งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยกลุ่มการเรียนรู้ (Learning Facilitator) ครู ผู้อำนวยกลุ่ม การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยกลุ่มการเรียนรู้ (Learning Facilitator) ครู ผู้อำนวยกลุ่ม การเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้อำนวยกลุ่มการเรียนรู้ (Learning Facilitator) ครู ผู้อำนวยกลุ่ม การเรียนรู้

2 สร้างสะพานเชื่อมโยงจากจุดยืน ของผู้เรียน ไปสู่ จุดที่ท่านต้องการให้ผู้เรียนไปถึง ผู้เรียนอยู่ ตรงไหน ? คุณต้องการให้ผู้เรียน ไปที่ไหน ? จะไปได้อย่างไร ?

3 ๐ ครูมักจะเน้นการให้ข้อมูล เล่า ประสบการณ์และองค์ความรู้ ๐ ครูสอนผู้ใหญ่ควรเป็นผู้ฝึก (Trainer) ที่ ดีด้วย ๐ เราควรเป็นทั้งผู้อำนวยกลุ่มการเรียนรู้ และ Trainer ที่ดี

4 การขจัดความยุ่งยากหรือขจัด อุปสรรค การทำให้ง่าย หรือทำให้ง่ายขึ้น การทำหน้าที่หรือกิจกรรมก่อน ระหว่าง และ หลังการประชุม เพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ หมายถึง

5 ผู้อำนวยกลุ่มการเรียนรู้ คือผู้ที่อำนวยการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วยการช่วยให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการของ ตนเอง ผ่านการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน และคิดทบทวน วิธีการที่ใช้รวมถึง การสร้างบรรยากาศ การกำหนดกลไกให้มีการวางแผนร่วมกัน วิเคราะห์ความจำเป็นในการเรียนรู้ กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้ตอบโจทย์ความจำเป็น ออกแบบประสพการการเรียนรู้ให้สอดคล้อง ดำเนินการตามที่ออกแบบด้วยการใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ประเมินผลและปรับปรุง

6 ทักษะที่จำเป็นของ (Facilitator)  กระตุ้นความคิด  การสร้างบรรยากาศ  การนำการอภิปราย  การใช้คำถาม  สรุปความคิด  สังเกต อ่านพฤติกรรมของผู้ร่วมประชุม  ให้ข้อมูลย้อนกลับ  การฟัง  การจับประเด็น  การประนีประนอมแก้ไขข้อขัดแย้ง  การใช้ Tools ต่าง ๆ เช่น การระบุและจัดกลุ่มความคิด (Affinity Technique)  กำกับดูแลให้ดำเนินไปตามขั้นตอน

7 เป็นกลาง กระตุ้นด้วยการใช้คำถาม ตระหนักในภารกิจหน้าที่ และบทบาทของตนเอง

8 กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ภายในกลุ่ม ไม่พัวพันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ไม่ตัดสินผู้อื่น ทำงานร่วมกับคนอื่น

9 ตอบว่า”ใช่” หรือ”ไม่ใช่” -อธิบายให้รายละเอียด -วิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญาเอก คำถามเปิด คำถามปิด -ถามตรง เข้าประเด็น -จำกัดคำตอบ -ผู้ถามจะควบคุมด้วย การจำกัดตัวเลือก -ผู้ถามควบคุม สถานการณ์การเรียนรู้ -กระตุ้นให้มีการอภิปราย และมีความคิดกว้างขวาง -ผู้ตอบได้เลือกและมี แนวคิดของตัวเอง -กระตุ้นให้ผู้ตอบได้สำรวจ แนวคิดต่าง ๆ -คำตอบหลากหลาย

10 คำถามปิด -คำถามตรง และเข้าประเด็น -จำกัดคำตอบ ผู้ถามจะควบคุม ด้วยการจำกัดตัวเลือก คุณตื่นกี่โมง? คุณคิดว่าเราควรเปิดสถาบันพรุ่งนี้ไหม? ตัวอย่าง

11 คำถามเปิด -กระตุ้นให้มีการอภิปรายและมีความคิด กว้างขวาง มีแนวคิดของตัวเอง -กระตุ้นให้ผู้ตอบได้สำรวจแนวคิดต่าง ๆ รวมทั้งมีคำตอบที่หลากหลาย เราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร? คุณสมบัติของผู้นำที่ดีมีอะไรบ้าง? ตัวอย่าง

12 คำถาม 6 ประเภท ถามความรู้ ถามให้วิเคราะห์ ถามเพื่อให้นำไปปฏิบัติ ถามความเข้าใจถามให้ประเมิน ถามให้สังเคราะห์ ใคร อะไร เมื่อไร ที่ไหน/ขอให้อธิบาย ให้แบ่ง ให้หา โครงสร้าง ระบุสิ่ง จูงใจ แยกส่วนย่อย อธิบาย ตีความ จัด ระบบ เลือกข้อมูล จัด กลุ่มความคิด เล่าต่อ ให้ตัดสินใจโดย คำนึงถึงคุณค่า ให้แก้ปัญหา นำข้อมูล ไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์ ใช้ข้อมูล กฎ หลักการ -สร้างผลผลิตใหม่ -สร้างความคิดใหม่ เป็นของตัวเอง -รวม ผสมความคิด เพื่อให้เกิดความ คิดรวบยอดใหม่

13 Learning by Teaching เป็นวิธีการที่ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้เมื่อได้สอน มีการมอบหมายให้ผู้เรียนจับกลุ่มเล็กๆและให้ ศึกษาคันคว้าประเด็น / เนื้อหาหรือส่วนหนึ่งของ เนื้อหา พูดคุย กำหนดกลยุทธ และวิธีการสอน ร่วมกัน ทำการสอน ผลที่เกิดขึ้นคือ ผู้สอนได้เรียนรู้ เช่นเดียวกับผู้เรียน


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยกลุ่มการเรียนรู้ (Learning Facilitator) ครู ผู้อำนวยกลุ่ม การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google