งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำของบดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559 สถาบันราชประชาสมาสัย 25 ธ.ค. 57 ประเภทงบโครงการงปม.(กรอบ) Service Plan (พัฒนาระบบบริการ งาน Env.Occ./Leprosy)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำของบดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559 สถาบันราชประชาสมาสัย 25 ธ.ค. 57 ประเภทงบโครงการงปม.(กรอบ) Service Plan (พัฒนาระบบบริการ งาน Env.Occ./Leprosy)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำของบดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559 สถาบันราชประชาสมาสัย 25 ธ.ค. 57 ประเภทงบโครงการงปม.(กรอบ) Service Plan (พัฒนาระบบบริการ งาน Env.Occ./Leprosy) โครงการพัฒนาระบบบริการ สถาบัน ราชประชาสมาสัย (Better Service) 10ลบ. Excellent Center (Env.Occ.) โครงการสร้างและพัฒนางานบริการ และวิชาการ ด้านโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 10ลบ. ภารกิจพื้นฐาน (Leprosy) โครงการเร่งรัดการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์กำจัดโรคเรื้อน 8ลบ. Specific Issue (โครงการ เฉลิมพระเกียรติ) โครงการรณรงค์ค้นหาโรคเรื้อน เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล (เฉลิมพระ เกียรติ 70 ปีแห่งการครองราชย์) ไม่ได้กำหนด

2 สรุปสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2557 มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ ดำเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม ปี 2558-2562 1.จัดทำหลักสูตรการย ศาสตร์สำหรับบุคลากรทาง การแพทย์ 2. อยู่ระหว่างการดำเนิน งานวิจัยทางคลินิกด้านโรค จากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อมจำนวน 1 เรื่อง 1. วางแผนการ จัดสรรเครื่องมือด้าน การฟื้นฟูสภาพ 1.จัดทำฐานข้อมูลสารเคมี และวัตถุอันตรายของสถาน ประกอบการ รวมถึงสรุป สถานการณ์อุบัติภัย ใน จ. สมุทรปราการ (คืบหน้า ร้อยละ 85) 1.มีการคัดกรองวินิจฉัย โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม 2. มีการเฝ้าระวังสุขภาพ ของพนักงานในสถาน ประกอบการ 3. เฝ้าระวังสุขภาพของ บุคลากรทางการแพทย์ (Health Care Workers) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคลากร ยังไม่ครอบคลุม การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง การดำเนินงานของสถาบันฯ ยังไม่สอดคล้องกับทิศทางของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมโรค การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคลากร ยังไม่ครอบคลุม การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง การดำเนินงานของสถาบันฯ ยังไม่สอดคล้องกับทิศทางของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมโรค ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนา องค์ความรู้และศักยภาพ บุคลากร ด้านโรคจาก การประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนา ศักยภาพให้เป็นศูนย์ เชี่ยวชาญด้านโรคจาก การประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบฟื้นฟู สภาพผู้ป่วยโรคจาก การประกอบอาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับ เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยงและ ตอบโต้ผลกระทบสุขภาพ โรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ GAP

3 เป้าหมายการดำเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2559 ยุทธศาสตร์โครงการผลผลิต ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาองค์ ความรู้และศักยภาพบุคลากร ด้านโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม  โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี  หลักสูตรการยศาสตร์สำหรับบุคลากร ทางการแพทย์  ฐานข้อมูลผู้ป่วยจากโรคประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรปราการ  บุคลากรมีสมรรถนะด้านการนิเทศ ติดตามประเมินผล( ด้านคลินิกโรคจากการ ทำงาน / ด้านการตรวจประเมินความเสี่ยง บุคลากร) ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนา ศักยภาพให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม  โครงการพัฒนาศูนย์ เชี่ยวชาญโรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม  มาตรฐานบริการคัดกรองสุขภาพด้านโรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบ ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคจากการ ประกอบอาชีพ  โครงการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรค จากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม  เครือข่ายฟื้นฟูสภาพโรคจากการทำงาน  ระบบการฟื้นฟูสภาพโรคจากการทำงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างความ ร่วมมือกับเครือข่ายในการเฝ้า ระวัง ประเมินความเสี่ยงและตอบ โต้ผลกระทบสุขภาพโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่  โครงการความร่วมมือของ เครือข่ายในการเฝ้าระวังประเมิน ความเสี่ยง และตอบโต้ผลกระทบ สุขภาพโรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม  ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT )  ฐานข้อมูลสารพิษในจังหวัด สมุทรปราการ  เครือข่ายตอบโต้ผลกระทบต่อสุขภาพ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

