งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย

2 ในภาษาไทยมีการขอยืมคำ จากภาษาอื่นๆ มากมาย เช่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษเป็นต้น คำที่มา จากภาษาอื่นเหล่านี้ จะมีหลัก ในการสังเกตแตกต่างกัน ทำ ให้เราสามารถทราบได้ว่าคำ เหล่านี้มาจากภาษาใด 2

3 คำที่มาจากภาษาบาลี ตัวอย่างคำ พุทธ ปัญญา มัจฉา บุปผา อัคคี จุฬา หทัย ทุกข์ บาป ราโชวาท มุทิตา ดาบส ชาตะ คฤหัสถ์ 1/13/2015Free template from www.brainybetty.com 3

4 ข้อสังเกต ๑ ) ทั้งตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ตรงตาม มาตรา ๒ ) มีอักษรการันต์ ๓ ) ไม่มีวรรณยุกต์ และไม่ใช้ไม้ ไต่คู้ ๔ ) มักประสมด้วยพยัญชนะ ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ฤ ศ ษ ๑ ) ทั้งตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ตรงตาม มาตรา ๒ ) มีอักษรการันต์ ๓ ) ไม่มีวรรณยุกต์ และไม่ใช้ไม้ ไต่คู้ ๔ ) มักประสมด้วยพยัญชนะ ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ฤ ศ ษ 4

5 คำที่มาจากภาษาสันสกฤต ตัวอย่างคำ เกษตร สตรี กรีฑา ครุฑ ปรัชญา ธรรม ภรรยา ราตรี ฤดี ฤทัย ราเชนทร์ กัลบก ไพศาล บาป 5

6 ข้อสังเกต ๑ ) ทั้งตัวสะกดตรงตามมาตรา และ ไม่ตรงตามมาตรา ๒ ) มีอักษรการันต์ ๓ ) ไม่มีวรรณยุกต์ และไม่ใช้ไม้ไต่ คู้ ๔ ) มักประสมด้วยพยัญชนะ ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ฤ ศ ษ ๑ ) ทั้งตัวสะกดตรงตามมาตรา และ ไม่ตรงตามมาตรา ๒ ) มีอักษรการันต์ ๓ ) ไม่มีวรรณยุกต์ และไม่ใช้ไม้ไต่ คู้ ๔ ) มักประสมด้วยพยัญชนะ ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ฤ ศ ษ 6

7 มาจากภาษาเขมร ตัวอย่างคำ ฉกาจ เข็ญ จำเนียร กังวล เพ็ญ เสด็จ เจริญ ขจร ทูล บำบัด กำแพง กระบือ กำจัด ตำรวจ รัญจวน ควาญ เขมา บำเพ็ ญ บำนาญ บังอาจ บังเกิด บังค ม เสวย ถกล ขจร เจริญ ฉบับ สะพาน ขจัด เสด็จ เสวย เถลิง ไ ผท จรัส โฉนด ฉลอง ถวาย เผ ด็จ เพนียด เสบียง ขลัง ตรัส ชำนาญ บังอร ตำบล ไถง พน ม เพยีย ผจง ผกา ฯลฯ ตัวอย่างคำ ฉกาจ เข็ญ จำเนียร กังวล เพ็ญ เสด็จ เจริญ ขจร ทูล บำบัด กำแพง กระบือ กำจัด ตำรวจ รัญจวน ควาญ เขมา บำเพ็ ญ บำนาญ บังอาจ บังเกิด บังค ม เสวย ถกล ขจร เจริญ ฉบับ สะพาน ขจัด เสด็จ เสวย เถลิง ไ ผท จรัส โฉนด ฉลอง ถวาย เผ ด็จ เพนียด เสบียง ขลัง ตรัส ชำนาญ บังอร ตำบล ไถง พน ม เพยีย ผจง ผกา ฯลฯ 7

8 ตัวอย่างคำมาจากภาษาเขมร บังเกิด บังคม เสวย ถกล ขจร เจริญ ฉบับ สะพาน ขจัด เส ด็จ เสวย เถลิง ไผท จรัส โฉน ด ฉลอง ถวาย เผด็จ เพนียด เสบียง ขลัง ตรัส ชำนาญ บัง อร ตำบล ไถง พนม เพยีย ผจง ผกา ฯลฯ บังเกิด บังคม เสวย ถกล ขจร เจริญ ฉบับ สะพาน ขจัด เส ด็จ เสวย เถลิง ไผท จรัส โฉน ด ฉลอง ถวาย เผด็จ เพนียด เสบียง ขลัง ตรัส ชำนาญ บัง อร ตำบล ไถง พนม เพยีย ผจง ผกา ฯลฯ 8

