งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) การพัฒนาองค์ความรู้และสร้าง เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) การพัฒนาองค์ความรู้และสร้าง เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) การพัฒนาองค์ความรู้และสร้าง เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2) เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต ให้ปลอดภัยจากสารพิษ (3) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร / ด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและการแปรรูป ผลผลิต (4) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. การสร้างโอกาส และกระจายรายได้ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) การพัฒนาอาชีพและขยายโอกาส การค้าและการลงทุน (2) การพัฒนาการตลาด และระบบ Logistic (3) การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่า สินค้า / ผลผลิตของชุมชนและการตลาด (4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ (5) พัฒนาบริหารจัดการและความพร้อม ของผู้ประกอบการและผู้ผลิต

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็งประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) การพัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ (2) การเสริมสร้างสุขภาวะให้คนมีสุขภาพทั้ง กายและใจ (3) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชน เข้มแข็ง (4) การสงเคราะห์ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบและผู้สูงอายุ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ (5) ส่งเสริมให้สังคมน่าอยู่ มีความปลอดภัย และปลอดยาเสพติด

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4. การดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) การดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมสำคัญของจังหวัด (2) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มี ประสิทธิภาพ (3) การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและ เพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น (4) ส่งเสริมการประหยัดการใช้พลังงานและ จัดหาพลังงานอื่นทดแทนเพื่อลดภาวะโลกร้อน

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5. การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มี ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล (2) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ ภาคเอกชน (3) การกระจายอำนาจการพัฒนาสู่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน (4) การ ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการภาครัฐ

8 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้าน การเกษตร (3) 2. การสร้างโอกาสและกระจายรายได้ (2,3) 3. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชน เข้มแข็ง (1,2) 4. การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม (4) 5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (5) 5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการประเทศ 1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ สังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ 3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและ ยั่งยืน 4. การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทาง ชีวภาพ และการสร้างความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้าน การเกษตร (2) 2. การสร้างโอกาสและกระจายรายได้ (1,2,3,4,5) 3. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชน เข้มแข็ง (6) 4. การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม 5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (7) 1. การพัฒนา ผู้ประกอบการและส่งเสริม ธุรกิจ 2. การจัดการด้านตลาดและราคาสินค้าเกษตร 3. การสร้างมูลค่า 4. การพัฒนาให้บริการโลจิสติกส์แก่ธุรกิจ การค้า 5. การพัฒนาตลาดและยกระดับสู่สากล 6. การคุ้มครองผู้บริโภค 7. การสร้างธรรมาภิบาล

10 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้าน การเกษตร (3) 2. การสร้างโอกาสและกระจายรายได้ (2,3) 3. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชน เข้มแข็ง (1,2) 4. การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม (4) 5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (5) 5. การดูแลความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 1. สร้างการเรียนรู้ และความสามารถในการ จัดการของชุมชน 2. กำหนดตำแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชน ภายใต้ระบบกลไกการตลาด 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 4. สนับสนุนชุมชนให้มีบทบาทรองรับความ อ่อนแอของระบบครอบครัวไทย


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) การพัฒนาองค์ความรู้และสร้าง เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google