4 กิจกรรมสำคัญ / งบประมาณ โครงการกิจกรรมรวม งบประมาณ  โครงการพัฒนาองค์ ความรู้และถ่ายทอด เทคโนโลยี 1.1 การประเมินและติดตามผล การใช้หลักสูตรการยศาสตร์สำหรับบุคลากร ทางการแพทย์ ( 600,000 ) 1.2 การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยจากโรคประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมใน จังหวัดสมุทรปราการ ( 250,000 ) 1.3 การสนับสนุนการนิเทศติดตามประเมินผลร่วมกับสำนักโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ( 650,000 ) 1,500,000  โครงการพัฒนาศูนย์ เชี่ยวชาญโรคจากการ ประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม 2.1 การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพของบุคลากรในสถาบัน (Health Care Workers) ( 200,000 ) 2.2 การพัฒนาระบบการจัดบริการและมาตรฐานการให้บริการสุขภาพด้าน โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (900,000 ) 2.3 การจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (Clinical Response Center of Environmental- Occupational Health Hazards) ( 650,000 ) 1,750,000  โครงการฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วยโรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม 3.1 การพัฒนาเครือข่ายการฟื้นฟูสภาพโรคจากการทำงาน (400,000 ) 400,000  โครงการความร่วมมือ ของเครือข่ายในการเฝ้า ระวังประเมินความเสี่ยง และตอบโต้ผลกระทบ สุขภาพโรคจากการ ประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม 4.1 การประเมินผลกระทบจากการสัมผัส สารเคมีของพนักงานในสถาน ประกอบการ (250,000 ) 4.2 การพัฒนาทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) (50,000) 4.3 การพัฒนาฐานข้อมูลสารพิษในจังหวัดสมุทรปราการ ( 250,000 ) 4.4 การสร้างเครือข่ายตอบโต้ผลกระทบต่อสุขภาพโรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม ( 300,000 ) 4.5 การสนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการคัดกรองและดูแลสุขภาพผู้ ได้รับผลกระทบ ( 1,000,000 ) 1,850,000 รวม 5,500,000

5 สรุป สถานการณ์ โรคเรื้อน การค้นพบผู้ป่วยล่าช้า ทำให้ผู้ป่วยใหม่มีความพิการระดับ 2 > ร้อยละ 10 ผู้ป่วยไม่ได้รับการตรวจป้องกันความพิการ ระบบเฝ้าระวังโรคเรื้อนในประชากรต่างด้าวยังไม่มีประสิทธิภาพ ฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนยังไม่สมบูรณ์ การฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนยังไม่ครอบคลุม ผลการ ดำเนินงาน ควบคุมโรคเรื้อน ปี 2557 ปี 2557 สนับสนุนการสำรวจความพิการฯ ของผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน 12 จังหวัด สนับสนุนให้เกิดจิตอาสาเพื่อการ ฟื้นฟูสภาพฯ 7 แห่ง และติดตาม การดำเนินงาน 5 แห่ง ประเมินนิคมโรคเรื้อนจำนวน 7 แห่ง และลงนาม MOU 4 นิคม สร้างสถานบริการสาธารณสุขในการ ควบคุมโรคเรื้อนภายใต้สภาวะความชุกโรค ต่ำ (ประเมินความพร้อม+อบรม) 6 แห่ง, ติดตาม 4 แห่ง และประเมินผล 4 แห่ง สร้างเครือข่ายเพื่อจัดทำระบบเฝ้าระวังและ ควบคุมโรคเรื้อนในประชากรต่างด้าว ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ฟื้นฟูความรู้โรคเรื้อนสำหรับผู้รับผิดชอบ งานโรคเรื้อนของ สคร. และ สรปส. 48 คน GAP 25562557* ขึ้นทะเบียน560579 ผู้ป่วยใหม่188185 ผู้ป่วยพิการgrade21830 ผู้ป่วยใหม่ชาวต่างชาติ2037