9 ลักษณะคำไทยที่มาจากภาษา เขมร ๑. ไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ ยกเว้น บางคำ เช่น เสน่ง เขม่า ฯลฯ ๒. นิยมใช้ตัวควบ กล้ำ ร ล ว และอักษรนำ ๓. คำสองพยางค์ที่ขึ้นต้น ด้วย กำ คำ จำ ชำ ดำ ตำ ทำ มักมาจากภาษาเขมร ๑. ไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ ยกเว้น บางคำ เช่น เสน่ง เขม่า ฯลฯ ๒. นิยมใช้ตัวควบ กล้ำ ร ล ว และอักษรนำ ๓. คำสองพยางค์ที่ขึ้นต้น ด้วย กำ คำ จำ ชำ ดำ ตำ ทำ มักมาจากภาษาเขมร 9

10 ๔. คำที่ขึ้นต้น ด้วย บัง บัน บำ บรร มักมา จากภาษาเขมร ๕. คำเขมรใช้พยัญชนะตัวสะกด ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด แม่ กด ใช้ จ ส สะกด แม่ กน ใช้ ร ญ ล สะกด ตัวอย่างคำ ขลัง โขน ฉลอง เสวย เขนย เฉลย ๔. คำที่ขึ้นต้น ด้วย บัง บัน บำ บรร มักมา จากภาษาเขมร ๕. คำเขมรใช้พยัญชนะตัวสะกด ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด แม่ กด ใช้ จ ส สะกด แม่ กน ใช้ ร ญ ล สะกด ตัวอย่างคำ ขลัง โขน ฉลอง เสวย เขนย เฉลย 10

11 ข้อสังเกต - มักใช้คำควบกล้ำและคำที่ ใช้อักษรนำ ตัวอย่างคำ กำจร ตำรวจ กำเนิด ดำริ บังคม จำเริญ ชำนรร - คำ ๒ พยางค์ มักขึ้นต้น ด้วยคำว่า กำ จำ ชำ ดำ ตำ ทำ บัง - มักใช้คำควบกล้ำและคำที่ ใช้อักษรนำ ตัวอย่างคำ กำจร ตำรวจ กำเนิด ดำริ บังคม จำเริญ ชำนรร - คำ ๒ พยางค์ มักขึ้นต้น ด้วยคำว่า กำ จำ ชำ ดำ ตำ ทำ บัง 11

12 มาจากภาษาชวา ตัวอย่างคำ กริช ( มีดปลาย แหลมมี ๒ คน ), กิดาหยัน ( มหาดเล็ก ), บุหงา ( ดอกไม้ ), ปั้นเหน่ง ( เข็ม ขัด ), มะงุมมะงาหรา ( เที่ยว ป่า ) - ข้อสังเกต มักจะเป็นคำที่มี เสียงจัตวา ตัวอย่างคำ กริช ( มีดปลาย แหลมมี ๒ คน ), กิดาหยัน ( มหาดเล็ก ), บุหงา ( ดอกไม้ ), ปั้นเหน่ง ( เข็ม ขัด ), มะงุมมะงาหรา ( เที่ยว ป่า ) - ข้อสังเกต มักจะเป็นคำที่มี เสียงจัตวา 12

13 คำที่มาจากภาษาจีน ไทยกับจีนมีความสัมพันธ์กันมา เเต่โบราณกาล ในสมัยสุโขทัย ได้มีการทำสัญญาทางไมตรีกัน ระหว่างไทยกับจีน ภาษาไทย และภาษาจีนจัดอยู่ในตระกูล ภาษาคำโดด ทั้งสองภาษามี เสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ เหมือน เสียงดนตรี จึงได้ชื่อว่าเป็น ภาษาดนตรี 13

14 คำที่มาจากภาษาจีน มี ลักษณะ ดังนี้ - มักเป็นคำพยางค์เดียว - มีรูปวรรณยุกต์เเละเสียง วรรณยุกต์ เพื่อให้เกิด ความหมาย - มักเป็นคำพยางค์เดียว - มีรูปวรรณยุกต์เเละเสียง วรรณยุกต์ เพื่อให้เกิด ความหมาย 14

15 ตัวอย่าง คำที่มาจากภาษาจีน คำนาม ก๊ก ( หมู่เหล่า ) ก๋ง ( ปู่ ) ขิม ( เครื่องดนตรีชนิด หนึ่ง ) เซียน ( ผู้วิเศษ ) ตังเก ( เรือ ) โสหุ้ย ( ค่าใช้จ่าย ) ซ้อ ( สะใภ้ ) อั้งโล่ ( เตา ) ฮ่องเต้ ( กษัตริย์ ) 15

16 ตัวอย่าง คำที่มาจากภาษาจีน คำกริยา เก๊ก ( วางท่า ) เขียม ( ประหยัด ) เจ๊า ( เลิกกัน ไป ) แฉ ( เปิดเผยให้ รู้ ) ทู่ซี้ ( ทนทำต่อไป ) เซ็งลี้ ( ขายต่อ ) แฉ ( เปิดเผย ให้รู้ ) เซ๊ง ( ขาย ) ตื้อ ( พยายาม ) ตุน ( เก็บ ไว้ ) ตุ๋น ( ทำอาหารให้เปื่อย ) 16

