งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้แตนเบียนควบคุมศัตรูพืช ในไร่อ้อยและนาข้าว โดย ศูนย์วิจัยพืชไร่กาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้แตนเบียนควบคุมศัตรูพืช ในไร่อ้อยและนาข้าว โดย ศูนย์วิจัยพืชไร่กาฬสินธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้แตนเบียนควบคุมศัตรูพืช ในไร่อ้อยและนาข้าว โดย ศูนย์วิจัยพืชไร่กาฬสินธุ์

2 หลักการและเหตุผล - ปี 2542 - 2544 หนอนกอ อ้อยระบาดขยาย พื้นที่ ประมาณ 540,000 ไร่ - ผลผลิตอ้อยลดลง 40 - 97 เปอร์เซ็นต์ - การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ไม่ควรทำลาย สภาพแวดล้อม - การใช้ศัตรูธรรมชาติ นำไปใช้แก้ปัญหา แมลง ศัตรูอ้อยอย่างถูกต้องและ เหมาะสม หลักการและเหตุผล - ปี 2542 - 2544 หนอนกอ อ้อยระบาดขยาย พื้นที่ ประมาณ 540,000 ไร่ - ผลผลิตอ้อยลดลง 40 - 97 เปอร์เซ็นต์ - การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ไม่ควรทำลาย สภาพแวดล้อม - การใช้ศัตรูธรรมชาติ นำไปใช้แก้ปัญหา แมลง ศัตรูอ้อยอย่างถูกต้องและ เหมาะสม

3 วัตถุประสงค์ ผลิตไข่แตนเบียน Trichogramma. เพื่อควบคุม หนอนกออ้อยในเขตจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และ สกลนคร

4 การผลิตแตนเบียนไข่ไตรโคแกรม มา มี 2 ขั้นตอน 1. การเลี้ยงขยายผีเสื้อข้าวสาร

5 1.1 คั่วรำเพื่อฆ่า แมลงต่าง ๆ

6 1.2 นำรำมาใส่ กล่องพลาสติก

7 1.3 โรยไข่ผีเสื้อข้าวสาร 0.01 กรัม / รำ 1 กิโลกรัม

8 1.4 ปิดฝาครอบนำไปเก็บไว้บนชั้น เลี้ยงแมลง

9 1.5 ประมาณ 40 - 45 วัน ผีเสื้อข้าวสาร จะโตเต็มวัย ในช่วงเช้า ใช้เครื่องดูดตัวเต็มวัยเก็บใส่ในกล่อง เครื่องดู ด

10 1.6 นำตัวผีเสื้อข้าวสารใส่ถุงตาข่ายไน ล่อน มีสำลีชุบน้ำผึ้ง เจือจางไว้เป็นอาหารแล้ววางไว้บน ชั้นมีถาดรองรับไข่ สำลีชุบน้ำผึ้ง เจือจาง น้ำผึ้งเจือ จาง

11 1.7 เมื่อครบ 24 ชั่วโมง นำไข่มา เคาะลงในถาด ไข่ผีเสื้อ ข้าวสาร

12 1.8 ทำความสะอาดไข่โดยใช้ ตะแกรงร่อน

13 1.9 นำไข่ที่ได้มาชั่งน้ำหนักเพื่อ ทราบปริมาณไข่ที่ผลิตได้

14 1.10 ไข่ 20 % แบ่งไว้ขยายผีเสื้อ ข้าวสาร - 80 % ขยายแตนเบียนไข่ไตร โคแกรมมา ไข่ 20 % ไข่ 80 %

15 2. วิธีการเลี้ยงขยายแตน เบียนไข่ไตรโคแกรมมา

16 2.1 วัดกระดาษสำหรับติดไข่ 2.5 x 2.5 ซม. คิดเป็นพื้นที่ 6.25 ตาราง เซนติเมตร

17 2.2 ทากาวในพื้นที่ 6.25 ตารางเซนติเมตร แล้วโรยไข่ผีเสื้อข้าวสาร

18 2.3 นำกระดาษที่โรยไข่ผีเสื้อข้าวสาร แล้วไปผ่านแสง ยูวี ขนาด 30 วัตต์ นาน 15 นาที

19 2.4 นำแผ่นไข่ที่ผ่านแสงยูวีมาใส่ลงบน แผ่น พ่อ แม่พันธุ์ แตนเบียนแล้วให้กระดาษปิดกล่องไม้

20 2.5 นำไปวางไว้บนชั้นที่เตรียมไว้ เมื่อครบ 7 วัน จะเข้าสู่ระยะดักแด้ ระยะดักแด้

21 - 2.6 ทำการคัดเลือกแผ่นดี - แผ่นเสีย - แผ่นดี เตรียมไว้แจกเกษตรกร - แผ่นเสียเก็บไว้เพื่อเป็นพ่อ แม่พันธุ์ต่อไป

22 วิธีปล่อยแตนเบียนไข่ไตร โคแกรมมา - ปล่อยหลังเวลา 16.00 น. - อยู่เหนือทิศทางลม - ปล่อย 6 จุด /1 ไร่ - 20,000-30,000 ตัว / ไร่ ทาจารบีเพื่อ ป้องกันมด แตนเบียนไข่ไตร โคแกรมมา

23 ปี 2548 ศูนย์วิจัยพืชไร่ กาฬสินธุ์ ได้ผลิตและจ่ายให้ เกษตรกร 128,440,000 ตัว หรือพื้นที่ 6,422 ไร่ สรุป

24 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt การใช้แตนเบียนควบคุมศัตรูพืช ในไร่อ้อยและนาข้าว โดย ศูนย์วิจัยพืชไร่กาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google