6 ค่าเป้าหมายงานด้านโรคเรื้อน (National Health Authority) เป้าหมายลดโรค ค่าเป้าหมาย 25572558255925602561 ลดอัตราความพิการระดับ 2 (Grade 2 disability rate) ในผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ต่อประชากรหนึ่งแสนคน โดยเทียบกับปี 2553 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50* ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละของผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน ที่ผ่านการ สำรวจ ได้รับการฟื้นฟูสภาพตามความจำเป็น (need) ร้อยละ 65** ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 * WHO ได้ตั้งเป้าหมายในการลดอัตราความพิการระดับ 2 (Grade 2 disability rate) ใน ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ลดลงร้อยละ 35 ภายในปี พ.ศ. 2558 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 ** เริ่มมีการกำหนดเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดงานฟื้นฟูสภาพ เริ่มเมื่อปี2557 ข้อมูล25532554255525562557*** จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อน รายใหม่ 405280220188185 จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อน รายใหม่ ที่พิการระดับ 2 6029381830 *** ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2557

7 ผลผลิต : 1. ระบบป้องกันควบคุมโรคเรื้อนมีประสิทธิภาพในการค้นหาผู้ป่วยราย ใหม่.... 2. สถานบริการสาธารณสุขให้บริการโรคเรื้อนตามมาตรฐาน..... และมี ระบบส่งต่อ… 3. ผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนและครอบครัวพึ่งพาตนเองและอยู่ ร่วมกับคนในสังคมได้ 4. มีองค์ความรู้ งานวิจัย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และ มาตรฐานวิชาการป้องกันควบคุมโรคเรื้อนและฟื้นฟูสภาพ....... 5. มีจำนวนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญโรคเรื้อนเพียงพอ

8 กิจกรรมสำคัญ/งบประมาณ โครงการกิจกรรม งบ ประมาณ โครงการดำเนินงานค้นหา ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ใน อำเภอเป้าหมาย โครงการสร้างและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขในการควบคุมโรคเรื้อน ในสภาวะความชุกโรคต่ำ 600,000 โครงการสนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่เสี่ยงของ สคร. 600,000 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อน 200,000 โครงการพัฒนาการสอบสวนโรคเรื้อน 300,000 โครงการพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคเรื้อนในประชากรต่างด้าว 400,000 โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานควบคุมโรคเรื้อนและการ ฟื้นฟูสภาพ 400,000 โครงการพัฒนาพฤติกรรมการสำรวจร่างกายตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อน 500,000 โครงการจัดงานวันราชประชาสมาสัย ปี 2559 400,000 โครงการสนับสนุนการ สำรวจความพิการ และ ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ของผู้ประสบ ปัญหาจากโรคเรื้อน โครงการสนับสนุนการสำรวจสภาพความพิการ ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการจำเป็นในการฟื้นฟูสภาพในผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน 100,000 โครงการประเมินทัศนคติของสังคมต่อผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน(หลัง สำรวจความพิการ) 500,000 โครงการสำรวจความพิการ ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และความต้องการ จำเป็น ในการฟื้นฟูสภาพให้ผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน สำหรับ สคร. 100,000 โครงการพัฒนาเครือข่าย ในการฟื้นฟูสภาพผู้ประสบ ปัญหาจากโรคเรื้อน โครงการติดตามผลการดำเนินงานฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน รวมทั้งพื้นที่หลังบูรณาการนิคม 850,000

9 มาตรการดำเนินงานควบคุมโรคเรื้อน 1.มาตรการในการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในอำเภอเป้าหมาย 2.มาตรการสนับสนุนการสำรวจความพิการ และปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ของผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน 3.มาตรการพัฒนาเครือข่ายในการฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน กิจกรรมหลักการดำเนินงานควบคุมโรคเรื้อน 1.อยู่ในเอกสารExcel

10 สรุปรายละเอียดคำของบประมาณ ปี 2559 สรปส. ประเภทงบโครงการ งบประมาณ (บาท) Service Plan (พัฒนาระบบบริการ งาน Env.Occ./Leprosy) โครงการพัฒนาระบบบริการ สถาบันราช ประชาสมาสัย (Better Service) 800,000 Excellent Center (Env.Occ.) โครงการสร้างและพัฒนางานบริการและ วิชาการ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม 5,500,000 ภารกิจพื้นฐาน (Leprosy) โครงการเร่งรัดการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์กำจัดโรคเรื้อน 4,950,000 (งบ สคร. = 1,450,000) Specific Issue (โครงการ เฉลิมพระเกียรติ) โครงการรณรงค์ค้นหาโรคเรื้อน เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล (เฉลิมพระเกียรติ 70 ปีแห่งการครองราชย์) 3,000,000 (งบ สคร. = 2,160,000)

