งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระประชุม กวป. งานแพทย์แผนไทย 2 ธ.ค โดย วัชรี แก้วสา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระประชุม กวป. งานแพทย์แผนไทย 2 ธ.ค โดย วัชรี แก้วสา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระประชุม กวป. งานแพทย์แผนไทย 2 ธ.ค. 2557 โดย วัชรี แก้วสา
วาระประชุม กวป. งานแพทย์แผนไทย 2 ธ.ค โดย วัชรี แก้วสา

2 แนวทางการดำเนินงานคลินิกแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ( OPD คู่ขนาน )
๑) มีแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขา การแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขา แพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒) มีห้องตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ๓) แพทย์แผนไทยทำหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัย และสั่งการ รักษาที่ห้องตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล อย่างน้อย ๒ วัน /สัปดาห์ ๔) แพทย์แผนไทยตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเรื้อรัง และ จัดบริการพื้นฐานด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ การนวด/ ประคบ/อบสมุนไพร และการใช้ยาสมุนไพร ๕) มีรายการยาแผนไทยสำหรับให้บริการไม่น้อยกว่า ๓๐ รายการ จะตรวจประเมินฯไทยโดยทีมประเมินเขตเพื่อจัดสรรงบ สปสช. ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

3

4

5

6 O

7 แนวทางการจัดสรรงบกองทุนแพทย์แผนไทย สปสช. เขต 8 อุดรธานี ปี 2558
แนวทางการจัดสรรงบกองทุนแพทย์แผนไทย สปสช. เขต 8 อุดรธานี ปี 2558

8 2.จัดสรรตามคุณภาพและผลงานบริการ : 50% (22,413,549.00 บาท)
รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ ปี 2558 งบค่าบริการแพทย์แผนไทย ปี 2558 อัตรา 8.19 บ./ปชก.UC -จำนวน ปชก. UC : 40% -จำนวนหน่วยบริการ : 30% -ผลงาน ปี 2557 : 30% Global เขต : 44,827, บาท 1.สนับสนุนการจัดบริการในเครือข่ายหน่วยบริการประจำ : 50% (22,413, บาท) 2.จัดสรรตามคุณภาพและผลงานบริการ : 50% (22,413, บาท) 1.1จัดสรรแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด 6,724,065 บาท 1.2 จัดสรรตามจำนวนหน่วยบริการที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำ 9,106,775 บาท 1.3 จัดสรรตามจำนวนคลินิกเวชกรรมไทยคู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบัน ใน รพ. 4,482,710 บาท 1.4 สนับสนุนการพัฒนาให้มี รพ.แพทย์แผนไทยต้นแบบ ระดับจังหวัด (1 แห่ง/จว.)2,100,000 บาท จัดสรรตามผลงาน (นวด อบ ประคบ ฟื้นฟูแม่หลังคลอด ยาสมุนไพร) 15,689, บ. จัดสรรแบบบูรณาการกับ QOF (KPI ยาสมุนไพร 1 ตัว) 6,724, บ.

9 ส่วนที่ 1 : สนับสนุนการจัดบริการในเครือข่ายหน่วยบริการประจำ
1.1 จัดสรรแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยกำหนดเงื่อนไข 3 รายการ ดังนี้ 1.1.1 จัดสรรแบบ Fix rate ตามจำนวนหน่วยบริการ 1.1.2 จัดสรรตามจำนวนประชากร UC 1.1.3 จัดสรรตามจำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน ขึ้นทะเบียน ม.5.7 , 5.8 ( ใช้ผลการประเมินขึ้นทะเบียนปี 2558 ) 9

10 ส่วนที่ 1 : สนับสนุนการจัดบริการในเครือข่ายหน่วยบริการประจำ
( ต่อ ) 1.2 จัดสรรตามจำนวนหน่วยบริการที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 1.2.1 จัดสรรตามจำนวนหน่วยบริการที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำอย่างน้อย 1 คน 1.2.2 จัดสรรให้ รพ.สต. ที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำ ตามโครงการของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ และยังไม่มีการบรรจุข้าราชการ แห่งละ 150,000 บาท ( จ.เลย = รพ.พวยเด้ง ) 1.3 จัดสรรให้กับ รพ. ที่ผ่านการประเมินคลินิกเวชกรรมไทยคู่ขนานกับ แพทย์แผนปัจจุบัน เป้าหมาย จ.เลย ๗ แห่ง ได้แก่ รพ.เลย รพร.ด่านซ้าย รพ.นาด้วง รพ.เอราวัณ รพ.นาด้วง รพ.ผาขาว รพ.เชียงคาน 1.4 สนับสนุนการพัฒนาให้มี รพ.แพทย์แผนไทยต้นแบบ ระดับจังหวัดๆละ 1 แห่งๆ ละ 300,000 บาท เป้าหมายจังหวัดเลย = รพร.ด่านซ้าย 10

11 ส่วนที่ 2 : จัดสรรบูรณาการกับ QOF : 50%
ลำดับ เงื่อนไชการจ่าย 1 จัดสรรงบตามผลงานบริการ (นวด อบ ประคบ ฟื้นฟูแม่หลังคลอด ยาสมุนไพร) คิดเป็น point 2 จัดสรรแบบบูรณาการกับ QOF (KPI 1 ตัว) คือ ร้อยละการสั่งจ่ายสมุนไพรในหน่วยบริการที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำตามเกณฑ์ รพ.สส.พท. 1) ระดับ รพท. /รพศ จำนวน รายการ 2) ระดับ รพช จำนวน รายการ 3) ระดับ รพ.สต จำนวน รายการ 11

12 ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
1. ฐานข้อมูลจังหวัด 43 แฟ้ม : ข้อมูลการให้บริการ 2. Data center : ข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 3. การสำรวจ : ข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ 4. การตรวจประเมิน : คลินิกเวชกรรมไทยตามเกณฑ์ 5. ข้อมูลโปรแกรมแพทย์แผนไทยของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ สธ. 12

13 จากยาสามัญประจำป่า กลับคืนมาสู่สังคม ”
“ สมุนไพรไทย มีคุณค่า จากยาสามัญประจำป่า กลับคืนมาสู่สังคม ” สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วาระประชุม กวป. งานแพทย์แผนไทย 2 ธ.ค โดย วัชรี แก้วสา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google