งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระประชุม กวป. งานแพทย์แผนไทย 2 ธ. ค. 2557 โดย วัชรี แก้วสา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระประชุม กวป. งานแพทย์แผนไทย 2 ธ. ค. 2557 โดย วัชรี แก้วสา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระประชุม กวป. งานแพทย์แผนไทย 2 ธ. ค. 2557 โดย วัชรี แก้วสา

2 แนวทางการดำเนินงานคลินิกแพทย์แผน ไทยที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ( OPD คู่ขนาน ) ๑ ) มีแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขา การแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ๒ ) มีห้องตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ๓ ) แพทย์แผนไทยทำหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัย และสั่งการ รักษาที่ห้องตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล อย่าง น้อย ๒ วัน / สัปดาห์ ๔ ) แพทย์แผนไทยตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเรื้อรัง และ จัดบริการพื้นฐานด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ การนวด / ประคบ / อบสมุนไพร และการใช้ยาสมุนไพร ๕ ) มีรายการยาแผนไทยสำหรับให้บริการไม่น้อยกว่า ๓๐ รายการ จะตรวจประเมินฯไทยโดยทีมประเมินเขตเพื่อจัดสรรงบ สปสช. ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

3

4

5

6 O

7

8 รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ ปี 2558 Global เขต : 44,827,099.00 บาท - จำนวน ปชก. UC : 40% - จำนวนหน่วยบริการ : 30% - ผลงาน ปี 2557 : 30% 2. จัดสรรตามคุณภาพและผลงาน บริการ : 50% (22,413,549.00 บาท ) 1. สนับสนุนการจัดบริการในเครือข่ายหน่วย บริการประจำ : 50% ( 22,413,550.00 บาท ) 1.1 จัดสรรแบบ เหมาจ่ายให้ หน่วยบริการ ตามเงื่อนไขที่ กำหนด 6,724,065 บาท 1.4 สนับสนุนการ พัฒนาให้มี รพ. แพทย์แผนไทย ต้นแบบ ระดับ จังหวัด (1 แห่ง / จว.)2,100,000 บาท จัดสรรตาม ผลงาน ( นวด อบ ประคบ ฟื้นฟูแม่ หลังคลอด ยา สมุนไพร ) 15,689,484.00 บ. จัดสรรแบบ บูรณาการกับ QOF (KPI ยา สมุนไพร 1 ตัว ) 6,724,065.00 บ. 1.3 จัดสรรตาม จำนวนคลินิกเวช กรรมไทยคู่ขนาน กับแพทย์แผน ปัจจุบัน ใน รพ. 4,482,710 บาท 1.2 จัดสรรตาม จำนวนหน่วย บริการที่มีแพทย์ แผนไทย ปฏิบัติงานประจำ 9,106,775 บาท

9 1.1 จัดสรรแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการตามเงื่อนไขที่ กำหนด โดยกำหนดเงื่อนไข 3 รายการ ดังนี้ 1.1.1 จัดสรรแบบ Fix rate ตามจำนวนหน่วย บริการ 1.1.2 จัดสรรตามจำนวนประชากร UC 1.1.3 จัดสรรตามจำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ขึ้นทะเบียน ม.5.7, 5.8 ( ใช้ผลการ ประเมินขึ้นทะเบียนปี 2558 ) 9 ส่วนที่ 1 : สนับสนุนการจัดบริการในเครือข่ายหน่วย บริการประจำ

10 1.2 จัดสรรตามจำนวนหน่วยบริการที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 1.2.1 จัดสรรตามจำนวนหน่วยบริการที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน ประจำอย่างน้อย 1 คน 1.2.2 จัดสรรให้ รพ. สต. ที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำ ตาม โครงการของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ และยังไม่มีการบรรจุข้าราชการ แห่งละ 150,000 บาท ( จ. เลย = รพ. พวยเด้ง ) 1.3 จัดสรรให้กับ รพ. ที่ผ่านการประเมินคลินิกเวชกรรมไทยคู่ขนานกับ แพทย์แผนปัจจุบัน เป้าหมาย จ. เลย ๗ แห่ง ได้แก่ รพ. เลย รพร. ด่านซ้าย รพ. นา ด้วง รพ. เอราวัณ รพ. นาด้วง รพ. ผา ขาว รพ. เชียงคาน 1.4 สนับสนุนการพัฒนาให้มี รพ. แพทย์แผนไทยต้นแบบ ระดับ จังหวัดๆละ 1 แห่งๆ ละ 300,000 บาท เป้าหมายจังหวัดเลย = รพร. ด่านซ้าย 10 ส่วนที่ 1 : สนับสนุนการจัดบริการในเครือข่ายหน่วย บริการประจำ ( ต่อ )

11 11 ส่วนที่ 2 : จัดสรรบูรณาการกับ QOF : 50% ลำดับเงื่อนไชการจ่าย 1 จัดสรรงบตามผลงานบริการ ( นวด อบ ประคบ ฟื้นฟู แม่หลังคลอด ยาสมุนไพร ) คิดเป็น point 2 จัดสรรแบบบูรณาการกับ QOF (KPI 1 ตัว ) คือ ร้อยละการสั่งจ่ายสมุนไพรในหน่วยบริการที่มีแพทย์ แผนไทยปฏิบัติงานประจำตามเกณฑ์ รพ. สส. พท. 1) ระดับ รพท. / รพศ. จำนวน 25 รายการ 2) ระดับ รพช. จำนวน 20 รายการ 3) ระดับ รพ. สต. จำนวน 10 รายการ

12 1. ฐานข้อมูลจังหวัด 43 แฟ้ม : ข้อมูลการ ให้บริการ 2. Data center : ข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วย บริการ 3. การสำรวจ : ข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทย ในหน่วยบริการ 4. การตรวจประเมิน : คลินิกเวชกรรมไทยตาม เกณฑ์ 5. ข้อมูลโปรแกรมแพทย์แผนไทยของกรม พัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ สธ. 12 ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ

13 “ สมุนไพรไทย มีคุณค่า จากยาสามัญประจำป่า กลับคืนมาสู่สังคม ”


ดาวน์โหลด ppt วาระประชุม กวป. งานแพทย์แผนไทย 2 ธ. ค. 2557 โดย วัชรี แก้วสา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google