งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 การใช้งานฟอร์ม และคอนโทรลต่าง ๆ อ. รจนา วานนท์ Roseyayee.wordpress.com Tel 089-7204020 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 การใช้งานฟอร์ม และคอนโทรลต่าง ๆ อ. รจนา วานนท์ Roseyayee.wordpress.com Tel 089-7204020 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 การใช้งานฟอร์ม และคอนโทรลต่าง ๆ อ. รจนา วานนท์ Roseyayee.wordpress.com roseyayee@gmail.com Tel 089-7204020 1

2 การใช้งานฟอร์มและ คอนโทรลต่าง ๆ ฟอร์ม (From) คือ หน้าต่าง (Window) ที่ใช้แสดงผล ซึ่ง ภายในฟอร์มสามารถมีคอนโทรล วางอยู่หรือมีฟอร์มอื่น ๆ อยู่ภายใน ก็ได้ 2

3 Properties ที่สำคัญของ ฟอร์ม ในโปรแกรม Excel จะถือว่า UserForm เป็นออบเจ็กต์ชนิดหนึ่ง ดังนั้น ฟอร์มก็จะมีคุณสมบัติของตัว มันซึ่งจะเรียกทับศัทพ์ว่า Properties 3 Properti es ของ ฟอร์ม

4 Properties ที่สำคัญ ของฟอร์ม ( ต่อ ) Properties ของ UserForm ส่วน ใหญ่จะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นหรือ สัมผัสได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ของฟอร์ม สีของฟอร์ม ขนาดฟอร์ม เป็นต้น ซึ่งเราสามารถกำหนดค่าให้ Properties ต่างๆ ผ่านทางหน้าต่าง Properties Windows หรืออาจจะ เขียนคำสั่งกำหนด Properties นั้น ๆ ขณะโปรแกรมทำงานได้ 4

5 Properties ที่สำคัญที่ควรรู้ มีดังต่อไปนี้ 5 Name= ชื่อของฟอร์ม Caption= ชื่อข้อความที่แสดงด้านบนฟอร์ม (Title) BorderStyle = รูปแบบกรอบของฟอร์ม Height = กำหนดความสูงของฟอร์ม Width= กำหนดความกว้างของฟอร์ม BackColor = กำหนดสีพื้นของฟอร์ม Font= กำหนดรูปแบบข้อความในฟอร์ม ForeColor= กำหนดสีข้อความภายใน ฟอร์ม Enable= กำหนดให้ใช้งานฟอร์มได้หรือไม่ StartUpPosition = กำหนดตำแหน่ง แสดงผลของฟอร์มบนหน้าจอตอนเริ่มทำงาน

6 เมธอดสำคัญของฟอร์ม ถึงแม้ว่าฟอร์มจะดูเหมือนเป็น ออบเจ็กต์ที่เป็นฐานรองให้ คอนโทรลหรือ Object อื่น ๆ แต่ ตัวมันเองก็มีความสามารถที่เรา ต้องใช้งานอยู่เสมอนั้นคือ o Show เรียกฟอร์มขึ้นมา แสดงผล o Hide ให้ปิดฟอร์ม 6

7 Event ที่สำคัญของฟอร์ม เป็นการเขียนชุดคำสั่งควบคุมการ ทำงานของโปรแกรมตาม เหตุการณ์ที่เกิด ดังนั้น เมื่อฟอร์ม เป็นออบเจ็กต์ฟอร์มจึงมี Event ให้ใช้งาน เช่นกัน โดย Event ที่ สำคัญ ๆ ของฟอร์มที่ควรรู้มี ดังต่อไปนี้ 7

8 8 Event ของ From

9 Event ที่สำคัญของฟอร์ม ( ต่อ ) o Click จะเกิดขึ้นเมื่อคลิกลงบนพื้นฟอร์ม o DbClick จะเกิดขึ้นเมื่อดับเบิลคลิกลงบนพื้นฟอร์ม o Activate จะเกิดขึ้นเมื่อฟอร์ม Activate o Resize จะเกิดขึ้นเมื่อมีการปรับขนาดฟอร์ม o KeyDown จะเกิดขึ้นเมื่อปุ่มคีย์บอร์ดถูกกดลง o KeyPress จะเกิดขึ้นเมื่อปุ่มคีย์บอร์ดถูกกด o KeyUp จะเกิดขึ้นเมื่อปุ่มคีย์บอร์ดถูกปล่อย o MouseDown จะเกิดขึ้นเมื่อคลิกเมาส์ขณะเมาส์อยู่บน ฟอร์ม o MouseMove จะเกิดขึ้นเมื่อเมาส์เลื่อนอยู่บนฟอร์ม o MouseUp จะเกิดขึ้นหลังจากปล่อยปุ่มคลิกเมาส์ ขณะเมาส์อยู่บนฟอร์ม 9

