งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริการ ปฐมภูมิ 1. คุณภา พ บริการ 2.Esse ntial Care 3.Self Care - มาตรฐา น PCA - มาตรฐา น DHS- PCA ระบบหมอ ประจำ ครอบครัว (Family care team)” - หมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริการ ปฐมภูมิ 1. คุณภา พ บริการ 2.Esse ntial Care 3.Self Care - มาตรฐา น PCA - มาตรฐา น DHS- PCA ระบบหมอ ประจำ ครอบครัว (Family care team)” - หมู่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ระบบบริการ ปฐมภูมิ 1. คุณภา พ บริการ 2.Esse ntial Care 3.Self Care - มาตรฐา น PCA - มาตรฐา น DHS- PCA ระบบหมอ ประจำ ครอบครัว (Family care team)” - หมู่บ้าน ปรับเปลี่ยน สุขภาพ - ตำบล จัดการ สุขภาพ - อสม. ต้นแบบ

4 Essen tial Care ทีมหมอประจำ ครอบครัว (Family care team)” จนท. สา ธารณสุข ( นสค.) จนท. สา ธารณสุข ( นสค.) พกส. ( ผู้ช่วย นสค ) พกส. ( ผู้ช่วย นสค ) 5 เครือข่าย ( อสม. ครู ผู้นำ, สอบต. พระ 5 เครือข่าย ( อสม. ครู ผู้นำ, สอบต. พระ หมู่บ้าน ก.

5 Essential Care ทีมหมอประจำครอบครัว (Family care team)” ส่งเสริม จนท. สา ธารณสุข ( นสค.) จนท. สา ธารณสุข ( นสค.) พกส. ( ผู้ช่วย นสค ) พกส. ( ผู้ช่วย นสค ) 5 เครือข่าย ( อสม. ครู ผู้นำ, สอบต. พระ 5 เครือข่าย ( อสม. ครู ผู้นำ, สอบต. พระ ป้องกัน โรค ฟื้นฟู สภาพ ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home ward) ๕ กลุ่ม วัย

6 ๒. Essential Care ระบบหมอประจำ ครอบครัว ( แพทย์ที่ปรึกษา / จนท./ อส ม.) สถานะสุขภาพระดับ หมู่บ้าน แผนสุขภาพตำบล ( กระบวนการ 555) ( คืนข้อมูลให้ภาคีเครือข่าย ) ประด็น OTOP แผนสุขภาพอำเภอ ( คืนข้อมูลให้ภาคีเครือข่าย ) ประด็น ODOP

7 3.Sel f Care - หมู่บ้านปรับเปลี่ยน สุขภาพ ( บูรณาการ : NCD CD ส่งเสริมสุขภาพ - ตำบลจัดการสุขภาพ - อสม. ต้นแบบ

8 0-5 ปี นมแม่ ฝากครรภ์ พัฒนาการ 5-14 ปี สุขภาพช่องปาก รูปร่างสมส่วน สายตา / การได้ยิน จมน้ำ 15-21 ปี แอลกอฮอล์ ( ในเชิง กฎหมาย ) เพศศึกษา 15-59 ปี การรักษา Pt. อุบัติเหตุ NCD clinic CVD ภาวะอ้วน ตำบลจัดการ สุขภาพ สถาน ประกอบการ ปลอดบุหรี่ /ALC 60+ ปี / พิการ คัดกรอง / ประเมินสุขภาพ คลินิกผู้สูงอายุ ผู้พิการ / ขาขาด การพัฒนาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย ปฐมภูมิ สัดส่วน DM/HT Out reach service DHS10 เรื่อง การใช้บริการที่ 1 ๐ ทุติ / ตติยภูมิ M2 มี ผู้เชี่ยวชาญ CMI HA/PCA การพัฒนาระบบ บริการ 10 สาขา ควบคุมโรค SRRT ฐานข้อมูลต่าง ด้าว คบ. การโฆษณา ? ร้องเรียน ? ยาเสพติด การบำบัดรักษา ระบบบริการ HR แผนพัฒนา การบังคับใช้ กฏหมาย นักกฎหมาย ระบบพัฒนา สิ่งแวดล้อม อสธจ. เทศบาลได้ มาตรฐาน ระบบเฝ้า ระวัง ขยะติดเชื้อ ใน รพ. Management การเงินการคลัง ควบคุม วิกฤตระดับ 7 ยา / เวชภัณฑ์ / พัสดุ ลดต้นทุน ปราบปราม ทุจริต CPI DALY ความผิดปกติ ทางจิต มะเร็งตับ DM อุบัติเหตุ ( เชิง ป้องกัน ) แอลกอฮอล์ Area base การดูแล pt.DM/HT แพทย์แผนไทย ยาและเวชภัณฑ์ การเงินการคลัง

