งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการขับเคลื่อนงานสาธารณสุข อำเภอเมืองยโสธร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการขับเคลื่อนงานสาธารณสุข อำเภอเมืองยโสธร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการขับเคลื่อนงานสาธารณสุข อำเภอเมืองยโสธร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
อำเภอเมืองยโสธร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

2 การจัดบริการตามกลุ่มวัย
UCCARE ผู้มีส่วนได้เสีย (Customer:C) การจัดบริการตามกลุ่มวัย (Essentian Care:E)

3 ระบบหมอประจำครอบครัว (Family care team)”
ระบบบริการปฐมภูมิ 3.Self Care 1.คุณภาพบริการ 2.Essential Care มาตรฐาน PCA มาตรฐาน DHS-PCA ระบบหมอประจำครอบครัว (Family care team)” -หมู่บ้านปรับเปลี่ยนสุขภาพ -ตำบลจัดการสุขภาพ - อสม.ต้นแบบ

4 ทีมหมอประจำครอบครัว (Family care team)”
หมู่บ้าน ก. Essential Care แพทย์ ที่ปรึกษา ทีมหมอประจำครอบครัว (Family care team)” จนท.สาธารณสุข (นสค.) 5 เครือข่าย (อสม. ครู ผู้นำ,สอบต. พระ พกส. (ผู้ช่วย นสค)

5 ทีมหมอประจำครอบครัว (Family care team)” ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home ward)
พกส. (ผู้ช่วย นสค) จนท.สาธารณสุข (นสค.) แพทย์ ที่ปรึกษา/สหวิชาชีพ 5 เครือข่าย (อสม. ครู ผู้นำ,สอบต. พระ Essential Care กลุ่มวัย ส่งเสริม ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home ward)

6 แผนสุขภาพตำบล (กระบวนการ 555)
๒. Essential Care ระบบหมอประจำครอบครัว (แพทย์ที่ปรึกษา/จนท./อสม.) สถานะสุขภาพระดับหมู่บ้าน แผนสุขภาพตำบล (กระบวนการ 555) (คืนข้อมูลให้ภาคีเครือข่าย) ประด็น OTOP แผนสุขภาพอำเภอ (คืนข้อมูลให้ภาคีเครือข่าย) ประด็น ODOP

7 3.Self Care -หมู่บ้านปรับเปลี่ยนสุขภาพ
(บูรณาการ : NCD CD ส่งเสริมสุขภาพ -ตำบลจัดการสุขภาพ - อสม.ต้นแบบ

8 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
ยุทธฯ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ยุทธฯ 2 ยุทธฯ 3 0-5ปี นมแม่ ฝากครรภ์ พัฒนาการ ปัญหาฯ ระบบบริการ Management ปฐมภูมิ สัดส่วน DM/HT Out reach service DHS10เรื่อง การใช้บริการที่ 1๐ 5-14ปี สุขภาพช่องปาก รูปร่างสมส่วน สายตา/การได้ยิน จมน้ำ การบังคับใช้กฏหมาย นักกฎหมาย ระบบพัฒนา DALY ความผิดปกติทางจิต มะเร็งตับ DM อุบัติเหตุ(เชิงป้องกัน) แอลกอฮอล์ ทุติ/ตติยภูมิ M2มีผู้เชี่ยวชาญ CMI HA/PCA การพัฒนาระบบบริการ10สาขา สิ่งแวดล้อม อสธจ. เทศบาลได้มาตรฐาน ระบบเฝ้าระวัง ขยะติดเชื้อใน รพ. 15-21ปี แอลกอฮอล์(ในเชิงกฎหมาย) เพศศึกษา 15-59ปี การรักษา Pt.อุบัติเหตุ NCD clinic CVD ภาวะอ้วน ตำบลจัดการสุขภาพ สถานประกอบการปลอดบุหรี่/ALC Area base HR แผนพัฒนา การดูแล pt.DM/HT แพทย์แผนไทย ยาและเวชภัณฑ์ การเงินการคลัง ควบคุมโรค SRRT ฐานข้อมูลต่างด้าว ยา/เวชภัณฑ์/พัสดุ ลดต้นทุน คบ. การโฆษณา? ร้องเรียน? การเงินการคลัง ควบคุมวิกฤตระดับ7 60+ปี/พิการ คัดกรอง/ประเมินสุขภาพ คลินิกผู้สูงอายุ ผู้พิการ/ขาขาด ยาเสพติด การบำบัดรักษา ปราบปรามทุจริต CPI

