งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 บทนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 บทนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 บทนำ

2 ช่องทางการจำหน่าย(Place) การส่งเสริมการตลาด(Promotion)
Marketing Mix “4 P’s” ผลิตภัณฑ์(Product) ราคา(Price) ช่องทางการจำหน่าย(Place) การส่งเสริมการตลาด(Promotion)

3 หน้าที่ของการส่งเสริมการตลาด
แจ้งข่าวสาร จูงใจตลาดเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์และบริการของกิจการ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้า เพื่อสร้างพฤติกรรมการซื้อให้เกิดขึ้น

4 ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix)
Advertising Personal Selling Sales Promotion Public Relations Direct Marketing เอกสารอ้างอิง Kotler, Philip and Keller, Kevin Lane Marketing Management. P.495

5 ความหมายของการตลาดทางตรง
“การตลาดทางตรง หมายถึง ระบบโต้ตอบทางการตลาดที่ใช้สื่อโฆษณาหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งสื่อ เพื่อให้เกิดผลที่วัดได้ และ/หรือ เกิดการแลกเปลี่ยน ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้เป็นฐานข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและความสนใจของลูกค้า” สมาคมการตลาดทางตรงของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Direct Marketing Association) “What is Direct Marketing.” [Online]. Available (1 March 2002)

6 การตลาดทางตรงเกี่ยวข้องกับกระบวนการ 6 ขั้นตอน
กำหนดแผนการตลาดและการเลือกช่องทาง การรวบรวมข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การนำไปปฏิบัติและตอบสนองลูกค้า ประเมินผลของการจัดทำการตลาดทางตรงแต่ละครั้ง

7 ความแตกต่างระหว่างการตลาดทางตรงกับการตลาดทั่ว ๆ ไป
มีกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอน มีความเป็นส่วนตัว ช่วยให้เกิดการตอบโต้อย่างทันที เป็นกลยุทธ์ที่มองไม่เห็น/จับต้องไม่ได้ ความสามารถในการวัดผล

8 ตัวแปรการตัดสินใจของการทำการตลาดทางตรง
ผลิตภัณฑ์ ราคา การกำหนดตำแหน่ง เบอร์โทรฟรี เวลาทดลองใช้ฟรี การรับบัตรเครดิต ความเร็วในการจัดส่ง ความถูกต้อง การรับประกัน การจัดการคำร้อง ฐานข้อมูล ข้อเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ สื่อ เวลา/ลำดับการนำเสนอ บริการ ตัวข่าวสาร รูปภาพ การออกแบบ คุณภาพงาน ข้อความ ข่าวสารเดี่ยว หรือข่าวสารแบบต่อเนื่อง ผลกระทบของฤดูกาลความถี่ของข่าวสาร จดหมาย คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ...

9 สื่อที่ใช้สำหรับการตลาดทางตรง
การตลาดทางตรงโดยใช้จดหมายตรง (Direct Mail) การตลาดทางตรงโดยใช้แค็ตตาล็อก (Catalog Marketing) การตลาดทางตรงโดยใช้โทรศัพท์ (Telephone Marketing) การตลาดทางตรงโดยใช้อินเทอร์เน็ต (Internet Marketing) การตลาดทางตรงโดยใช้สื่อประเภทสื่อกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ - สื่อกระจายเสียง ได้แก่ โทรทัศน์ (Television) เคเบิ้ลทีวี (Cable Television) วิทยุ (Radio) - สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ (Newspaper) นิตยสาร (Magazine) สื่ออื่น ๆ (Other media) เช่นการใช้ป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Using billboard) เป็นต้น สื่อใหม่ Online Marketing Network Marketing และ Mobile Marketing ก็มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น SMS Marketing และ Marketing เป็นต้น “ CRM& database marketing ความเหมือนที่แตกต่าง(ภาคหนึ่ง) ” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มาhttp://www.thinkandclick.com/emarketing/emarketing-crm-database.php ( 1 มกราคม 2549).

10 สื่อที่ใช้สำหรับการตลาดทางตรง

11 https://www.youtube.com/watch?v=Oh14YIABxtk https://www.youtube.com/watch?v=7ChXOyfhoUs https://www.youtube.com/watch?v=BLqVcd-_qXQ

12 สาเหตุที่การตลาดทางตรงมีความสำคัญมากขึ้น
? ? สาเหตุที่การตลาดทางตรงมีความสำคัญมากขึ้น ปัญหาด้านการบริหารทีมขาย ผู้บริโภค ไม่ยึดติดตรา สนใจเทคโนโลยีมากขึ้น หาซื้อสินค้าด้วยวิธีสะดวก ต้องการทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ค่าใช้จ่ายโฆษณา สูงขึ้น การแข่งขันสร้างความ พอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เทคโนโลยี

13 ข้อจำกัดของการนำเอาการตลาดทางตรงมาใช้
ควรมีวัตถุประสงค์ชัดเจน เหมาะกับการหวังผลระยะยาว 6-12เดือน มีหน่วยงานและบุคลากรพร้อม ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจ กำหนดให้ชัดเจนว่าจะใช้เป็นกลยุทธ์หลัก หรือเป็นส่วนเสริม กำหนดแนวทางในการประเมินผลให้ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 บทนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google