9 ภาระกิจคณะกรรมการ - ทบทวน KPI ตามกลุ่มวัย ( เน้น KPI *** เป็นโครงการเน้นหนัก ) - ทบทวน บูรณาการ Action plan - เตรียมนำเสนอ แนวทางการดำเนินงานใน พื้นที่ ในวันที่ 25-26 พ. ย 57 ( เอกสาร คู่มือการดำเนินงาน )

10 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลุ่มวัยทำงาน (๑๕-๕๙ ปี)

11

12 รูปที่ 1 อัตราป่วยโรค DM & HT ต่อแสนประชากร จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2553-2557

13 รูปที่ 2 อัตราป่วยโรค DM & HT ต่อแสน ประชากร จังหวัดยโสธร แยกรายอำเภอ ปี 2557

14 รูปที่ 3 อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (I20-I25 ) ต่อแสนประชากร จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2553-2557 ข้อมูลประเทศ ปี 2555 = 23.45, ปี 2556 = 26.91

15 รูปที่ 4 อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสน ประชากร จังหวัดยโสธร แยกรายอำเภอ ปี 2557

16 ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ที่ รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 ที มีค่า Probability of Survival (Ps) > 0.75 และรอดชีวิตหลังการดูแลรักษา **** 2. รพศ. / รพท. และ รพช. ผ่านเกณฑ์การ ประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ร้อยละ 70 3. ร้อยละของผู้ที ได้รับการประเมินโอกาส เสี่ยงต่อโรคหัวใจและ หลอดเลือด (CVD Risk) และมีความ เสี่ยงสูงมากได้รับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นและ / หรือ ได้รับยาในการ รักษาเพื่อลดความเสี่ยง ( ร้อยละ 50)

17 แผนบูรณาการกลุ่มวัยทำงาน 2558 ตัวชี้วัด 1 ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง ถนนที่ รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 ที มีค่า Probability of Survival (Ps) > 0.75 และรอดชีวิตหลังการดูแล รักษา - อบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนโรคอุบัติเหตุ สำหรับทีมสอบสวนโรค - ติดตามประเมินผลการสอบสวนโรคอุบัติเหตุ ทีมสอบสวนโรค SRRT /Mcatt/EMS - ซ้อมแผนอุบัติเหตุระดับจังหวัด กิจกรรมระดับอำเภอ กิจกรรมระดับตำบล - พัฒนาระบบบริการ Service Plan ด้าน Trauma และอุบัติเหตุ - ซ้อมแผนอุบัติเหตุระดับอำเภอ ปีละ 2 ครั้ง - รณรงค์สวมหมวกกันน็อค โดยเฉพาะใน สถานที่ราชการ - ประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุระดับ อำเภอ - อบรม อสม. เป็น อฉช. ในการแจ้งเหตุผ่าน 1669

18 กระบวนการขับเคลื่อนแผน ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๕

19


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริการ ปฐมภูมิ 1. คุณภา พ บริการ 2.Esse ntial Care 3.Self Care - มาตรฐา น PCA - มาตรฐา น DHS- PCA ระบบหมอ ประจำ ครอบครัว (Family care team)” - หมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google