9 ภาระกิจคณะกรรมการ -ทบทวน KPI ตามกลุ่มวัย (เน้น KPI *** เป็นโครงการเน้นหนัก) -ทบทวน บูรณาการ Action plan เตรียมนำเสนอ แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ ในวันที่ พ.ย 57 (เอกสาร คู่มือการดำเนินงาน)

10 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลุ่มวัยทำงาน (๑๕-๕๙ ปี)

11 สถานการณ์ ประเทศ จังหวัดยโสธร อำเภอ
สถานการณ์ ประเทศ จังหวัดยโสธร อำเภอ

12 รูปที่ 1 อัตราป่วยโรค DM & HT ต่อแสนประชากร
จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ ที่มา :กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.ยโสธร

13 รูปที่ 2 อัตราป่วยโรค DM & HTต่อแสนประชากร
จังหวัดยโสธร แยกรายอำเภอ ปี 2557 ที่มา :กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.ยโสธร

14 รูปที่ 3 อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (I20-I25) ต่อแสนประชากร
จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ ข้อมูลประเทศ ปี = , ปี = ที่มา :กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.ยโสธร

15 รูปที่ 4 อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร
รูปที่ 4 อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร จังหวัดยโสธร แยกรายอำเภอ ปี 2557 ที่มา :กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.ยโสธร

16 ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่ รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 ที มีค่า Probability of Survival (Ps) > 0.75 และรอดชีวิตหลังการดูแลรักษา **** 2. รพศ. / รพท. และ รพช. ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ร้อยละ 70 3. ร้อยละของผู้ที ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ หลอดเลือด (CVD Risk) และมีความเสี่ยงสูงมากได้รับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นและ/หรือ ได้รับยาในการ รักษาเพื่อลดความเสี่ยง (ร้อยละ 50)

17 แผนบูรณาการกลุ่มวัยทำงาน 2558
1 ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่ รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 ที มีค่า Probability of Survival (Ps) > 0.75 และรอดชีวิตหลังการดูแลรักษา ตัวชี้วัด -อบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนโรคอุบัติเหตุสำหรับทีมสอบสวนโรค - ติดตามประเมินผลการสอบสวนโรคอุบัติเหตุทีมสอบสวนโรค SRRT /Mcatt/EMS - ซ้อมแผนอุบัติเหตุระดับจังหวัด กิจกรรม ระดับอำเภอ - พัฒนาระบบบริการ Service Plan ด้าน Trauma และอุบัติเหตุ - ซ้อมแผนอุบัติเหตุระดับอำเภอ ปีละ 2 ครั้ง - รณรงค์สวมหมวกกันน็อค โดยเฉพาะในสถานที่ราชการ - ประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุระดับอำเภอ - อบรม อสม.เป็น อฉช. ในการแจ้งเหตุผ่าน 1669 กิจกรรม ระดับ ตำบล

18 กระบวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๕
-กำหนด KPI เน้นหนัก -บูรณาการ Action Plan ( 18 พ.ย. 57) โดยคณะกรรมการ (เตรียมข้อมูล : ตามไฟล์ที่ส่งให้ ข่าวประกาศ winSCP)

19 กระบวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๕
-ประชุมชี้แจงแนวการดำเนินงาน แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน แบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๗ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๗ ***มีเอกสารแนวทางดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการขับเคลื่อนงานสาธารณสุข อำเภอเมืองยโสธร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google