17 ตัวอย่าง ประโยคที่ใช้คำที่มาจาก ภาษาจีน - กง ชอบฟังหลานตี ขิม เวลานั่ง ดื่มน้ำ เก๊กฮวย - เธอเป็นคน เขียม จึงไม่ชอบจัด งานเลี้ยงที่ต้องจ่ายค่า โสหุ้ย มาก - ทินกรถูกเพื่อน ตื้อ ให้ไปเที่ยว ทะเลด้วยกัน - คนที่ เก๊ก มาก ๆ มักจะไม่มี เพื่อน - กง ชอบฟังหลานตี ขิม เวลานั่ง ดื่มน้ำ เก๊กฮวย - เธอเป็นคน เขียม จึงไม่ชอบจัด งานเลี้ยงที่ต้องจ่ายค่า โสหุ้ย มาก - ทินกรถูกเพื่อน ตื้อ ให้ไปเที่ยว ทะเลด้วยกัน - คนที่ เก๊ก มาก ๆ มักจะไม่มี เพื่อน 17

18 ตัวอย่าง ประโยคที่ใช้คำที่มาจาก ภาษาจีน - อาเเป๊ะ เซ้ง ตึก ๓ ชั้น แถวรัช ดา เดือนที่เเล้ว - เราต้องเตรียม ตุน เสบียงไว้เผื่อ หิวเวลาเดินาทาง - เเม่ทำ ก๋วยเตี๋ยว หมู ตุ๋น รส เด็ด - อาเเป๊ะ เซ้ง ตึก ๓ ชั้น แถวรัช ดา เดือนที่เเล้ว - เราต้องเตรียม ตุน เสบียงไว้เผื่อ หิวเวลาเดินาทาง - เเม่ทำ ก๋วยเตี๋ยว หมู ตุ๋น รส เด็ด 18

19 คำมาจากภาษาอังกฤษ (ต่อ) คำยืมภาษาอังกฤษมีทั้งคำที่ใช้ ทั่วไป และคำยืมที่เป็นคำศัพท์ ทางวิชาการศัพท์ วิทยาศาสตร์ ศัพท์ที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยี แฟชั่น อาหาร และ อื่นๆ คำภาษาอังกฤษมักเขียน ด้วยวิธีทับศัพท์ คือใช้ตัวอักษร โรมัน คำยืมภาษาอังกฤษมีทั้งคำที่ใช้ ทั่วไป และคำยืมที่เป็นคำศัพท์ ทางวิชาการศัพท์ วิทยาศาสตร์ ศัพท์ที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยี แฟชั่น อาหาร และ อื่นๆ คำภาษาอังกฤษมักเขียน ด้วยวิธีทับศัพท์ คือใช้ตัวอักษร โรมัน 19

20 คำมาจากภาษาอังกฤษ คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏ ในพจนานุกรมมักไม่ใช้ เครื่องหมายไม้ไต่คู้กำกับเสียง สั้น ใช้รูปสระสั้น - ยาวแตกต่างกับ เสียงสระที่ออกจริง ไม่ใช้ ห เขียน คำที่ออกเสียงแบบ ห นำ และไม่ใช้ เครื่องหมายวรรณยุกต์กำกับเสียง ให้ใกล้เคียงกับเสียงที่ออกจริง ทำ ให้รูปเขียนคำยืมภาษาอังกฤษใน พจนานุกรมเขียนแตกต่างกับเสียง ที่ออกจริง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 20

21 คำมาจากภาษาอังกฤษ ทาง วิชาการ เช่น เทคโนโล ยี เคมี ฟิสิกส์ การ ทูต เช่น โปรโตคอล วี ซา รีเซ็ฟชั่ ธุรกิจการค้า เช่น ดีล เล่อร์ เอเย่นต์ ชิปปิ้ง การเงินและการ ธนาคาร เช่น ฟาน แน้นซ์ เช็ค เอทีเอ็ม เครดิต ทาง วิชาการ เช่น เทคโนโล ยี เคมี ฟิสิกส์ การ ทูต เช่น โปรโตคอล วี ซา รีเซ็ฟชั่ ธุรกิจการค้า เช่น ดีล เล่อร์ เอเย่นต์ ชิปปิ้ง การเงินและการ ธนาคาร เช่น ฟาน แน้นซ์ เช็ค เอทีเอ็ม เครดิต 21

22 22 การคมนาคม เช่น มอเตอร์ ไซด์ สแควร์ ไฮเวย์ แอร์ เวย์ การ บันเทิง เช่น สตริง โจ๊ก ซิ มโฟนี่ คอนเสิร์ต ไวโอลิน แฟชั่น เช่น สไตล์ โมเดล ยีน เชิ้ต การคมนาคม เช่น มอเตอร์ ไซด์ สแควร์ ไฮเวย์ แอร์ เวย์ การ บันเทิง เช่น สตริง โจ๊ก ซิ มโฟนี่ คอนเสิร์ต ไวโอลิน แฟชั่น เช่น สไตล์ โมเดล ยีน เชิ้ต


ดาวน์โหลด ppt 1 ภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google