งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทนำ บทที่ 1. Marketing Mix “4 P’s” ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจำหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทนำ บทที่ 1. Marketing Mix “4 P’s” ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจำหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทนำ บทที่ 1

2 Marketing Mix “4 P’s” ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจำหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

3 หน้าที่ของการส่งเสริมการตลาด แจ้งข่าวสาร จูงใจตลาดเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์และบริการ ของกิจการ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้า เพื่อสร้างพฤติกรรมการซื้อให้เกิดขึ้น

4 ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) Advertising Personal Selling Sales Promotion Public Relations Direct Marketing เอกสารอ้างอิง Kotler, Philip and Keller, Kevin Lane. 2006. Marketing Management. P.495

5 ความหมายของการตลาดทางตรง “ การตลาดทางตรง หมายถึง ระบบโต้ตอบทางการตลาดที่ใช้สื่อโฆษณา หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งสื่อ เพื่อให้เกิดผลที่วัดได้ และ / หรือ เกิดการ แลกเปลี่ยน ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้เป็นฐานข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและ ความสนใจของลูกค้า ” สมาคมการตลาดทางตรงของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Direct Marketing Association) “What is Direct Marketing.” 2002. [Online]. Available http://www.the-dam.org. (1 March 2002)http://www.the-dam.org

6 การตลาดทางตรงเกี่ยวข้องกับ กระบวนการ 6 ขั้นตอน กำหนด แผนการตลาด และการเลือก ช่องทาง การรวบรวม ข้อมูล การจัดการ ฐานข้อมูล การกำหนด กลุ่มเป้าหมา ย การนำไป ปฏิบัติและ ตอบสนอง ลูกค้า ประเมินผลของ การจัดทำ การตลาด ทางตรงแต่ละ ครั้ง

7 ความแตกต่างระหว่างการตลาดทางตรง กับการตลาดทั่ว ๆ ไป มีกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอน มีความเป็นส่วนตัว ช่วยให้เกิดการตอบโต้อย่างทันที เป็นกลยุทธ์ที่มองไม่เห็น / จับต้องไม่ได้ ความสามารถในการวัดผล

8 ตัวแปรการตัดสินใจของการทำการตลาด ทางตรง ฐานข้อมูล ข้อเสนอ ความคิด สร้างสรรค์ สื่อ เวลา / ลำดับ การ นำเสนอ บริการ ตัวข่าวสาร รูปภาพ การออกแบบ คุณภาพงาน ข้อความ ข่าวสารเดี่ยว หรือ ข่าวสาร แบบต่อเนื่อง ผลกระทบของ ฤดูกาลความถี่ของ ข่าวสาร เบอร์โทรฟรี เวลาทดลองใช้ฟรี การรับบัตรเครดิต ความเร็วในการจัดส่ง ความถูกต้อง การรับประกัน การจัดการคำร้อง ผลิตภัณฑ์ ราคา การกำหนดตำแหน่ง จดหมาย คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์...

9 สื่อที่ใช้สำหรับการตลาดทางตรง การตลาดทางตรงโดยใช้จดหมายตรง (Direct Mail) การตลาดทางตรงโดยใช้แค็ตตาล็อก (Catalog Marketing) การตลาดทางตรงโดยใช้โทรศัพท์ (Telephone Marketing) การตลาดทางตรงโดยใช้อินเทอร์เน็ต (Internet Marketing) การตลาดทางตรงโดยใช้สื่อประเภทสื่อกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ - สื่อกระจายเสียง ได้แก่ โทรทัศน์ (Television) เคเบิ้ลทีวี (Cable Television) วิทยุ (Radio) - สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ (Newspaper) นิตยสาร (Magazine) สื่ออื่น ๆ (Other media) เช่นการใช้ป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Using billboard) เป็นต้น สื่อใหม่ Online Marketing Network Marketing และ Mobile Marketing ก็มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น SMS Marketing และ E-mail Marketing เป็นต้น “ CRM& database marketing ความเหมือนที่แตกต่าง ( ภาคหนึ่ง ) ” 2549. [ ระบบออนไลน์ ]. แหล่งที่มา http://www.thinkandclick.com/emarketing/emarketing-crm- database.php ( 1 มกราคม 2549). http://www.thinkandclick.com/emarketing/emarketing-crm- database.php

10 สื่อที่ใช้สำหรับการตลาดทางตรง http://atcloud.com/stories/75459

11 http://www.youtube.com/watch?v=RfL8- AgWBf0&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=RfL8- AgWBf0&feature=player_embedded https://www.youtube.com/watch?v=Oh14YIABxtk https://www.youtube.com/watch?v=7ChXOyfhoUs https://www.youtube.co m/watch?v=BLqVcd- _qXQ

12 12 สาเหตุที่การตลาดทางตรงมีความสำคัญมากขึ้น ? ? ผู้บริโภค ไม่ยึดติดตรา สนใจเทคโนโลยีมากขึ้น หาซื้อสินค้าด้วยวิธีสะดวก ต้องการทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ปัญหาด้านการบริหารทีมขาย ค่าใช้จ่ายโฆษณา สูงขึ้น การแข่งขันสร้างความ พอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เทคโนโลยี

13 13 ข้อจำกัดของการนำเอาการตลาดทางตรงมาใช้ ควรมีวัตถุประสงค์ชัดเจน เหมาะกับการหวังผลระยะยาว 6-12 เดือน มีหน่วยงานและบุคลากรพร้อม ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจ กำหนดให้ชัดเจนว่าจะใช้เป็นกลยุทธ์หลัก หรือเป็นส่วนเสริม กำหนดแนวทางในการประเมินผลให้ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt บทนำ บทที่ 1. Marketing Mix “4 P’s” ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจำหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google