11 การติดตามประเมินผล โรคเรื้อน 1.ติดตามการดำเนินงานเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่อำเภอที่มีข้อบ่งชี้ทาง ระบาดวิทยา ทุก 6 เดือน 2.นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานควบคุมโรคเรื้อนของ สคร. ทุกปี หรือทุก 2 ปี ขึ้นกับสถานการณ์โรคเรื้อน และปัญหาการดำเนินงานของแต่ละเขต 3.นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาสถานบริการเชี่ยวชาญโรคเรื้อนทุก 2 ปี 4.ติดตามผลการสำรวจความพิการ และฟื้นฟูสภาพ ทุก 1 ปี 5.ติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนทุก 1 ปี 6.การประเมินผลงานควบคุมโรคเรื้อน หลังการกำจัดโรคเรื้อนสำเร็จ เพื่อให้ผู้บริหาร งานควบคุมโรคเรื้อน ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ปรับนโยบาย และแนวทางการ ดำเนินงานควบคุมโรคเรื้อน ประเมินทุก 10 ปี โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 1.ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รายไตรมาส 2.ประเมินผลการดำเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตาม แผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ฯ ทุกปี

12 สรุปรายละเอียดคำของบประมาณ ปี 2559 สรปส. ประเภทงบโครงการ งบประมาณ (บาท) Service Plan (พัฒนาระบบบริการ งาน Env.Occ./Leprosy) โครงการพัฒนาระบบบริการ สถาบันราช ประชาสมาสัย (Better Service) 800,000 Excellent Center (Env.Occ.) โครงการสร้างและพัฒนางานบริการและ วิชาการ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม 5,500,000 ภารกิจพื้นฐาน (Leprosy) โครงการเร่งรัดการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์กำจัดโรคเรื้อน 4,950,000 (งบ สคร. = 1,450,000) Specific Issue (โครงการ เฉลิมพระเกียรติ) โครงการรณรงค์ค้นหาโรคเรื้อน เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล (เฉลิมพระเกียรติ 70 ปีแห่งการครองราชย์) 3,000,000 (งบ สคร. = 2,160,000)

13 วิสัยทัศน์ "เป็นสถาบันที่เป็นเลิศด้านโรคเรื้อนระดับนานาชาติ และโรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระดับชาติภายในปี 2563 พันธกิจ พันธกิจ "พัฒนาวิชาการด้านโรคเรื้อน/โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายสามารถดำเนินงานได้ตาม มาตรฐานที่กำหนด” แผนยุทธศาสตร์สถาบัน งานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสวล. ปี 2558 - 2562 แผนยุทธศาสตร์ชาติ งานด้านโรคเรื้อน ปี 2558 – 2563 เป้าประสงค์ 1. ระบบป้องกันควบคุมโรคเรื้อนมีประสิทธิภาพใน การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่.... 2. สถานบริการสาธารณสุขให้บริการโรคเรื้อน ตามมาตรฐาน..... และมีระบบส่งต่อ… 3. ผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนและครอบครัว พึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ 4. มีองค์ความรู้ งานวิจัย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และมาตรฐานวิชาการป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อนและฟื้นฟูสภาพ....... 5. มีจำนวนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญโรคเรื้อนเพียงพอ 1. ศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อการวิจัยพัฒนา ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี มาตรฐาน... 2. ศูนย์มาตรฐานบริการการตรวจคัดกรองความ เสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.ศูนย์เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมฟื้นฟูสภาพ โรคจาก การประกอบอาชีพ ( Pesticide / MSDS / Occupational lung diseases / Occupational Injury ) 4. เครือข่ายเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง และ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

