งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุป การสัมมนา “ การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุป การสัมมนา “ การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุป การสัมมนา “ การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555”

2 รายละเอียดโดยสรุป วัน เวลา และสถานที่ วันที่ 8,12,15,19,29,29 กันยายน 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง ประชุม 4107 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับผิดขอบในการจัดทำแผนฯ จำนวน 35 คน

3 วัตถุประสงค์ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การติดตามแผน ประเมิน วิเคราะห์ รายงานผล อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นระบบ เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการในส่วน ของการจัดทำแผนในภาพรวมในระดับคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการในส่วน ของการจัดทำแผนและการดำเนินโครงการ ให้เกิดความต่อเนื่อง รายละเอียดโดยสรุป

4 8 กันยายน 2553 การชี้แจงเรื่อง สถานการณ์การเงิน / การประเมินรายรับ แผนพัฒนาการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ระยะ ที่ 11 ( พ. ศ.2555-2559) ทิศทาง / แนวทาง ในการจัดทำแผนปฏิบัติ งานประจำปี 2555 คณะสังคมศาสตร์ รายละเอียดโดยสรุป

5 12 กันยายน 2554 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 15 กันยายน 2554 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสร้าง นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการ สอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความ มั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและสากล รายละเอียดโดยสรุป

6 19 กันยายน 2554 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาบริการวิชาการและ การให้บริการบนพื้นฐานความต้องการของ ชุมชนแต่ละท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ 26 กันยายน 2554 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยล้านนาและกลุ่ม ชาติพันธ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รายละเอียดโดยสรุป

7 29 กันยายน 2554 วิเคราะห์ปัญหา สรุปขั้นตอนและแนวทาง ติดตามผล การพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555 โดยผู้รับผิดชอบ KPI Owner แนวทางในการประเมินและติดตามผลการ ปฏิบัติงาน สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555 รายละเอียดโดยสรุป

8 ภาพการสัมมนา

9

10

11 งบประมาณที่ใช้ในการจัดสัมมนา รายการจำนวนเงิน 1. รายรับ ( งบรายได้ ปี 2554) 7,000 2. รายจ่าย 5,060 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 8- ก. ย.-54 775 12- ก. ย.-54 695 15- ก. ย.-54 510 19- ก. ย.-54 750 26- ก. ย.-54 750 27- ก. ย.-54 750 29- ก. ย.-54 750 2.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ( ลิ้นแฟ้ม พลาสติก ) 80

12 ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำ แผน การดำเนินงานตามแผน การติดตามแผน ประเมิน วิเคราะห์ รายงานผล อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มากขึ้น การบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555 เพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจำคณะ และ คณะกรรมการอำนวยการได้ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติ งานประจำปีของคณะฯ

13 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผนและการประกัน คุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะ สังคมศาสตร์ โทร. 053-943516


ดาวน์โหลด ppt สรุป การสัมมนา “ การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google