งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทีมหมอประจำครอบครัว (Family care team) ดูแลถ้วนทั่วทุกกลุ่มวัย นพ. โกเมนทร์ ทิว ทอง สำนักบริหารการ สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทีมหมอประจำครอบครัว (Family care team) ดูแลถ้วนทั่วทุกกลุ่มวัย นพ. โกเมนทร์ ทิว ทอง สำนักบริหารการ สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทีมหมอประจำครอบครัว (Family care team) ดูแลถ้วนทั่วทุกกลุ่มวัย นพ. โกเมนทร์ ทิว ทอง สำนักบริหารการ สาธารณสุข

2 คำนิยาม ■ หมอประจำครอบครัว : บุคลากรสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรขึ้นไปที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ที่ รับผิดชอบของรพ. สต./ ศสม. โดยรับผิดชอบประชากรประมาณ 1,250 -2,500 คน / หมอประจำครอบครัว ■ แพทย์ที่ปรึกษา : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป / แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว / แพทย์ เฉพาะทางที่มีความสนใจในงานบริการระดับปฐมภูมิ ■ ทีมหมอประจำครอบครัว : ทีมที่ประกอบด้วยแพทย์ ทันตบุคลากร เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีหน้าที่รับผิดชอบสุขภาพ แต่ละครอบครัวตามพื้นที่รับผิดชอบในลักษณะองค์รวมโดยประสานความ ร่วมกับทุกภาคีสุขภาพในการจัดให้เกิดบริการจนกระทั่งสามารถดูแลสุขภาพ ตนเองได้ (Selfcare)

3 แนวทางดำเนินการ ■ พื้นที่เขตชนบท ( รพสต.) : บุคลากรสาธารณสุขในรพสต. แบ่งพื้นที่ ที่รับผิดชอบโดย รับผิดชอบประชากรประมาณ 1,250 -2,500 คน / หมอประจำครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ได้ ดำเนินการอยู่แล้ว โดยเพิ่มการมีแพทย์ที่ปรึกษาจากรพช. ทุกรพสต. เพื่อให้ คำปรึกษาและรับส่งต่อและมีทีมหมอประจำครอบครัวซึ่งเป็นทีมสหวิชาชีพคอย ช่วยเหลือในการดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ■ พื้นที่เขตเมือง ( ศสม.) : ทุกชุมชนในเขตเทศบาลมีทีมหมอประจำครอบครัว 2-3 คน ต่อชุมชนโดยมีแพทย์ผู้รับผิดชอบศสม. เป็นแพทย์ที่ปรึกษา ( แพทย์ 1 คนต่อ 1 ศสม.) ■ พื้นที่เขตอำเภอเมืองนอกเขตเทศบาล : ดำเนินการเหมือนพื้นที่รพสต. โดยที่รพศ./ รพท. มอบหมายให้มีแพทย์ที่ปรึกษาๆละ 3-5 รพสต. หรือจ้างแพทย์ให้ปฏิบัติงานใน เครือข่ายรพสต. ที่รวมกลุ่มในขนาดที่เหมาะสม

4 กระบวนการสร้างหมอประจำครอบครัว เขต สป. สสจ. เจ้าหน้าที่ครบ รพช. + สสอ. ใช้กลยุทธ์ - CBL - ชุมชน เครื่องมือ 1. FF / ข้อมูล 2. กองทุน 3. แผนตำบล เพิ่มสมรรถนะตาม หลักการ เวชศาสตร์ครอบครัว ทีมหมอประจำ ครอบครัว MD / NP / นวก. สธ. 1. รู้จักกัน 2. Empowerment 3. เพิ่มผลคุณภาพบริการ พยาบาล ชุมชน นวก. จพง. อสม. ครอบค รัว 1. Self care 2. Accessibility to essential care 1. MD / NP / นวก. สธ. 2. จพ. สาธารณสุข 3. ทันตาภิบาล / ทันต แพทย์ 4. กายภาพ / เภสัชกร 5. แพทย์แผนไทย 1. Home visit 2. Hospital visit3. Refer / consult 4. Case conference5. Supervision ลดโรค ลดตาย ลดแทรกซ้อน 5 กลุ่มวัย

5 หมอประจำครอบครัว กับ DHS INPUTPROCESSOUT PUTOUT COME 1. งบประมาณ UC 2. การสนับสนุนคน 3.Unity Team 4. แผนเงินบำรุง แผน PP แผนเงินลงทุน 1.CBL ศูนย์เรียนรู้ เวชศาสตร์ ครอบครัว 1.SRM 2.R2R 1. หมอประจำครอบครัว -Self Care -Essential Care 2. ตำบลจัดการสุขภาพ 3. หนึ่งอำเภอหนึ่ง โครงการแก้ปัญหา สุขภาพ ODOP 4.Appreciation การ มองเห็นคุณค่าการ ทำงานร่วมกันอย่างมี ความสุข 3 ดี 1. สุขภาพดี ตัวชี้วัด PP 2. คนดีมีความรู้ 3. รายได้พอดี Primary Care Accreditation ประเมิน

6 เป้าหมายการดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ทุกแห่ง ระยะเวลา ✓ เริ่มดำเนินการทันทีเสร็จภายใน 4-6 เดือน ✓เริ่มดำเนินการทันทีแล้วเสร็จภายใน 6 เดือนขึ้นไปถึง 1 ปี ประโยชน์ที่จะเกิด 1. กับประชาชนที่เป็นรูปธรรม : ได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในทุก กลุ่มวัยตามความต้องการของแต่ละบุคคล 2. ด้านเศรษฐกิจ : ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทุกครอบครัว

7 กลไกการขับเคลื่อน ระบบการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลโดยทีม DHS ในแต่ละอำเภอและฝ่ายเวชกรรมสังคมทุกรพศ./ รพท.

8 ครอบครัว อสม... 1 1 20 1 1 1 1 4 ดี 20 แพทย์ ทำ หน้าที่ FM ใน รพ. แพทย์ ทำ หน้าที่ FM ใน รพ. CNO_D พยาบา ล จพง./ นวก. แพทย์แผน ไทย 1,250- 2,500 รพ. สต. 1-3 แห่ง รพ. สต. 1-3 แห่ง 1,250- 2,500 แกนนำสุขภาพ ครอบครัว แกนนำสุขภาพ ครอบครัว อสม แกนนำ สุขภาพ ครอบครัว แกนนำ สุขภาพ ครอบครัว อสม แกนนำสุขภาพ ครอบครัว แกนนำสุขภาพ ครอบครัว ขอ คำปรึกษา หมอประจำ ครอบครัว 5 กลุ่มวัย ดูแลความ เสี่ยงตามกลุ่ม อายุ Community Health ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม แพทย์ที่ปรึกษา - แพทย์ประจำโรงพยาบาล หรือแพทย์เฉพาะทางที่ สนใจ งานบริการ


ดาวน์โหลด ppt ทีมหมอประจำครอบครัว (Family care team) ดูแลถ้วนทั่วทุกกลุ่มวัย นพ. โกเมนทร์ ทิว ทอง สำนักบริหารการ สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google