งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุป การสัมมนา “การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุป การสัมมนา “การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุป การสัมมนา “การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555”
สรุป การสัมมนา “การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555”

2 รายละเอียดโดยสรุป วัน เวลา และสถานที่ วันที่ 8,12,15,19,29,29 กันยายน เวลา – น. ณ ห้องประชุม 4107 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหาร บุคลากรผู้รับผิดขอบในการจัดทำแผนฯ จำนวน 35 คน

3 รายละเอียดโดยสรุป วัตถุประสงค์
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การติดตามแผน ประเมิน วิเคราะห์ รายงานผล อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นระบบ เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการในส่วนของการจัดทำแผนในภาพรวมในระดับคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการในส่วนของการจัดทำแผนและการดำเนินโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง

4 รายละเอียดโดยสรุป 8 กันยายน 2553 การชี้แจงเรื่อง
8 กันยายน 2553 การชี้แจงเรื่อง สถานการณ์การเงิน/การประเมินรายรับ แผนพัฒนาการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ระยะที่ 11 (พ.ศ ) ทิศทาง/แนวทาง ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555 คณะสังคมศาสตร์

5 รายละเอียดโดยสรุป 12 กันยายน 2554
12 กันยายน 2554 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 15 กันยายน 2554 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและสากล

6 รายละเอียดโดยสรุป 19 กันยายน 2554
19 กันยายน 2554 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาบริการวิชาการและการให้บริการบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนแต่ละท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ 26 กันยายน 2554 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7 รายละเอียดโดยสรุป 29 กันยายน 2554
29 กันยายน 2554 วิเคราะห์ปัญหา สรุปขั้นตอนและแนวทางติดตามผล การพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยผู้รับผิดชอบ KPI Owner แนวทางในการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555

8 ภาพการสัมมนา

9 ภาพการสัมมนา

10 ภาพการสัมมนา

11 งบประมาณที่ใช้ในการจัดสัมมนา
รายการ จำนวนเงิน 1. รายรับ (งบรายได้ ปี 2554) 7,000 2. รายจ่าย 5,060 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 8-ก.ย.-54 775 12-ก.ย.-54 695 15-ก.ย.-54 510 19-ก.ย.-54 750 26-ก.ย.-54 27-ก.ย.-54 29-ก.ย.-54 2.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ลิ้นแฟ้มพลาสติก)

12 ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผน การดำเนินงานตามแผน การติดตามแผน ประเมิน วิเคราะห์ รายงานผล อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มากขึ้น การบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจำคณะ และคณะกรรมการอำนวยการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะฯ

13 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
งานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ โทร


ดาวน์โหลด ppt สรุป การสัมมนา “การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google