งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำ บาดาล พ. ศ. 2520 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำ บาดาล พ. ศ. 2520 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำ บาดาล พ. ศ. 2520 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกความใน (2) และ (3) ของข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 ( พ. ศ. 2537) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ. ศ. 2520 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(2) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ( ก ) บ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุบ่อทำด้วย ซีเมนต์ อิฐ หิน หรือวัสดุอื่น ฉบับละ 100 บาท ( ข ) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ กรุบ่อตอนบนสุด น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร ฉบับละ 100 บาท ( ค ) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ กรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่หนึ่งร้อยมิลลิเมตร แต่น้อย กว่า 200 มิลลิเมตร ฉบับละ 500 บาท

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ ( ง ) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ กรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรขึ้นไป ฉบับ ละ 1,000 บาท (3) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ( ก ) บ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุบ่อทำด้วย ซีเมนต์ อิฐ หิน หรือวัสดุอื่น ฉบับละ 100 บาท ( ข ) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ กรุบ่อตอนบนสุด น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร ฉบับละ 100 บาท ( ค ) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ กรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่ 100 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า สองร้อยมิลลิเมตร ฉบับละ 500 บาท ( ง ) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ กรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรขึ้นไป ฉบับ ละ 1,000 บาท ” 3

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ 4

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำ บาดาล พ. ศ. 2520 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google