10 ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรมด้วยฟอร์มและ คอนโทรลต่าง ๆ ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์และออกแบบ การทำงานของระบบงาน ในการพัฒนาระบบงานด้วยการเขียน โปรแกรมนั้น ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า เรากำลังจะพัฒนาระบบงานอะไรและ พัฒนาระบบงานอย่างไร ขอยกตัวอย่างเป็นโปรแกรมรับข้อมูล ลูกค้า และเพิ่มรายชื่อลงใน Worksheet ของโปรแกรม Excel โดย มีรูปแบบดังต่อไปนี้ 10

11 โปรแกรมรับข้อมูลลูกค้า โปรแกรมรับข้อมูลลูกค้าจะให้ คอนโทรล Label 4 ตัว TextBox 3 ตัว Button 3 ตัว และ listBox 1 ตัว 11

12 ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรมด้วยฟอร์มและ คอนโทรลต่าง ๆ ( ต่อ ) ขั้นตอนที่ 2 สร้างโปรเจ็กต์และ ออกแบบโปรแกรมบนฟอร์ม 2.1 สร้างปุ่มเรียกใช้งาน โปรแกรมด้วย Active X Control 12

13 13 เลือก ปุ่ม Active X Control

14 2.2 กำหนดคุณสมบัติของ ปุ่มดังนี้ 14

15 2.3 เข้าสู่การทำงานของ Visual Basic กดปุ่ม Alt + F11 15

16 2.4 คลิกขวาที่เมนู VBAProject ใน หน้าต่าง Project Ecplorer เลือกคำสั่ง Insert > UserForm 16 เลือก UserForm

17 2.5 จะปรากฏหน้าต่าง ฟอร์มและ Toolbox 17 UserForm Toolbox

18 2.6 สร้างฟอร์มตามแบบที่ได้ ออกแบบไว้เริ่มจากลากคอนโทรล Label มาวางบนฟอร์ม 18 ลากคอนโทรล Label

19 2.7 กำหนดค่า Properties ต่าง ๆ ใน คอนโทรล Lable 19

20 2.8 กำหนดลักษณะ ข้อความ 20

21 2.9 ปรับขนาดคอนโทรล ตามความเหมาะสม 21

22 2.10 การกำหนด Properties ของ คอนโทรลตัวอื่น ๆ สามารถทำได้เหมือนกันคอนโทรล Label ซึ่งค่า Properties ตามที่ระบุไว้มี ดังต่อไปนี้ 22

23 2.10 การกำหนด Properties ของคอนโทรล ตัวอื่น ๆ สามารถทำได้เหมือนกันคอนโทรล Label ซึ่งค่า Properties ตามที่ระบุไว้มี ดังต่อไปนี้ 23

24 Properties ชื่อ 24

25 Properties ชื่อสกุล 25

26 Properties เบอร์โทรศัพท์ 26

27 แบบฟอร์มที่สมบูรณ์ 27

28 ขั้นที่ 3 เขียนชุดคำสั่งกำหนดการ ทำงาน 28 3.1 เขียนชุดคำสั่งใน sheet 1 เพื่อ กำหนดให้เปิดโปรแกรมที่ปุ่ม เพิ่ม ข้อมูล Private Sub cbmOpen_Click() frmCustomer.Show End Sub

29 ประกาศตัวแปรที่ใช้ได้ทั้ง โปรแกรมในส่วนของ General 29 Dim intRows As Integer

30 3.2 ดับเบิลคลิกปุ่ม Set Sheet แล้วเขียนชุดคำสั่ง ดังนี้ 30

31 3.3 ดับเบิลคลิกปุ่ม Add แล้ว เขียนชุดคำสั่ง ดังนี้ 31

32 3.4 ดับเบิลคลิกปุ่ม Close แล้ว เขียนชุดคำสั่ง ดังนี้ 32

33 ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบการทำงาน ของโปรแกรม 33 4.1 ทดสอบโปรแกรมโดยคลิกปุ่ม Run บน Toolbar 4.2 คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล เพื่อเปิด โปรแกรม 4.3 โปรแกรมที่สร้างไว้จะปรากฏขึ้น ให้ คลิกปุ่ม set sheet 4.4 กรอกข้อมูลลูกค้า 4.5 คลิกปุ่ม Add จะได้ผลลัพธ์ 4.6 ปิดโปรแกรม

34 คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล เพื่อเปิดโปรแกรม 34 เพิ่ม ข้อมูล

35 โปรแกรมที่สร้างไว้จะปรากฏขึ้น ให้ คลิกปุ่ม set sheet 35

36 กรอกข้อมูลลูกค้า 36

37 คลิกปุ่ม Add จะได้ผลลัพธ์ 37 Add

38 38 End


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 การใช้งานฟอร์ม และคอนโทรลต่าง ๆ อ. รจนา วานนท์ Roseyayee.wordpress.com Tel 089-7204020 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google