งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า. ด้านการ ส่งเสริมธุรกิจ และพัฒนา ธุรกิจ ภารกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการจด ทะเบียนธุรกิจ / บริการข้อมูล ธุรกิจ ด้านการกำกับดูแล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า. ด้านการ ส่งเสริมธุรกิจ และพัฒนา ธุรกิจ ภารกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการจด ทะเบียนธุรกิจ / บริการข้อมูล ธุรกิจ ด้านการกำกับดูแล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า

2 ด้านการ ส่งเสริมธุรกิจ และพัฒนา ธุรกิจ ภารกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการจด ทะเบียนธุรกิจ / บริการข้อมูล ธุรกิจ ด้านการกำกับดูแล ธุรกิจ ด้านการ ส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจ

3 ด้านการจดทะเบียนและบริการข้อมูล ธุรกิจ บริการด้วยเทคโนโลยี ในทุกพื้นที่ พัฒนากระบวนการ จดทะเบียน ให้รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส สร้างบุคลากรให้มี จิตสำนึก การบริการ ลดขั้นตอน และ อำนวย ความ สะดวกการจด ทะเบียนธุรกิจด้วย ระบบ IT พัฒนา ฐานข้อมูล ให้ ตรงความ ต้องการภาค ธุรกิจ ขยายฐานข้อมูล ธุรกิจ ให้บริการ E-Service

4 ด้านการกำกับดูแลธุรกิจ ส่งเสริมให้ธุรกิจ จัดทำบัญชี มาตรฐานและ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ส่งเสริมธุรกิจจัดทำบัญชี ให้ได้มาตรฐาน และเชื่อถือได้ ให้ความรู้ แนะนำ และ ตรวจสอบให้ธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้อง กำกับดูแลการประกอบ ธุรกิจของคนต่างด้าว ให้เกิดประโยชน์โดยรวม แก่ประเทศ

5 ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจ

6 พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ ( ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ) พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการผ่านสื่อออนไลน์ พัฒนา SMEs สู่ตลาดระดับ สากล ( จีน และ ตะวันออกกลาง ) พัฒนา ผู้ประกอบการ และเตรียมความ พร้อมสู่สากล การพัฒนาผู้ประกอบการ

7 เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่ง - ค้า ปลีกไทย พัฒนาการกระจายสินค้า พัฒนาธุรกิจค้าส่ง - ค้าปลีก พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และ การตลาด ( ธุรกิจร้านอาหาร สปา และ อู่ซ่อม รถยนต์ ) ขยายโอกาสทางการตลาด / สร้าง ความพร้อมสู่สากล ( ธุรกิจร้านอาหาร และ สปา ) เสริมสร้างความรู้แนวทางการสร้าง เครือข่ายธุรกิจ ( ธุรกิจก่อสร้าง ) ศึกษาศักยภาพธุรกิจบริการไทย และ ผลกระทบ ตลาดเสรี พัฒนาธุรกิจบริการ การพัฒนาธุรกิจเป้าหมาย

8 ส่งเสริมการใช้ตลาดแบบตรง ให้ความรู้ระบบตลาดแบบตรง ส่งเสริมระบบ ตลาดแบบตรง พัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟ รนไชส์ด้วยระบบ E-learnning ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อ พัฒนาระบบ แฟรนไชส์ที่ดี เสริมสร้างความรู้แฟรนไชส์ ( ผู้ซื้อ ) ทดสอบตลาดธุรกิจแฟรน ไชส์ พัฒนาธุรกิจแฟ รนไชส์ พัฒนาการบริหารจัดการ สถาบันการค้า สร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง ธุรกิจ ตลาดต่างประเทศ ( กลุ่มคลัสเตอร์สิ่งพิมพ์ ) พัฒนาบทบาท สถาบันการค้า ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ

9 ออกเครื่องหมายรับรองความ น่าเชื่อถือ (Trust mark) ให้บริการตลาดกลางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาความรู้ E-commerce ผ่านสื่อออนไลน์ ศึกษาเพื่อพัฒนาพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาศักยภาพธุรกิจขนส่ง สินค้า พัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการโลจิ สติกส์ พัฒนาต้นแบบการบริหาร เครือข่ายธุรกิจโลจิสติกส์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโล จิสติกส์ ธุรกิจค้าส่งสินค้าประจำวัน พัฒนาโลจิสติกส์ ทางการค้า ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ

10


ดาวน์โหลด ppt กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า. ด้านการ ส่งเสริมธุรกิจ และพัฒนา ธุรกิจ ภารกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการจด ทะเบียนธุรกิจ / บริการข้อมูล ธุรกิจ ด้านการกำกับดูแล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google