งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราส่วน ตรีโกณมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราส่วน ตรีโกณมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราส่วน ตรีโกณมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

3 ด้านของสามเหลี่ยม มุมฉาก A BC AB คือความยาวของด้านตรง ข้ามมุมฉาก AC คือความยาวของด้าน ประชิดมุม A BC คือความยาวของด้านตรง ข้ามมุม A

4 ด้านของสามเหลี่ยม มุมฉาก A BC AB คือความยาวของด้านตรง ข้ามมุมฉาก AC คือความยาวของด้านตรง ข้ามมุม B BC คือความยาวของด้าน ประชิดมุม B

5 อัตราส่วนของ sine A B C sin A = ความยาวของด้านตรง ข้ามมุม A ความยาวของด้านตรง ข้ามมุมฉาก sin A = BC AB

6 A B C sin B = ความยาวของด้านตรง ข้ามมุม B ความยาวของด้านตรง ข้ามมุมฉาก sin B = AC AB

7 อัตราส่วนของ cosine A B C cos A = ความยาวของด้านประชิด มุม A ความยาวของด้านตรง ข้ามมุมฉาก cos A = AC AB

8 A B C cos B = ความยาวของด้านประชิด มุม B ความยาวของด้านตรง ข้ามมุมฉาก cos B = BC AB

9 อัตราส่วนของ tangent A BC tan A = ความยาวของด้านตรง ข้ามมุม A ความยาวของด้านประชิด มุม A tan A = BC AC

10 A BC tan B = ความยาวของด้านตรง ข้ามมุม B ความยาวของด้านประชิด มุม B tan B = AC BC

11 อัตราส่วนของ cosecant A BC cosec A = ความยาวของด้านตรง ข้ามมุม A ความยาวของด้านตรง ข้ามมุมฉาก = AB BC cosec A

12 A BC cosec B = ความยาวของด้านตรง ข้ามมุม B ความยาวของด้านตรง ข้ามมุมฉาก = AB AC cosec B

13 อัตราส่วนของ secant A BC sec A = ความยาวของด้านประชิด มุม A ความยาวของด้านตรง ข้ามมุมฉาก = AB AC sec A

14 A BC sec B = ความยาวของด้านประชิด มุม B ความยาวของด้านตรง ข้ามมุมฉาก = AB BC sec B

15 อัตราส่วนของ cotangent A BC cot A = ความยาวของด้านประชิด มุม A ความยาวของด้านตรง ข้ามมุม A cot A = AC BC

16 A BC cot B = ความยาวของด้านประชิด มุม B ความยาวของด้านตรง ข้ามมุม B cot B = BC AC

17


ดาวน์โหลด ppt อัตราส่วน ตรีโกณมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google