งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินการ จัดการความรู้ใน หน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินการ จัดการความรู้ใน หน่วยงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินการ จัดการความรู้ใน หน่วยงาน

2 ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก. ก. น้ำหนัก : ร้อยละ LineStaffLine & Staff ๕๗๖

3 การจัดการความรู้ การรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในองค์การหรือ หน่วยงาน ซึ่งกระจัด กระจายอยู่ในองค์กรให้เป็น ระบบ เพื่อให้ทุกคนได้ เข้าถึงความรู้ได้อย่างง่าย ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิด ประสิทธิภาพ

4 ประเภทขององค์ ความรู้ 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)

5 กระบวนการในการจัดการ ความรู้ 7 ขั้นตอน

6 การวัดความสำเร็จ กำหนดการวัด ความสำเร็จของการ ดำเนินการออกเป็น 3 องค์ประกอบ

7 องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพของการจัดองค์ ความรู้ในหน่วยงาน นิยาม หน่วยงานสามารถจัดองค์ ความรู้ได้เหมาะสมกับภารกิจ อำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากร และผู้รับบริการของหน่วยงานได้ หรือไม่ รวมทั้งสามารถจัด สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความ สะดวกที่เอื้อต่อการจัดการความรู้

8 องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพขององค์ความรู้ ของหน่วยงาน นิยาม การนำความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมา จัดการในลักษณะใดบ้าง และ จัดการได้อย่างมีคุณภาพมาก น้อยแค่ไหน โดยอาจจะพิจารณา จากเนื้อหาขององค์ความรู้ ว่า ครอบคลุมหรือไม่

9 องค์ประกอบที่ 3 คุณภาพของการเรียนรู้ที่จะนำ องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ นิยาม บุคลากรของหน่วยงานสามารถนำความรู้ จากการจัดการความรู้ ของหน่วยงานไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน สร้าง หรือพัฒนาคุณภาพของ ระบบงานและระบบบริการต่าง ๆ ได้ เช่น นำ Best Practices หรือรูปแบบนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมฯ มาปรับปรุง พัฒนาการทำงานของหน่วยงานให้เกิดเป็น รูปธรรม

10 องค์ประกอบคะแน น ( ร้อย ละ ) 1. คุณภาพของการจัดองค์ ความรู้ในหน่วยงาน 15 2. คุณภาพขององค์ความรู้ของ หน่วยงาน 35 3. คุณภาพของการเรียนรู้ที่จะ นำองค์ความรู้จากการจัดการ ความรู้ของหน่วยงานไปสู่การ ปฏิบัติ 50 หมายเหตุ คณะกรรมการฯ จะกำหนดประเด็นย่อยสำหรับการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ และแจ้งให้หน่วยงานทราบภายในเดือนมกราคม 2558

11 เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้ คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน ระดับคะแนน 12345 ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินการ จัดการความรู้ ในหน่วยงาน 7075808590 ขึ้น ไป

12


ดาวน์โหลด ppt ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินการ จัดการความรู้ใน หน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google