งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ด้วยมูเดิ้ล ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนที่ 44 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ด้วยมูเดิ้ล ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ด้วยมูเดิ้ล ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนที่ 44 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ด้วยมูเดิ้ล ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ด้วยมูเดิ้ล ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนที่ 44 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ด้วยมูเดิ้ล ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนที่ 44 (The Development Learning Management System with MOODLE in Schools under the Border Patrol Police Division 44) ทุนสร้างความพร้อมด้านการวิจัย โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับ สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิเชษฐ เพียรเจริญ อำนาจ สุคนเขตร์ แวซำซูดิน แวดอกอ ร้อยตำรวจเอกมนูญ ทองขาว

2 แรงบันดาลใจ สัญญากับเพื่อนไว้ ( รับปากแล้วต้องทำ ) ความท้าทาย – สถานการณ์ความไม่สงบ – ครูตำรวจตระเวนชายแดนไม่มีประสบการณ์กับการจัดการ เรียนการสอนด้วย LMS – ความขาดแคลนของโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน เช่น ครูผู้สอน ความไม่พร้อมของครู งบประมาณ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ความไม่พร้อมของนักเรียน เป็นต้น

3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อติดตั้งระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วย MOODLE ให้แก่โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวน ชายแดนที่ 44 เพื่อศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบบริหาร จัดการเรียนรู้ด้วย MOODLE เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนเมื่อจัดการเรียน การสอนด้วยระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วย MOODLE

4 วิธีดำเนินการวิจัย 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของระบบ บริหารจัดการเรียนรู้ 2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 1. ระบบบริหารจัดการเรียนรู้มูเดิ้ลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายติดตั้งระบบปฏิบัติการอูบันตู ซอฟท์แวร์บริการด้านเว็บ (Web Server) Apache Web Server ซอฟท์แวร์บริการ ฐานข้อมูล (Database Server) MySQL Database Server และตัวแปลภาษา PHP 2. แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ เรียนรู้แบบมาตรวัดค่า 5 ระดับ โดยยึดเกณฑ์ของลิเกิร์ต 3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้สอนแบบมาตรวัดค่า 5 ระดับ โดยยึดเกณฑ์ของลิเกิร์ต

5 วิธีดำเนินการวิจัย 3. ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ บริหารจัดการเรียนรู้ผ่านแบบประเมินคุณภาพและ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเรียนรู้ 4. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการเรียนรู้ 5. ปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารจัดการเรียนรู้ตามข้อแนะนำของ ผู้เชี่ยวชาญ 6. ฝึกอบรมวิธีการใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนรู้ให้แก่ครู ตำรวจตระเวนชายแดน 7. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้ 8. ครูตำรวจตระเวนชายแดน ประเมินผลความพึงพอใจต่อการ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้ผ่านแบบ ประเมินความพึงพอใจของผู้สอน 9. วิเคราะห์ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน การสอนผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้

6 สถิติที่ใช้งาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

7 ผลการศึกษาวิจัย ติดตั้งระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยมูเดิ้ลที่ http://lmsbpp442.oas.psu.ac.th ผลการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.52 มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้สอนต่อการจัดการ เรียนการสอนผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้ จำนวน 11 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ความ พึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก

8 ภาพบรรยากาศ รร. ตชด. บ้านไอร์บือแต ต. ช้างเผือก อ. จะ แนะ จ. นราธิวาส

9 ภาพบรรยากาศ รร. ตชด. พีระยานุเคราะห์ฯ 4 ต. ปะโด อ. มายอ จ. ปัตตานี

10 Special Thank You รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ อติศัพท์ คุณวิภัทร ศรุติพรหม ร. ต. อ. พงศธร แก้วศรีพุฒ ร. ต. อ. น้อย อ่อนนวล ด. ต. สมบูรณ์ ด. ต. อุทัย เมืองฝ้าย จ. ส. ต. อำนวย เต็มเพชร

11 Question and Answer ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ด้วยมูเดิ้ล ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนที่ 44 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ด้วยมูเดิ้ล ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google