งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Low Level GUI อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล. คลาส Canvas การเขียน MIDlet แบบกราฟิก คลาสที่ใช้คำสั่ง เกี่ยวกับการวาดรูปหรือกราฟิก ต้องเป็นคลาสที่ ขยาย (extends)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Low Level GUI อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล. คลาส Canvas การเขียน MIDlet แบบกราฟิก คลาสที่ใช้คำสั่ง เกี่ยวกับการวาดรูปหรือกราฟิก ต้องเป็นคลาสที่ ขยาย (extends)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Low Level GUI อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

2 คลาส Canvas การเขียน MIDlet แบบกราฟิก คลาสที่ใช้คำสั่ง เกี่ยวกับการวาดรูปหรือกราฟิก ต้องเป็นคลาสที่ ขยาย (extends) มาจากคลาส Canvas

3 Layout of Canvas จุดพิกัด (x,y) บนหน้าจอมือถือ จะเริ่มจากมุมบน ซ้าย ที่ตำแหน่ง (0,0) โดยที่ค่า x จะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา ค่า y จะ เพิ่มขึ้นจากบนลงล่าง

4 สามารถทราบขนาดของ Canvas ได้โดยเรียกใช้เมธ อด getWidth() และ getHeight() ของคลาส Canvas

5 Graphics Class การวาดภาพกราฟิกต่างๆ เช่น เส้นตรง รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม จะใช้ อินสแตนท์ของคลาส Graphic โดยเรียกใช้เมธอด paint() ซึ่งการใช้งานจะไม่ เรียกใช้เมธอด paint() โดยตรง แต่เมธอด paint() จะถูกเรียกใช้อัตโนมัติเมื่อ เมธอด setCurrent() ถูกเรียกใช้เมื่อมีการเริ่มต้น Midlet

6 ตัวอย่าง การวาดเส้น

7 ผลการรัน

8 การกำหนดสี ก่อนวาดภาพกราฟิกส์ จะต้องกำหนดสีเสียก่อน โดยใช้เมธอด setColor() ของอ็อบเจกต์ Graphics ในเมธอด setColor() จะมีการระบุสีลงไป ซึ่ง สามารถระบุสีที่ต้องการได้ 2 วิธีคือ 1. ระบุสี เป็นตัวเลขฐาน 16 เพียงค่าเดียว เช่น g.setColor(0xFFFFFF) 2. ระบุสี โดยแยกตามค่าแม่สี (Red, Green,Blue) เช่น g.setColor(255,100,255)

9 ตัวอย่างค่าสี สี RedGreenBlue ฐาน 16 ขาว 255 0xFFFFFF ดำ 0000x000000 แดง 255000xFF0000 เหลือง 255 00xFFFF00 ม่วง 2550 0xFF00FF

10 เมธอดที่ใช้วาดเส้นตรง ใช้เมธอด drawLine() ของอ็อบเจกต์ของคลาส Graphics รูปแบบ drawLine(int x 1, int y 1, int x 2,int y 2 ) โดยที่ x 1, y 1 เป็นจุดพิกัดเริ่มต้นของเส้นตรง x 2, y 2 เป็นจุดพิกัดสุดท้ายของเส้นตรง

11 ตัวอย่าง โปรแกรมวาดตารางบน หน้าจอ

12 ตัวอย่าง โปรแกรมวาดตารางบน หน้าจอ ( ต่อ )

13 ผลการรันโปรแกรม

14 เมธอดที่ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยมโปร่ง ใช้เมธอด drawRect() ของอ็อบเจกต์ของคลาส Graphics รูปแบบ drawRect(int x, int y, int width,int height) โดยที่ x1, y1 เป็นจุดพิกัดมุมบนซ้ายของรูปสี่เหลี่ยม width เป็นความกว้างของรูปสี่เหลี่ยม height เป็นความยาวของรูปสี่เหลี่ยม เช่น g.drawRect(10,10,20,40);

