งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adverse Drug Reaction นศ. ภ. จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ 4710020.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adverse Drug Reaction นศ. ภ. จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ 4710020."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adverse Drug Reaction นศ. ภ. จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ 4710020

2 Outline  Definition  Classification of ADR  Type A, B, C, D, E, F  Immunologic type vs Non- immunologic type  Classification of Immunologic type ADR  Gell&Coombs

3 WHO: Adverse Drug Reaction “ การตอบสนองต่อยาที่เป็น อันตรายและไม่ได้จงใจให้ เกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นในขนาดการ ใช้ตามปกติในมนุษย์ โดยไม่ รวมถึงการได้รับยาเกิดขนาด หรือ การจงใจใช้ยาในทางที่ ผิดจนเกิดอันตราย ” ตรงประเด็น... เรื่อง Adverse Drug Reaction, กรุงเทพ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล ( ประเทศไทย ).2549

4 WHO: Side effect “ ผลใดๆ ที่ไม่ได้จงใจให้ เกิดขึ้นจากเภสัชภัณฑ์ (pharmaceutical product) ซึ่ง เกิดขึ้นในการใช้ตามขนาด ปกติในมนุษย์ และสัมพันธ์กับ คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของ ยา ” ตรงประเด็น... เรื่อง Adverse Drug Reaction, กรุงเทพ : สมาคมเภสัชกรรม โรงพยาบาล ( ประเทศไทย ).2549

5 WHO: Drug allergy “ ปฏิกิริยาที่เกิดจาก ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อยาที่ ได้รับเข้าไป ” ตรงประเด็น... เรื่อง Adverse Drug Reaction, กรุงเทพ : สมาคมเภสัชกรรม โรงพยาบาล ( ประเทศไทย ).2549

6 I Ralph Edwards, Jeffrey K Aronson. Adverse drug reactions: definitions, diagnosis, and management The Lancet, Volume 356, Issue 9237, 7 October 2000, Pages 1255-1259,Adverse drug reactions: definitions, diagnosis, and management

7 Type A vs Type B Type AType B สัมพันธ์กับขนาดยาไม่สัมพันธ์กับขนาดยา ส่วนใหญ่พบตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัย ทดลองยาในสัตว์ ไม่สามารถทำนายฤทธิ์การเกิดได้ด้วย ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พบบ่อย มีโอกาสทำให้เกิดการการ เจ็บป่วยได้มาก แต่อาการที่เกิดขึ้นมัก ไม่รุนแรง โอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิต น้อย ไม่พบในขั้นตอนการวิจัยทดลองยาใน สัตว์ รักษาโดยการลดขนาดยาพบน้อย แต่อาการที่เกิดขึ้นมักรุนแรง เสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง เช่น Overdose, Side effect, Secondary effect, Drug interaction เช่น Hypersensitivity immunological reaction, idiosyncratic reaction ตรงประเด็น... เรื่อง Adverse Drug Reaction. กรุงเทพ : สมาคมเภสัชกรรม โรงพยาบาล ( ประเทศไทย ).2549

8 Immunologic type  อาการไม่สัมพันธ์กับผลทางเภสัชวิทยาตามปกติ  การตอบสนองการแพ้ไม่สัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับ ปริมาณของยา แม้ได้ในปริมาณน้อยๆ ก็สามารถทำ ให้เกิดการแพ้ได้  อาการเกิดเมื่อรับยาสักระยะหนึ่ง โดยทั่วไป 1-2 สัปดาห์ ดังนั้นการใช้ยาครั้งแรกถ้านานพอด็จะทำให้ เกิดการแพ้ยาเช่นกัน  ลักษณะอาการแพ้เป็นปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกัน ได้แก่ ผื่น (Rash), serum sickness, anaphylaxis, asthma, urticaria และ angioedema  Eosinophillia  หยุดยาแล้วอาการจะดีขึ้น เว้นการแพ้เกิดจากยาหรือ เมตาโบไลท์ของยาจับอยู่กับโปรตีนของร่างกายแล้ว ยังคงอยู่ในร่างกายเป็นเวลานาน แม้จะหยุดยาไปแล้ว ตรงประเด็น... เรื่อง Adverse Drug Reaction. กรุงเทพ : สมาคมเภสัชกรรม โรงพยาบาล ( ประเทศไทย ).2549

9 Non-immunologic type  กลไกไม่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย  เกิดอาการแพ้ครั้งแรกที่ได้รับยา  การจัดการ  การหยุดยาในกรณีที่รุนแรง  ไม่รุนแรงให้ลดขนาดยา ลดความเร็วในการให้ยา หรืออาจให้ยาป้องกัน  ผู้ป่วยสามารถใช้ยานั้นครั้งต่อไปได้ ตรงประเด็น... เรื่อง Adverse Drug Reaction. กรุงเทพ : สมาคมเภสัชกรรม โรงพยาบาล ( ประเทศไทย ).2549

10 Adverse Drug Reactions:Types and Treatment Options. American Family Physician. 2003

11

12 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Adverse Drug Reaction นศ. ภ. จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ 4710020.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google