14 สวัสดี

15 การติดตามประเมินผล ผลผลิตการติดตามประเมินผล  หลักสูตรการยศาสตร์สำหรับบุคลากรทาง การแพทย์  ฐานข้อมูลผู้ป่วยจากโรคประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรปราการ  บุคลากรมีสมรรถนะด้านการนิเทศติดตาม ประเมินผล ( ด้านคลินิกโรคจากการ ทำงาน / ด้านการตรวจประเมินความเสี่ยง บุคลากร) สำรวจความรู้บุคลากรทางการแพทย์ 1 ปี รายงานฐานข้อมูลผู้ป่วยจากโรคประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรปราการ ประเมินสมรรถนะด้านการนิเทศทุกปี  มาตรฐานบริการคัดกรองสุขภาพด้านโรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโรค จากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รายไตรมาส  เครือข่ายฟื้นฟูสภาพโรคจากการทำงาน  ระบบการฟื้นฟูสภาพโรคจากการทำงาน ประเมินผลการดำเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม ตามแผนปฏิบัติราชการและแผน ยุทธศาสตร์ฯ ทุกปี  ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT )  ฐานข้อมูลสารพิษในจังหวัดสมุทรปราการ  เครือข่ายตอบโต้ผลกระทบต่อสุขภาพ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รายไตรมาส

16 มาตรการดำเนินงานควบคุมโรคเรื้อน 1.มาตรการในการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในอำเภอเป้าหมาย 2.มาตรการสนับสนุนการสำรวจความพิการ และปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ของผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน 3.มาตรการพัฒนาเครือข่ายในการฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน เป้าหมายการดำเนินงานควบคุมโรคเรื้อน ปี 2559 1.อัตราความพิการระดับ 2 ในผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ต่อประชากรแสนคน ลดลงร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับปี 2553 2.ร้อยละ 75 ของผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนที่ผ่านการสำรวจได้รับการฟื้นฟู สภาพตามความต้องการจำเป็น (needs) ผลผลิต : 1.การค้นพบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่โดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกัน/ลดความพิการ ในผู้ป่วย (Early diagnosis and prompt treatment) 2.ผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนได้รับการฟื้นฟูสภาพโดยชุมชน (Community base rehabilitation) ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

17 กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กร เป้าประสงค์/กลยุทธ์ เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบป้องกันควบคุมโรคเรื้อนมีประสิทธิภาพในการ ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคเรื้อนที่มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 2 สถานบริการสาธารณสุขให้บริการโรคเรื้อนตาม มาตรฐาน ในการวินิจฉัย รักษา ป้องกันความพิการ ฟื้นฟูสภาพ และมีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่เหมาะสม กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขทั่วไปให้สามารถคัดกรองโรคเรื้อน ได้อย่างถูกต้อง (หน่วยคัดกรองของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง) กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโรคเรื้อนให้บริการได้ มาตรฐาน (รพศ. / รพท. / รพช. /สรปส. / รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย) ได้แก่ การ วินิจฉัย การรักษา ป้องกันความพิการ ฟื้นฟูสภาพ กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยสงสัยโรคเรื้อนให้เข้าถึงสถานบริการ เชี่ยวชาญโรคเรื้อน

18 กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กร เป้าประสงค์/กลยุทธ์ เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนและครอบครัวพึ่งพา ตนเองและอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาโรค เรื้อนโดยชุมชน กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมให้ผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนสามารถสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีของตนเองได้ เพื่อให้สังคมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคเรื้อน และมี ทัศนคติที่ดีต่อผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน เป้าประสงค์ที่ 4 มีองค์ความรู้ งานวิจัย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และมาตรฐานวิชาการป้องกันควบคุมโรคเรื้อนและฟื้นฟูสภาพ ที่ตอบสนอง บริบทพื้นที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง เหมาะสม กลยุทธ์ที่ 4.1 ผลิตองค์ความรู้ งานวิจัย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และมาตรฐานวิชาการป้องกันควบคุมโรคเรื้อนและฟื้นฟูสภาพ

19 กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กร เป้าประสงค์/กลยุทธ์ เป้าประสงค์ที่ 5 มีจำนวนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญโรคเรื้อนเพียงพอทั้งใน ส่วนกลางและระดับเขต กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญโรคเรื้อน


ดาวน์โหลด ppt คำของบดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559 สถาบันราชประชาสมาสัย 25 ธ.ค. 57 ประเภทงบโครงการงปม.(กรอบ) Service Plan (พัฒนาระบบบริการ งาน Env.Occ./Leprosy)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google