งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1061700272  รหัส Smis 8 หลัก : 61012013  รหัส Obec 6 หลัก : 700272  ชื่อสถานศึกษา ( ไทย ) : บ้านไร่วิทยา  ชื่อสถานศึกษา (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1061700272  รหัส Smis 8 หลัก : 61012013  รหัส Obec 6 หลัก : 700272  ชื่อสถานศึกษา ( ไทย ) : บ้านไร่วิทยา  ชื่อสถานศึกษา ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1061700272  รหัส Smis 8 หลัก : 61012013  รหัส Obec 6 หลัก : 700272  ชื่อสถานศึกษา ( ไทย ) : บ้านไร่วิทยา  ชื่อสถานศึกษา ( อังกฤษ ) : Banraiwittaya School  ที่อยู่ : หมู่ที่ 1  ตำบล : บ้านบึง  อำเภอ : บ้านไร่  จังหวัด : อุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์ : 61140 ตราสัญลักษณ์

3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอบ้านไร่รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดิน เรียนและมีนักเรียนอาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน โดย ใช้สถานที่โรงเรียนบ้านไร่เดิม ( ประถมปลาย ) เปิดทำ การสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ. ศ. 2514 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก 24 คน มีครู 1 คน คือ นายสมพร ไชยะ และทางจังหวัดได้ แต่งตั้ง นายปรีชา ภู่กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท ( ปัจจุบันคือ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ) มารักษาการ ตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน คือ 1. นายสวิง สีสรรพ์ ( อดีตศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่ ) จำนวน 25 ไร่ 2. นายเจ็ก แห้วเพ็ชร จำนวน 25 ไร่ 3. นายเพ็ง เงินทองดี ( อดีตกำนันตำบลบ้านไร่ ) 4. นางขุน เงินทองดี จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 54 ตารางว า

4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนแห่งการ เรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานเทียบเคียง มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5 พันธกิจ (Mission) 1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐาน การศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. พัฒนากระบวนการการบริหารจัดการด้วย ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา

6 เป้าประสงค์ (Objective) 1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล 3. บุคลากรมีความรู้ความสารถตามมาตรฐาน วิชาชีพ 4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบบริหาร จัดการเชิงคุณภาพ 5. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง 6. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนมีส่วน ร่วม

7

8  ชื่อ - สกุล นายวิชัย ยุชังกูล  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  วิชาเอก กศ. ม. บริหารการศึกษา  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  โรงเรียน / กลุ่มงาน บ้านไร่วิทยา  e-mail wichai_yu@hotmail.com  หมายเลขโทรศัพท์ 08-3953-6049

9  ชื่อ - สกุล นางวชิราภรณ์ รัตนวงศ์ไชย  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  วิทยฐานะ ชำนาญการ  วิชาเอก กศ. ม. บริหารการศึกษา  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  โรงเรียน / กลุ่มงาน บ้านไร่วิทยา  e-mail wachi_rattana@hotmail.com  หมายเลขโทรศัพท์ 08-7845-7768

10  ชื่อ - สกุล นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  วิทยฐานะ ชำนาญการ  วิชาเอก ศศ. ม. สังคมศึกษา  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  โรงเรียน / กลุ่มงาน บ้านไร่วิทยา  e-mail tom_brw@hotmail.com  หมายเลขโทรศัพท์ 08-1281-0296

11  ชื่อ - สกุล นางรุ่งนภา ธีฆะพร  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  วิทยฐานะ ชำนาญการ  วิชาเอก กศ. ม. คณิตศาสตร์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  โรงเรียน / กลุ่มงาน บ้านไร่วิทยา  e-mail roongtee@hotmail.com  หมายเลขโทรศัพท์ 08-1971-8142

12 The end


ดาวน์โหลด ppt  รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1061700272  รหัส Smis 8 หลัก : 61012013  รหัส Obec 6 หลัก : 700272  ชื่อสถานศึกษา ( ไทย ) : บ้านไร่วิทยา  ชื่อสถานศึกษา (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google