 12 LOEI หน่วยบริการรับ - ส่งต่อ PopUC ณ กค.56 (1) งบที่จัดสรร ( บาท ) -(2)- เฉลี่ยบาท / ปชก.UC. (3)=(2)/(1) รพ. วังสะพุง 90,102 1,618, รพ. ภูหลวง 20, , รพร. ด่านซ้าย 43, , รพ. เลย 94,625 1,418, รพ. เอราวัณ 32, , รพ. นาด้วง 22, , รพ. ผาขาว 34, , รพ. ภูกระดึง 48, , รพ. เชียงคาน 48, , รพ. ปากชม 34, , รพ. ท่าลี่ 23, , รพ. นาแห้ว 9,129 92, รพ. ภูเรือ 18, , รพ. ค่ายศรีสองรัก 1,727 13, รวมจังหวัดเลย 521,730 7,458,

13 คะแนนคุณภาพโรงพยาบาล ปี ** มติ คทง. พัฒนาคุณภาพฯ การประชุม E- Meeting 23 กค.57**

14 มติที่ประชุม อปสข. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 พ. ย.2557 อนุมัติงบประมาณ จากบริการผู้ป่วยในทั่วไป จาก Global budget ระดับเขต จำนวน 15 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ์ (4,304,200 คน ณ 31 กรกฎาคม 2557) จำนวนเงิน 64,563, บาท เพื่อนำมาจัดสรร ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการระดับ ผลลัพธ์หน่วยบริการรับส่งต่อ ( เฉพาะที่รับผิดชอบปชก. ที่ ลงทะเบียน )

15 เกณฑ์และน้ำหนักรายเกณฑ์ ปี NONO เกณฑ์คุณภาพ หน่วย วัด น้ำหนัก รายเกณฑ์ วงเงิน ( บา ท ) 1 คุณภาพโรงพยาบาล -HA -LA รพ. HA 6 บ. LA 1 บ. 25,825, ,304, คุณภาพการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ ใน 2 โรคเป้าหมาย (URI&Ac.Diarrhea) รพ. 2 บ. 8,608, ความสมบูรณ์การบันทึกเวช ระเบียนผู้ป่วย รพ. Implement ( ยังไม่วัด ) 4 ผลการพัฒนาเครือข่ายบริการ ระดับจังหวัด 3 เครือข่าย คือ STROKE(2) Stroke Rehab(1) STEMI(1) จังห วัด 4 บ. 17,216, ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight) ไม่ เกินร้อยละ 7 รพ. 2 บ.2 บ. 8,608, รวม 15 บ. 64,563, (15 บาท )


ดาวน์โหลด ppt ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google