15 เมธอดที่ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยมโปร่ง ขอบมน ใช้เมธอด drawRoundRect() ของอ็อบเจกต์ของคลาส Graphics รูปแบบ drawRoundRect(int x, int y, int width,int height, int acrwidth, int arc height ) โดยที่ x1, y1 เป็นจุดพิกัดมุมบนซ้ายของรูปสี่เหลี่ยม width เป็นความกว้างของรูปสี่เหลี่ยม height เป็นความยาวของรูปสี่เหลี่ยม arcwidth เป็นความกว้างของส่วนโค้งที่เป็นมุมของสี่เหลี่ยม archeight เป็นความสูงของส่วนโค้งที่เป็นมุมของสี่เหลี่ยม

16 เมธอดที่ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยมทึบ ใช้เมธอด fillRect() ของอ็อบเจกต์ของคลาส Graphics รูปแบบ fillRect(int x, int y, int width,int height) โดยที่ x1, y1 เป็นจุดพิกัดมุมบนซ้ายของรูปสี่เหลี่ยม width เป็นความกว้างของรูปสี่เหลี่ยม height เป็นความยาวของรูปสี่เหลี่ยม เช่น g.fillRect(10,10,20,40);

17 เมธอดที่ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยมทึบขอบ มน ใช้เมธอด fillRoundRect() ของอ็อบเจกต์ของคลาส Graphics รูปแบบ fillRoundRect(int x, int y, int width,int height, int width, int height) โดยที่ x1, y1 เป็นจุดพิกัดมุมบนซ้ายของรูปสี่เหลี่ยม width เป็นความกว้างของรูปสี่เหลี่ยม height เป็นความยาวของรูปสี่เหลี่ยม arcwidth เป็นความกว้างของส่วนโค้งที่เป็นมุมของสี่เหลี่ยม archeight เป็นความสูงของส่วนโค้งที่เป็นมุมของสี่เหลี่ยม

18 ตัวอย่าง โปรแกรมวาดรูปสี่เหลี่ยมบน หน้าจอ

19 ตัวอย่าง โปรแกรมวาดรูปสี่เหลี่ยมบน หน้าจอ ( ต่อ )

20 ผลการรันโปรแกรม

21 ใช้เมธอด drawArc() ของอ็อบเจกต์ของคลาส Graphics รูปแบบ drawArc(int x, int y, int width, int height, int startAngle, int arcAngle) โดยที่ x, y เป็นจุดพิกัดที่มุมบนซ้ายของรูปวงกลมหรือวงรี width เป็นความกว้างตามแนวแกน x height ความกว้างตามแนวแกน y startAngle เป็นมุมเริ่มต้น arcAngle จำนวนองศา ( นับจากมุมเริ่มต้น ) เมธอดที่ใช้วาดรูปวงกลมหรือวงรี

22 เมธอดที่ใช้วาดรูปวงกลมหรือวงรี ทึบ ใช้เมธอด fillArc() ของอ็อบเจกต์ของคลาส Graphics รูปแบบ fillArc(int x, int y, int width, int height, int startAngle, int arcAngle) โดยที่ x, y เป็นจุดพิกัดที่มุมบนซ้ายของรูปวงกลมหรือวงรี width เป็นความกว้างตามแนวแกน x height ความกว้างตามแนวแกน y startAngle เป็นมุมเริ่มต้น arcAngle จำนวนองศา ( นับจากมุมเริ่มต้น )

23 ตัวอย่าง โปรแกรมวาดรูปวงกลม

24 ตัวอย่าง โปรแกรมวาดรูปวงกลม ( ต่อ )

25 ผลการรันโปรแกรม

26 ใช้เมธอด drawString() ของอ็อบเจกต์ของคลาส Graphics รูปแบบ drawString(String str, int x, int y,int anchor) เมธอดที่ใช้พิมพ์ข้อความ

27 ตัวอย่าง โปรแกรมพิมพ์ข้อความ

28 ตัวอย่าง โปรแกรมพิมพ์ข้อความ ( ต่อ )

29 ผลการรันโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt Low Level GUI อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล. คลาส Canvas การเขียน MIDlet แบบกราฟิก คลาสที่ใช้คำสั่ง เกี่ยวกับการวาดรูปหรือกราฟิก ต้องเป็นคลาสที่ ขยาย (extends)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google